Cyllid a Chyfrifon

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn gyfrifol am gynrychioli pobl Gwent a sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir gan yr Heddlu yn effeithlon ac yn effeithiol. Un o'r cyfrifoldebau hyn yw pennu'r gyllideb, gan gynnwys elfen praesept yr Heddlu o'r Dreth Gyngor, a dyrannu grantiau Plismona oddi wrth Lywodraeth Ganolog. 

Mae manylion ein cyllidebau presennol a blaenorol, gan gynnwys praesept y Dreth Gyngor a bennwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i'w gweld isod:

Ein Cyllid

Mae ein Datganiad o Gyfrifon yn darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad ariannol, atebolrwydd rheoli adnoddau ac unrhyw risgiau ac ansicrwydd o dan stiwardiaeth y Prif Gwnstabl.

Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer amrywiaeth eang o ddefnyddwyr gan gynnwys y Llywodraeth, cyrff dyfarnu grant, cyflogwyr, cyflenwyr, contractwyr, cwsmeriaid a'r cyhoedd.

Caiff y Prif Gwnstabl a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu eu trin fel "corfforaeth undyn" ac mae'n ofynnol iddynt gynhyrchu Datganiad o Gyfrifon un endid eu hunain.

Mae Datganiadau Cyfrifon y Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer 2016/17 ymlaen ar wefan Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yma.

O dan Orchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodedig) 2011, mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi manylion pob gwariant dros £500 i'w hunain a'r Prif Gwnstabl.

Caiff y wybodaeth hon ei chynhyrchu'n fisol ac mae ar gael ar gyfer pob mis o fis Tachwedd 2012 ymlaen.

Cyn dyfarnu unrhyw gontract, creu unrhyw gyllideb ac felly y gwariant yr aethpwyd iddo, cynhelir asesiad gwerth am arian cadarn gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Heddlu.

Yn ogystal â hyn mae'r sefydliad, gan gydymffurfio â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn rhestru'r contractau a ddyfarnwyd, sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd yn nodi manylion pryd y caiff contractau eu dyfarnu, eu hymestyn neu pryd y byddant yn dod i ben.

Gwariant dros £500

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yn chwarae rôl bwysig yn ein helpu i feithrin cydberthnasau cadarnhaol â'n cymunedau a chaiff eu rôl hanfodol ei chydnabod hefyd gan ein partneriaid sy'n helpu gyda chyllid.

Cyllideb Swyddogion Cymorth Cymunedol Heddlu Gwent 2017-18

Y SefydliadSwm
Heddlu Gwent £897,026
Llywodraeth Cynulliad Cymru£3,520,000
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen£55,000
Cyfoeth Naturiol Cymru£11,027

 Cyflogau dros £58,200

Cyhoeddir manylion y strwythurau cyflog a graddio ar gyfer uwch swyddogion a staff fel Nodyn o fewn Datganiadau Cyfrifon Prif Gwnstabl Gwent, sydd ar gael uchod.

Mae Bwrdd Pensiwn Heddlu Cymru Gyfan yn cyfarfod bob chwarter ac yn darparu'r trefniadau Llywodraethu ar gyfer rheoli a gweinyddu pedwar Cynllun Pensiwn Heddlu Cymru.