Cofrestr Buddiannau Busnes

Mae'r gofrestr gyhoeddedig yn ddienw er mwyn diogelu gwybodaeth breifat ond caiff natur y Buddiant Busnes neu Alwedigaeth Eilaidd ei disgrifio. Mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu gydymffurfio â Rheoliadau'r Heddlu o ran Buddiannau Busnes ond mae Gweithdrefnau'r Heddlu yn gymwys i aelodau o staff yr Heddlu hefyd.

Caiff Buddiannau Busnes eu hadolygu, yn enwedig os bydd amgylchiadau'r ymgeisydd yn newid neu os yr ymchwiliwr iddo oherwydd camymddwyn. Os bydd gan swyddog neu aelod o staff Fuddiant Busnes neu Alwedigaeth Eilaidd heb gymeradwyaeth ymlaen llaw, gallent gyflawni trosedd ddisgyblu.

Y mathau mwyaf cyffredin o Fuddiannau Busnes a geir yng Ngwent yw rhentu eiddo, hobïau a chrefftau, a gwerthu deunyddiau ymolchi neu goluro. Nid oes angen cymeradwyaeth ar gyfer gwaith gwirfoddol. Caiff gwiriadau eu gwneud yn erbyn y gofrestr Buddiannau Busnes i sicrhau nad oes unrhyw dystiolaeth o lygredd drwy dderbyn rhoddion neu letygarwch, neu brosesau caffael a chontractau, neu risg ohonynt.