Gwasanaethau yn Arwain at Ffi

Gallwch chi, eich cyfreithiwr neu eich cwmni yswiriant ofyn am gopi o adroddiad trosedd neu ddamwain (traffig ffordd) ac mewn rhai amgylchiadau ddogfennaeth arall sy'n gysylltiedig â'r achosion hyn

I gael y wybodaeth hon bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen Gais ar gyfer Datgelu Gwybodaeth a gwneud taliad angenrheidiol. Rhestrir yr holl gostau isod. 

Gellir talu drwy siec yn daladwy i 'Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent'.  Os ydych am dalu trwy gerdyn debyd, cysylltwch â'r Uned Datgelu Gwybodaeth ar 01495 745442. 

Rhaid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau i:

Uned Datgelu Gwybodaeth, Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ.