Diogelwch Data

Daeth Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym ar 25ain Mai 2018 ac mae’n rhoi hawliau penodol i unigolion mewn perthynas â mynediad at wybodaeth a gedwir amdanynt gan sefydliadau. Mae hefyd yn darparu ar gyfer nifer o hawliau eraill mewn perthynas â phrosesu data personol gan sefydliadau.

At ddibenion Y Rheoliad, y Prif Gwnstabl yw’r Rheolydd Data. Sylwer, mae Heddlu Gwent yn Rheolydd Data ar y Cyd â Heddlu De Cymru.

Mae’r Rheoliad yn datgan bod rhaid i ddata fod:

 • wedi’u prosesu’n gyfreithiol, yn deg ac mewn modd tryloyw mewn perthynas ag unigolion;
 • wedi’u casglu ar gyfer dibenion penodol, manwl a chyfreithlon a heb eu prosesu ymhellach mewn modd sy’n anghydnaws â’r dibenion hynny;
 • yn ddigonol, yn berthnasol ac wedi’u cyfyngu i’r hyn sydd ei angen mewn perthynas â’r dibenion y maen nhw’n cael eu prosesu ar eu cyfer;
 • yn fanwl gywir a lle y bo angen, yn gyfredol;
 • wedi’u cadw mewn ffurf sy’n golygu na ellir adnabod gwrthrychau’r data am fwy o amser nag sydd ei angen ar gyfer y dibenion y mae’r data personol yn cael eu prosesu; ac
 • wedi’u prosesu mewn modd sy’n sicrhau diogelu’r data personol yn briodol, gan gynnwys diogelu yn erbyn prosesu anawdurdodedig neu anghyfreithlon, ac yn erbyn colled, dinistr neu ddifrod damweiniol, drwy ddefnyddio mesurau technegol neu sefydliadol priodol.

Mae’r Rheoliad yn rhoi hawliau penodol i unigolion:

 • Hawl i wybodaeth
 • Hawl i gael mynediad at eu data personol eu hunain (mynediad gwrthrych at wybodaeth)
 • Hawl i gywiro data personol
 • Hawl i ddileu data personol
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu data personol
 • Hawl i drosglwyddo data personol
 • Hawl i wrthwynebu prosesu’r data
 • Hawliau o ran gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomatig.

Mewn rhai achosion, gellir dal gwybodaeth yn ôl neu gellir gwrthod caniatâd, yn amodol ar eithriadau. Er enghraifft, efallai na fyddwn yn darparu gwybodaeth i chi am ymchwiliad presennol os yw’n debygol o niweidio’r ymchwiliad. Am fwy o wybodaeth am eithriadau, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ico.org.uk/about-the-ico/other-languages/welsh/

Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth

Mae Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth yn ddarpariaeth dan Y Rheoliad sy’n rhoi’r hawl i unigolion gael mynediad at wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt. Sylwer, mae Heddlu Gwent yn Rheolydd Data ar y Cyd â Heddlu De Cymru, fodd bynnag, byddwn yn ymateb i’ch cais am wybodaeth yn unigol.

Dim ond ceisiadau am wybodaeth leol fydd yn cael eu derbyn gan Heddlu Gwent. Os oes angen copi arnoch o’ch cofnod heddlu a gedwir ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, gan gynnwys unrhyw euogfarnau, ewch i wefan Cofnodion Troseddol ACRO am fanylion ynghylch sut i gael y cofnod hwn.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau mewn perthynas â hyn, cysylltwch â’r Tîm Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth yn ACRO ar +44 (0) 2380 479920 neu ysgrifennwch at ACRO (SAR), PO Box 662, Fareham, PO14 9LQ.

Sut i wneud cais am wybodaeth a gedwir gan Heddlu Gwent

Os ydych am wneud cais am wybodaeth bersonol a all fod yn cael ei chadw ar systemau gwybodaeth a chofnodion papur Heddlu Gwent, er enghraifft mewn achosion lle rydych wedi bod yn ddioddefwr, yn dyst, yn droseddwr neu wedi riportio digwyddiad i Heddlu Gwent, bydd angen i chi lenwi’r Ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth.

Nodwch pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a rhowch ddigon o fanylion i ddod o hyd i’r wybodaeth hon.

Rhaid cyflwyno dwy ddogfen adnabod gyda phob cais sydd, rhwng y ddwy ohonynt, yn profi eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad presennol a llofnod.

Mae enghreifftiau o ddogfennau adnabod derbyniol yn cynnwys copi o basbort, trwydded yrru, tystysgrif geni/priodas neu anfoneb gan gwmni cyfleustodau.

Dylid anfon ffurflenni wedi’u cwblhau at:

Uned Datgelu Gwybodaeth

Pencadlys Heddlu Gwent

Croesyceiliog

Cwmbrân

NP44 2XJ

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ffoniwch 01495 745442 neu anfonwch e-bost at [email protected] 

SYLWER Y BYDDWN YN YMATEB I BOB CAIS O FEWN UN MIS