Diogelwch Data

Daeth Deddf Diogelu Data 1998 i rym ar 1 Mawrth 2000 ac mae'n gweithio mewn dwy ffordd. Mae'n rhoi hawliau penodol i unigolion gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth a ddelir amdanoch gan sefydliadau. Mae hefyd yn dweud bod yn rhaid i'r rheini sy'n cofnodi ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol fod yn agored o ran sut y caiff y wybodaeth ei defnyddio ac mae'n rhaid dilyn wyth egwyddor 'ymdrin â gwybodaeth yn dda'.

 Mae'r Ddeddf yn dweud bod yn rhaid gwneud y canlynol:

  • Prosesu data yn deg ac yn gyfreithlon
  • Prosesu data at ddibenion cyfyngedig
  • Sicrhau bod data'n ddigonol, yn berthnasol a ddim yn ormodol
  • Sicrhau bod data'n gywir ac wedi'u diweddaru
  • Peidio â chadw data am gyfnod hwy nag sy'n angenrheidiol
  • Prosesu data yn unol â hawliau gwrthrych y data
  • Sicrhau bod data'n ddiogel
  • Peidio â throsglwyddo data i wledydd y tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb ddiogelwch digonol

 

Ymdrin â cheisiadau unigolion am wybodaeth bersonol

Mae Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth yn ddarpariaeth dan Ddeddf Diogelu Data 1998, sy’n rhoi’r hawl i unigolion gael mynediad at wybodaeth bersonol sy’n cael ei chadw amdanyn nhw.

Dim ond ceisiadau am wybodaeth leol y bydd Heddlu Gwent yn eu derbyn. Os oes angen eich cofnod heddlu sy’n cael ei dal ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu arnoch chi, gan gynnwys unrhyw euogfarnau, ewch i wefan Cofnodion Troseddol ACRO i gael manylion yngl?n â sut i gael y cofnod hwn. 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau mewn perthynas â hyn, cysylltwch â’r Tîm Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth yn ACRO ar +44 (0) 2380 479920 neu ysgrifennwch at ACRO (SAR), PO Box 662, Fareham, PO14 9LQ.

Sut i wneud cais am wybodaeth a gedwir gan Heddlu Gwent

Os ydych chi am wneud cais am wybodaeth bersonol amdanoch chi a all fod yn cael ei chadw ar systemau gwybodaeth a chofnodion papur Heddlu Gwent, er enghraifft, mewn achosion lle rydych chi wedi bod yn ddioddefwr, yn dyst, yn droseddwr, neu wedi hysbysu Heddlu Gwent am ddigwyddiad, bydd angen i chi lenwi’r Ffurflen Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth.

Ffurflen Mynediad Gwrthrych at Wybodaeth – gan gynnwys Nodiadau Canllaw

Nodwch pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi a rhowch ddigon o fanylion i ddod o hyd i’r wybodaeth hon.

Rhaid darparu dwy ddogfen adnabod gyda phob cais sydd, rhyngddynt, yn ddigonol i brofi eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad presennol a llofnod.   

Mae enghreifftiau o ddogfennau adnabod derbyniol yn cynnwys copïau o basbort, trwyddedau gyrru, tystysgrifau geni / marwolaeth, biliau cyfleustod.

Rhaid anfon ffurflenni wedi’u cwblhau at:

Uned Datgelu Gwybodaeth

Pencadlys Heddlu Gwent

Croesyceiliog

Cwmbrân

NP44 2XJ

neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ffoniwch 01495 745442

SYLWER, BYDDWN YN YMATEB I BOB CAIS O FEWN UN MIS CALENDR