Contractau a Caffael

Amdanom Ni

Mae'r Adran Contractau a Chaffael yn gyfrifol am reoli'r cyflenwad o nwyddau, gwasanaethau a gweithiau. Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent (PCC) yn gwario £33 miliwn y flwyddyn ar gyfartaledd ar nwyddau, gwasanaethau a gweithiau i gefnogi plismona gweithredol ledled Gwent.

Datganiad Cenhadaeth

"Cefnogi'r strategaeth hirdymor ac amcanion craidd gweithredol Heddlu Gwent drwy ddarparu gwasanaeth caffael modern sy'n gosod safon uchel o sgil, gallu a chywirdeb proffesiynol i gyflawni'r gwerth gorau drwy gaffael effeithiol a chynaliadwy o nwyddau a gwasanaethau ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent".

Rôl yr adran yw hi i sefydlu a gwneud gwerth priodol ar gael ar gyfer contractau ariannol ar ran Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a chyhoedd ehangach yng Ngwent. Mae adrannau unigol o fewn Heddlu Gwent yn gallu caffael nwyddau, gwasanaethau a gweithiau o dan gyfyngiadau wedi'u dirprwyo a gosod archebion o dan drefniadau fframwaith presennol neu gontractau lleol.

Mae Rheolau Sefydlog Contract yn rhan hanfodol o Lawlyfr Llywodraethu'r Comisiynydd a'r Prif Gwnstabl. Caiff y broses prynu ei phennu gan werth posibl y contract:

Gwerth y contract hyd at £10,000 – dyfynbris electronig: arddangosiad o werth am arian.

£10,001 - £40,000 – 3 dyfynbris electronig os nad oes unrhyw fframweithiau /  contractau addas.

£40,001 - £250,000 - proses dendro wedi'i hamlinellu o fewn Rheolau Sefydlog Contract (a lle mae cyfanswm y gwerth yn uwch na Throthwy'r UE yn unol â Rheoliadau'r UE).

Dros £250,000 – proses dendro wedi'i hamlinellu o fewn Rheolau Sefydlog Contract yn unol â Rheoliadau'r UE.

E-bost:    [email protected]

Telerau ac Amodau'r Gorchymyn Prynu

Cyflogaeth Foesegol yn y Cynllun Gweithredu Cadwyn Gyflenwi