Cyngor ar Stopio a Chwilio

Gwybod Eich Hawliau

Mae gan yr Heddlu bwerau i'ch stopio a'ch holi unrhyw bryd - gallant hefyd eich chwilio chi, yn dibynnu ar y sefyllfa. Ond ydych chi'n Gwybod Eich Hawliau yngl?n â stopio a chwilio?

 • Ble y gall Swyddog eich chwilio?
 • Beth ddylai'r Swyddog ddweud wrthych?
 • Beth sydd gennych yr hawl iddo ar ôl cael eich chwilio?
 • Sut gallwch gwyno os ydych yn teimlo y cawsoch eich trin yn annheg a /neu heb barch neu wedi profi gwahaniaethu? 

Fy Hawliau a Cyfrifoldebau

Mae gan pawb gyfrifoldeb dinesig i helpu Swyddogion yr Heddlu i atal troseddau a dod o hyd i droseddwyr. Nid yw'r ffaith bod yr Heddlu wedi stopio rhywun yn golygu ei fod yn euog o drosedd.

Pa hawliau sydd gennyf?

Dyma trosolwg sylfaenol o'r hawliau sy'n eich diogelu:

 • Rhaid i swyddogion sy'n eich chwilio ddefnyddio'r pwerau stopio a chwilio yn deg, yn gyfrifol a gyda parch at eraill, heb wahaniaethu
 • Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, ac nad ydych yn deall pam y cawsoch eich stopio, rhaid cymryd camau rhesymol i roi'r wybodaeth i chi yn eich iaith eich hun
 • Rhaid i'r swyddog sicrhau y cedwir yr amser chwilio mor fyr â phosibl
 • Dylid cynnal y broses chwilio yn y man lle cawsoch eich stopio, ac eithrio mewn achosion lle byddai eich symud yn diogelu eich preifatrwydd
 • Nid oes gan swyddog yr hawl i'ch stopio er mwyn dod o hyd i sail ar gyfer chwilio

Ceir canllaw mwy cynhwysfawr ar eich hawliau pan gewch eich stopio a'ch chwilio, ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref.

Ac eithrio'r anghyfleustra, gall bobl deimlo'n flin am eu bod wedi cael eu stopio pan nad ydynt wedi gwneud unrhyw beth o'i le - mae hynny'n hollol ddealladwy. Fodd bynnag, bydd y broses o stopio neu stopio a chwilio yn digwydd yn gyflymach os bydd yr unigolyn yn cydweithio â Swyddogion yr Heddlu.

Cofiwch fod yn rhaid cynnal y broses stopio neu stopio a chwilio yn unol â rheolau llym - mae gan yr Heddlu y cyfrifoldeb o sicrhau bod hawliau pobl wedi'u diogelu. Dylai pawb ddisgwyl cael eu trin yn deg ac yn gyfrifol. Dylai'r unigolyn gael derbynneb o'r broses stopio a chwilio ar yr adeg y digwyddodd mewn bron i bob achos (oni fydd ymrwymiadau gweithredol yn atal hyn rhag digwydd). Mae’r Heddlu'n defnyddio'r pwerau hyn er mwyn helpu i wneud y gymuned leol yn fwy diogel drwy darfu ar drosedd - mae cydweithrediad y cyhoedd yn rhan hanfodol o hynny.

Sut i Gwyno

Rydym yn disgwyl i swyddogion fod yn gwrtais ac yn barchus bob amser a dylid cynnal pob proses stopio a chwilio gyda chwrteisi, ystyriaeth a pharch. Dylid ond ddefnyddio pwerau stopio a chwilio yn deg ac yn gyfrifol heb unrhyw wahaniaethu.

Os oeddech yn anhapus ar y ffordd y cawsoch eich trin, gallwch gwyno. Gallwch hefyd gwyno os ydych yn teimlo y cawsoch eich trin yn wahanol o ganlyniad i'ch hil, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, rhyw, anabledd crefydd neu gred. Rydym yn gwerthfawrogi adborth - adborth cadarnhaol ac adborth negyddol - gan fod hyn yn ein helpu i nodi'r hyn rydym yn ei wneud yn dda ac unrhyw feysydd lle y gall fod yn rhaid i ni wella.

Mae sawl ffordd o gwyno i Heddlu Gwent, gweler ein tudalen gwyno i gael rhagor o wybodaeth. Gellir cofrestru cwyn gyda ni hefyd drwy ymweld â gorsaf heddlu lleol neu drwy ddefnyddio ein Ffurflen Gwyno Ar-lein.

Os ydych yn credu y cawsoch eich stopio a'ch chwilio yn afresymol, neu na chawsoch eich trin yn deg na gyda pharch, gallwch hefyd gwyno i:

 • Canolfan Cyngor ar Bopeth,
 • Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu,
 • Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
 • Eich cyfreithiwr penodedig eich hun.

Fideo wedi'i wisgo gan gorff

Mae swyddogion Heddlu Gwent yn gwisgo Fideo a Wisgir ar y Corff yn awr ac maent yn cael eu hannog i'w wisgo yn ystod digwyddiadau Stopio a Chwilio