Perfformiad yr Heddlu

Mae Heddlu Gwent yn gweithredu drwy ddwy Ardal Blismona Leol sydd wedi'u halinio â phum Awdurdod Lleol. Mae Gwent yn ymestyn dros 15,542 cilomedr sgwâr ac mae ganddi boblogaeth o fwy na 576,700 o bobl sydd wedi tyfu 4.2% dros y deng mlynedd diwethaf.  Mae tua 4% o boblogaeth Gwent o gefndiroedd cymysg, du neu leiafrifoedd ethnig.

Mae'r sir yn amrywiol yn economaidd ac yn ddiwylliannol, gydag ardaloedd cefnog ac ardaloedd difreintiedig sy'n cyflwyno anghenion plismona gwahanol Mae 12% o Went yn y categori 'mwyaf difreintiedig' ac yn 2013 roedd cyflogau wythnosol gros cyfartalog yn ardaloedd tri o'n Hawdurdodau Lleol 3.9% yn is na chyfartaledd Cymru.

Mae Gwent yn cynnwys trefi gwledig, cefn gwlad ac ardaloedd trefol fel Dinas Casnewydd. Bydd prosiectau adfywio a thai mawr yng Nghasnewydd a'r Cymoedd yn cyflwyno buddion a heriau yn y blynyddoedd sydd i ddod ac mae'r nifer fawr o gerbydau sy'n teithio ar hyd yr M4 tua'r dwyrain yn peri risg gyson o droseddau cyfundrefnol.

Mae ein gweithlu 12% yn llai nag yr oedd yn 2010. Er gwaethaf hyn, mae cynnydd wedi bod o ran lefel a chymhlethdod anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae nifer y troseddau rhywiol hanesyddol a gyflwyni'r i'n sylw yn parhau'n uchel. Mae'r rhain yn ymchwiliadau cymhleth a hir. Mae troseddau meddiangar lleol (lladrata, bwrgleriaeth, dwyn o siopau) wedi'u gosod yn erbyn blaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol. Mae cynnydd parhaus mewn rhai troseddau treisgar (cam-drin domestig, trais heb anaf) wedi arwain at fwy o waith i ddiogelu rhai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein mysg. Rhaid i'r gwaith o blismona digwyddiadau mawr, fel Uwchgynhadledd NATO 2014 a Chwpan Ryder 2010, redeg ochr yn ochr â gwaith plismona bob dydd.

Rydym yn asesu ein perfformiad mewn nifer o feysydd i sicrhau ein bod bob amser yn ceisio darparu'r ansawdd gorau posibl o wasanaeth. Mae ein cynlluniau cyflawni yn amlygu sut rydym yn bwriadu cyflawni'r blaenoriaethau a bennwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Noder bod Cynlluniau Cyflawni Heddlu Gwent ar gyfer 2015-16 a 2016-17 yn ymwneud â blaenoriaethau a bennwyd gan y Comisiynydd blaenorol.

Yn ogystal, mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi (HMICFRS) yn arolygu Heddlu Gwent yn rheolaidd. Yn ei hadroddiad PEEL 2019 mwyaf diweddar gwnaeth ein hasesu o ran Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlonrwydd a chawsom radd ‘Da’ ym meysydd Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd ac ‘Angen Gwella’ yn y maes Cyfreithlonrwydd.

Mae’r adroddiad arolygiad PEEL ar gael yma.