Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Ein gwrandawiad camymddwyn cyhoeddus

Gwrandawiad Achos o Gamymddwyn yn Gyhoeddus - 5 i 9 Mawrth 2018 - Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2XJ 

Ar 9 Mawrth 2018 cafwyd PC Stephen Davies yn euog o dorri'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol canlynol:

  • Gonestrwydd ac Uniondeb

Roedd yr ymddygiad profedig fel a ganlyn:

HONIAD 1

Ar 11 Mehefin 2016 gwnaethoch ddwyn £50 mewn arian parod o waled a roddwyd i chi gan Mr Andrew McGrath. Roedd y waled a'r arian parod ynddi wedi cael eu colli gan eu perchennog, Mr Thomas Dowden.

HONIAD 2

Ar 11 Mehefin 2016 gwnaethoch ddweud celwydd wrth Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu trwy ddweud wrtho nad oeddech yn ymwybodol a oedd arian parod yn y waled. Gwnaethoch ddweud celwydd er mwyn cuddio'r ffaith eich bod wedi dwyn yr arian.

HONIAD 3

Roeddech yn ymwybodol o honiad bod arian ar goll o'r waled oherwydd  roeddech wedi siarad â chydweithwyr yngl?n â'r mater ac roeddech wedi edrych ar y Cofnod STORM gyda manylion y g?yn ynddo ac fe wnaethoch geisio cuddio eich lladrad trwy:

  1. dynnu £50 mewn arian parod o'ch cyfrif banc ar 14 Mehefin 2016
  2. cymryd arnoch eich bod wedi darganfod yr arian yr oeddech wedi ei ddwyn ar lawr gorsaf heddlu Trefynwy ar 14 Mehefin 2016.

Profwyd y toriadau o'r Safonau yn ôl pwysau tebygolrwydd yn hytrach na'r safon profi droseddol sydd y tu hwnt i bob amheuaeth resymol.

Cafodd y swyddog ei ddiswyddo heb rybudd o ganlyniad i ganfyddiadau'r panel.

Gwrandawiad Camymddwyn Cyhoeddus - 14 i 15 Mawrth 2018 - Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2XJ 

Yn dilyn Gwrandawiad Camymddwyn a gynhaliwyd yng Ngorsaf Heddlu'r Fenni ar ddydd Mercher 14eg a dydd Iau 15fed Mawrth 2018, mae Rhingyll Heddlu Lee Stephens wedi cael ei ddiswyddo heb rybudd.

Mae canlyniad llawn y gwrandawiad, dan arweiniad cadeirydd annibynnol, ynghlwm. (pending translation)

Dywedodd Pam Kelly, Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent "Roedd safon yr ymddygiad a ddangosodd y swyddog hwn yn gwbl annerbyniol. Ni fydd Heddlu Gwent yn goddef y math hwn o ymddygiad a bydd yn cymryd safiad cadarn bob tro. Mae'r cyhoedd yn haeddu'r gwasanaeth gorau posibl ac ar adeg pan mae adnoddau'r heddlu'n brin mae'r ymddygiad hwn hyd yn oed yn fwy annerbyniol i'r cyhoedd ac i bawb yn Heddlu Gwent".