Cwestiynau Cyffredin

Caiff manylion sy'n ymwneud â chontractau a ddyfernir eu cyhoeddi ar wefan Blue Light Procurement Database (BLPD). Ar gyfer contractau a fframweithiau uwchben trothwy'r UE caiff Hysbysiad Dyfarnu Contract ei gyhoeddi ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd contractau a fframweithiau newydd yn dechrau ar y diwrnod ar ôl diwedd y contract/fframwaith presennol. Ar gyfer contractau sy'n llai na'r trothwy, caiff hysbysiad ei gyhoeddi ar wefan GwerthwchiGymru. Ar gyfer contractau uwchben trothwy'r UE, caiff hysbysiad contractau ei gyhoeddi ar wefan OJEU yn ogystal â thrwy wefan GwerthwchiGymru.

Nac oes. O dan reoliadau'r UE a Chenedlaethol mae'r defnydd o restrau cyflenwyr a ffefrir neu restrau wedi'u cymeradwyo wedi ei wahardd. Mae'r cyflenwyr presennol a'r cyflenwyr newydd yn cael yr un cyfle i roi cynnig am fusnes.

Caiff hysbysebion / hysbysiadau eu cyhoeddi ar wefan GwerthwchiGymru (a'u hanfon ymlaen i'r OJEU ar gyfer contractau uwchben trothwy'r UE).

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent - naill ai yn arwain, neu'n cymryd rhan mewn contractau ar y cyd â Heddluoedd eraill, sef Heddlu De Cymru a Heddlu Dyfed Powys. Lle y bo'n briodol, gall fframweithiau presennol a gaiff eu harwain gan Heddluoedd eraill, y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol neu Asiantaethau'r Llywodraeth eu defnyddio.