Defnyddio Adnabod Rhifau Cofrestru Cerbydau Awtomatig (ANPR)

Caiff technoleg Adnabod Rhifau Cofrestru Cerbydau Awtomatig (ANPR) ei defnyddio yn Heddlu Gwent er mwyn helpu i ganfod, atal ac aflonyddu ar droseddau ar lefel leol, heddlu, rhanbarthol a chenedlaethol, gan gynnwys mynd i’r afael â throseddwyr sy’n symud o le i le, Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol a therfysgwyr. Mae technoleg ANPR yn cynnig trywydd ymholiadau a thystiolaeth wrth ymchwilio i drosedd a chaiff ei defnyddio gan heddluoedd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Pan fydd cerbyd yn mynd heibio i gamera ANPR, caiff ei rif cofrestru ei ddarllen a’i wirio ar unwaith yn erbyn cronfa ddata o gofnodion cerbydau amheus. Gall swyddogion yr heddlu stopio cerbyd, chwilio am dystiolaeth a, lle bo angen, gwneud arestiadau.  Mae defnyddio technoleg ANPR yn y modd hwn wedi bod yn rhan bwysig yn y gwaith o ganfod llawer o droseddau, gan gynnwys dod o hyd i gerbydau sydd wedi’u dwyn, mynd i’r afael â cherbydau nad oes ganddynt yswiriant a chanfod achosion o droseddau difrifol.  Mae hefyd yn tynnu sylw swyddogion at gerbydau sy’n cyflawni troseddau gan adael llonydd i yrwyr sy’n cydymffurfio â’r gyfraith.

Caiff data ANPR gan Heddlu Gwent eu cyflwyno i Ganolfan Ddata ANPR Genedlaethol (NADC) lle y cânt eu storio gyda data tebyg gan heddluoedd eraill am gyfnod o ddwy flynedd.

Mae gennym reolau clir yngl?n â mynediad i ddata ANPR er mwyn sicrhau bod pobl yn cael mynediad at ddibenion ymchwilio dilys yn unig.  Dim ond os yw’n berthnasol i’w rôl y caniateir mynediad i staff, ac o’r rheini sydd â chaniatâd, gall y rhan fwyaf ohonynt ond gweld y data am hyd at 90 diwrnod ar ôl y dyddiad y cafodd eu casglu.  Mae gan rai aelodau o staff awdurdod i weld y data am hyd at ddwy flynedd yn amodol ar awdurdod uwch swyddog. Ar ôl 90 diwrnod, gellir ond cael mynediad ar gyfer ymchwiliadau difrifol, mawr neu ymchwiliadau sy'n ymwneud â gwrthderfysgaeth ac ar ôl 12 mis, gellir ond cael mynediad at ddibenion ymchwiliadau mawr neu at ddibenion gwrthderfysgaeth.

Gall chwilio data ANPR gadarnhau p’un a yw cerbydau yn gysylltiedig â throseddwr hysbys sydd wedi bod yn yr ardal ar adeg trosedd a gall gyflymu ymchwiliadau’n sylweddol.

Yn ogystal â chael eu gosod ar gerbydau’r heddlu, caiff camerâu ANPR eu defnyddio yn ardal Heddlu Gwent mewn lleoliadau penodol lle y byddant yn helpu i ganfod, atal ac aflonyddu ar droseddau.  Yn unol â pholisi cenedlaethol, nid ydym yn datgelu manylion ein lleoliadau penodol am ei bod yn debygol y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i droseddwyr ac os ydynt yn hysbys, gallai lleihau gwerth technoleg ANPR i blismona.

Mae canllawiau cenedlaethol yn datgan, pe bai Heddlu Gwent yn cynnig gosod camerâu ANPR ychwanegol, y bydd rhaid cynnal asesiad sy’n dangos angen clir, gan ystyried y canlynol:

  • Diogelwch cenedlaethol a gwrthderfysgaeth;
  • Troseddau cyfundrefnol, difrifol a throseddau mawr;
  • Troseddau lleol;
  • Hyder a sicrwydd cymunedol;
  • Atal a lleihau troseddau.

Wrth asesu p’un a ddylid defnyddio camerâu newydd, cynhelir Asesiad Effaith ar Breifatrwydd.  Byddwn yn ymgynghori â phobl a sefydliadau sydd â diddordeb rhesymol yn y cynigion oni fyddai hynny’n groes i ddiben y datblygiad, sef canfod, atal ac aflonyddu ar droseddau.

Mae Heddlu Gwent hefyd yn ymrwymedig i adolygu lleoliadau’r camerâu ANPR, yng nghyd-destun y meini prawf uchod, yn rheolaidd, er mwyn sicrhau bod achos cyfiawn o hyd dros y defnydd o'r camerâu.  Bydd pob adolygiad yn cynnwys ystyriaeth o’r effeithiau ar breifatrwydd.

Mae Cod Ymddygiad Camerâu Goruchwyliaeth yn diffinio egwyddorion arweiniol ar gyfer defnyddio technoleg ANPR sy’n berthnasol i systemau heddluoedd. Yn ogystal â hyn, mae Safonau Cenedlaethol ANPR ar gyfer Plismona (NASP) hefyd yn darparu’r fframwaith ar gyfer gweithredu ANPR gan yr heddlu ac asiantaethau eraill sy’n gorfodi’r gyfraith. Mae copïau o’r dogfennau hyn ar gael ar wefan Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu. ANPR

Y Brif Gwnstabl yw rheolwr data'r system ANPR sydd ar waith yn Heddlu Gwent.  Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau am wybodaeth neu gwynion i reolwr y system ANPR.

Gall cwynion gael eu gwneud am aelod unigol o staff ac, ar rai adegau, gellir eu gwneud am bolisïau a gweithdrefnau'r sefydliad. Os oes gennych g?yn, rhowch wybod i ni.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am ANPR a'r ffordd y mae Heddlu Gwent yn ei ddefnyddio, gallwch wneud Cais Rhyddid Gwybodaeth neu edrychwch ar ein datgeliadau blaenorol.