Cais Rhyddid Gwybodaeth

Mae Heddlu Gwent yn ymrwymedig i ymateb i'ch cais Rhyddid Gwybodaeth o fewn 20 diwrnod, fel y nodir mewn deddfwriaeth.

Ceisiadau am Wybodaeth

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOIA), mae'n rhaid i awdurdod cyhoeddus ystyried pob cais am wybodaeth a gofnodwyd a ddaw i law ac mae'n rhaid iddo:

  • Rhoi gwybod i'r ymgeisydd p'un a yw'r wybodaeth ganddo; a
  • Cyflenwi'r wybodaeth y gofynnir amdani yn amodol ar gymhwyso eithriadau o a geir yn y Ddeddf

Caiff yr hawl mynediad gyffredinol hon ei rhoi i unrhyw un sy'n preswylio unrhyw le yn y byd. Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gwbl ôl-weithredol ac yn cwmpasu'r holl wybodaeth a gedwir mewn fformat wedi'i gofnodi.

Ein Gweithdrefnau

Caiff Heddlu Gwent ei arwain yn ei ymdriniaeth â cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth gan Lawlyfr Cyfarwyddyd Cenedlaethol Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu http://www.met.police.uk/foi/pdfs/policies/acpo_foi_guidance.pdf

Ystyriaethau Amser

Y terfyn amser i awdurdod cyhoeddus ymateb i geisiadau a wnaed o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yw 20 diwrnod gwaith, er bod rhai amgylchiadau lle gellir ymestyn hyn o dan delerau'r ddeddfwriaeth. Er enghraifft, o bryd i'w gilydd, os bydd angen eglurhad ar gais os yw'n hynod o gymhleth neu'n amodol ar gymhwyso eithriadau penodol lle mae'n rhaid ystyried ffactorau budd y cyhoedd, gellir ymestyn y cyfnod o 20 diwrnod gwaith.

Lle mae angen eglurhad, bydd Heddlu Gwent yn stopio'r cloc 20 diwrnod gwaith nes iddo gael eglurhad gan yr ymgeisydd a chaiff y cais ei ddiystyried yn gyfan gwbl os na cheir eglurhad o fewn 20 diwrnod gwaith.

Cyfyngiad Cost Statudol

Y cyfyngiad cost ar gyfer ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth yw £450 neu werth 18 awr o waith. Lle yr amcangyfrifir bod cais am wybodaeth yn debygol o ragori ar unrhyw un o'r cyfyngiadau hyn, caiff y cais ei wrthod gan yr Heddlu.

Cydymffurfio â'r Ddeddf

Caiff cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ei monitro gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Sut i gael gwybodaeth

I wneud cais dilys o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, rhaid bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Rhaid i'r cais gael ei wneud yn ysgrifenedig
  • Gellir ei wneud drwy lythyr, ffacs neu e-bost
  • Rhaid iddo gynnwys cyfeiriad dychwelyd (gall hwn fod yn gyfeiriad e-bost)
  • Rhaid iddo nodi yn glir y wybodaeth rydych am ei chael
  • Rhaid iddo fod yn ddarllenadwy
  • Rhaid iddo gynnwys manylion y fformat yr hoffech i'r wybodaeth gael ei anfon atoch

Dylai ceisiadau a wneir i Heddlu Gwent o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gael eu gwneud drwy'r canlynol:

Rhyddid Gwybodaeth
Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân. NP44 2XJ
neu
E-bost: [email protected]

Rhaid i gais Deddf Rhyddid Gwybodaeth dilys gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad. Mae darparu unrhyw fanylion cyswllt arall yn ddewisiol, er hynny bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol rydych yn dewis ei rhoi yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth cyflymach, mwy effeithlon i chi.

Rydym yn croesawu Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn oedi ein hymateb. Nodwch y caiff unrhyw wybodaeth ategol sy'n ffurfio rhan o'ch ymateb ond ei darparu yn Gymraeg os yw ar gael yn barod. Caiff ymatebion Rhyddid Gwybodaeth eu cyhoeddi ar ein gwefan yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno.

Log Datgelu a Gwybodaeth a gaiff ei Chyhoeddi'n Rhagweithiol

Cyn cyflwyno cais Deddf Rhyddid Gwybodaeth, efallai y byddwch yn dymuno cyfeirio at ein Log Datgelu lle caiff ein holl ymatebion blaenorol eu cyhoeddi.

Mae'r Heddlu yn cyhoeddi'n rhagweithiol wybodaeth ychwanegol y gofynnir amdani yn rheolaidd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth bob blwyddyn. Efallai y byddwch am wirio hyn i bennu os yw'r wybodaeth rydych am ei chael wedi cael ei datgelu yn barod.