Cyngor a Chanllawiau

Rheoleiddio

Fel sefydliad sector cyhoeddus rydym yn rhwym gan Gyfraith Ewrop a Chanllawiau Cenedlaethol sy'n llywodraethu'r ffordd rydym yn caffael nwyddau a gwasanaethau, gan sicrhau cystadleuaeth deg a chyfartal. Yn ychwanegol, caiff gweithgaredd caffael o dan y trothwyon UE/Cenedlaethol perthnasol ei lywodraethu gan Reolau Sefydlog Ariannol o fewn cyfansoddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae rheoliadau a chanllawiau caffael ar waith i sicrhau bod prosesau agored, teg a thryloyw yn digwydd wrth gaffael nwyddau a gwasanaethau gydag arian cyhoeddus.

Gall y broses o ddyfarnu contractau yn ymddangos yn fiwrocrataidd. Caiff y broses ei chofnodi'n electronig yn llawn a gall y cofnodion gael eu harchwilio. Caiff biwrocratiaeth ei gadw i leiafswm. Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn ymrwymedig i annog busnesau a mentrau lleol, yn ogystal â chefnogi marchnadoedd newydd ac ymatebion arloesol.

Ydych chi am ein cyflenwi?

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn contractio ar gyfer amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau, naill ai drwy fframweithiau cydweithredol presennol neu drefniadau lleol. I gael rhestr lawn o gontractau a sefydlwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, ewch i Blue Light Procurement Database (BLPD). Mae'r wefan hon, nid yn unig yn rhoi gwybodaeth sy'n ymwneud â Heddlu Gwent ond hefyd Gwasanaethau Brys eraill ledled y DU.

Gall contractau a fframweithiau cydweithredol eu harwain gan Heddlu Gwent neu unrhyw Heddlu arall, Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, Awdurdod Lleol neu un o Asiantaethau'r Llywodraeth.

Caiff prosesau caffael sy'n cael eu harwain gan Heddlu Gwent eu hysbysebu drwy wefan GwerthwchiGymru ac os ydynt dros drothwy'r UE, hefyd ar Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU). Caiff Porth Bravo Xchange Cymru ei ddefnyddio ar gyfer gweithgaredd tendro electronig uwchlaw ac islaw'r trothwy'r UE. Ar gyfer cyflenwyr sydd â diddordeb mewn gweithio gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, cewch eich cynghori i sicrhau eich bod wedi cofrestru gyda phyrth GwerthwchiGymru a Xchange Cymru ac mae'r holl wybodaeth yn gyfredol. Ar gyfer cyfleoedd sy'n cael eu harwain gan awdurdodau ac asiantaethau eraill, caiff cyflenwyr eu hannog i gofrestru eu hunain gyda gwefannau Tender-Search ac e-dendro Bluelight.