Cynllun Reidio ar Hyd ar Batrôl

Dalier sylw - Oherwydd y galw gweithredol presennol mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi gohirio ein Cynllun Cysgodi am gyfnod o dri mis. Bydd y trefniant yn cael ei adolygu ar ddiwedd y cyfnod hwn.

Gwneud cais i gymryd rhan

Mae Cynllun Reidio ar Hyd Heddlu Gwent yn eich galluogi i brofi yn uniongyrchol beth mae eich swyddogion lleol yn ymdrin ag ef yn ddyddiol.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn dod o hyd i beth sy'n digwydd pan mae swyddogion yn ymateb i alwadau, sut maent yn patrolio ardaloedd yn rhagweithiol neu sut mae Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu yn dyrannu galwadau gan aelodau o'r cyhoedd. Mae'r cynllun hwn yn eich galluogi i ymuno â swyddogion a staff ac arsylwi eu gwaith.

Defnyddiwch y ffurflen isod i wneud cais i gymryd rhan yn y cynllun.

Telerau ac Amodau

Nodwch y Telerau ac Amodau canlynol cyn gwneud cais.

Mae'n rhaid i gyfranogwyr yn y cynllun:

  • Fod yn breswylydd yn ardal Heddlu Gwent neu roi rheswm pam maent yn dymuno cael eu hystyried
  • Bod yn 18 oed neu h?n (gall pobl iau 16 oed neu h?n gymryd rhan o dan amgylchiadau penodol)
  • Bod yn destun gwiriadau cofnod troseddol. Os oes gennych gollfarnau blaenorol, caiff y penderfyniad i'ch cynnwys ar y cynllun ei ystyried fesul achos
  • Llofnodi ymwadiad / ffurflen cytundeb cyfrinachedd
  • Llofnodi a chytuno i delerau ffurflen briffio arsyllwr
  • Ceidw Heddlu Gwent yr hawl i wrthod cyfranogiad yn y cynllun hwn ac i derfynu'r Cynllun Reidio ar Hyd ar unrhyw adeg, os yw'n angenrheidiol er mwyn i'r swyddog neu aelod o staff gyflawni ei gwaith yn effeithiol, effeithlon ac yn ddiogel.

Beth yr hoffech chi ei arsylwi?

Wrth gwblhau'r ffurflen gais isod, bydd gofyn i chi nodi pa faes plismona yr hoffech ei arsylwi. Gallai hyn gynnwys:

  • Gwaith Timau Plismona yn y Gymdogaeth
  • Sut mae Swyddogion yr Heddlu yn ymateb i alwadau brys
  • Sut mae Ystafell Gyfathrebu'r Heddlu yn ymdrin â galwadau gan aelodau o'r cyhoedd ac yn lleoli swyddogion

Ffurflen Gais

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais ar gyfer y Cynllun Reidio ar Hyd .