Cyd Gwasanaethau Cyfreithiol

Roedd gwasanaeth cyfreithiol mewnol wedi bodoli yn lluoedd Gwent a De Cymru ers tua 1986, ond ym mis Ebrill 2010 daethpwyd â'r ddwy adran at ei gilydd i ffurfio Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Cyd Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent. Y Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Cyd oedd y tîm gwasanaethau cyfreithiol cydweithredol cyntaf mewn amgylchedd heddlu yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Cyd yn darparu cymorth a gwasanaethau i'w bedwar cleient - Prif Gwnstabliaid Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Mae'r Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Cyd yn darparu gwasanaeth eang i'r ddau Brif Gwnstabl a'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu mewn pedwar maes allweddol – Ymgyfreitha, Plismona Gweithredol, Cyflogaeth a’r maes Corfforaethol (sy'n cynnwys contractau, eiddo masnachol a materion llywodraethu/vires). Mae tîm o gyfreithwyr a gweithwyr achos yn darparu gwasanaeth ymatebol a chadarn yn y ddwy ardal heddlu, gyda chymorth un Uwch Dîm Rheoli. Mae strwythuro'r Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Cyd fel hyn wedi ein galluogi ni hefyd i ddatblygu cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn meysydd penodol.