Cofrestr Rhoddion a Lletygarwch

  • Mae'n rhaid i bob Swyddog yr Heddlu ac aelodau o staff yr Heddlu ddatgan a cheisio cymeradwyaeth ar gyfer unrhyw rodd neu letygarwch y maent yn ei dderbyn.
  • Caniateir cymeradwyaeth gan y Pennaeth Safonau Proffesiynol
  • Mae datgan a chymeradwyo yn fesur ar gyfer atal llwgrwobrwyo a llygru
  • Mae'n cynnwys lletygarwch a dderbynnir wrth ymgymryd â gwaith megis bwyd a diod a phresenoldeb mewn digwyddiadau

O bryd i'w gilydd caiff rhoddion eu cynnig neu eu rhoi i Swyddogion a staff yr Heddlu fel gwerthfawrogiad, diolch neu gydnabyddiaeth o'u gwasanaethau. Weithiau mae hyn gan aelodau unigol o'r cyhoedd y maent wedi dod i gysylltiad â nhw, neu gan gwmnïau neu sefydliadau.

Mae angen cymeradwyaeth Uwch-Swyddog ar bob rhodd a chânt eu cofrestru a'u cyhoeddi i sicrhau bod y rhodd yn briodol ac nad yw o werth uchel. Mae hyn hefyd yn rhwystro rhoddion rhag cael eu hystyried yn gais i lwgrwobrwyo neu lygru. Byddai rhoddion a lletygarwch yn cynnwys prydau a diodydd a rhai ffurfiau ar adloniant wrth fynychu digwyddiadau, gweithgareddau neu gynadleddau fel rhan o'u dyletswyddau. Y mathau mwyaf cyffredin o roddion a gynigir ac a dderbynnir bob blwyddyn yng Ngwent o bell ffordd yw siocled, losin, bisgedi neu gacennau. Caniateir alcohol, ar yr amod ei fod o faint bach ac yn cael ei yfed yn amser y Swyddog/aelod o staff ei hun.

Caiff y gofrestr ei chroesgyfeirio â gwybodaeth arall a ddelir fel y gellir nodi unrhyw gysylltiadau neu nodweddion agored i lygredd.