Stopio a Chwilio

Data ac Ystadegau 

Fel rhan o'n hymrwymiad i'r cynllun Gwneud y Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio ac er mwyn cyflawni ein hymrwymiad i fod yn agored a thryloyw, rydym yn cyhoeddi data am ein defnydd o bwerau Stopio a Chwilio fel bod cymunedau Gwent yn gallu bod yn dawel eu meddwl bod Heddlu Gwent yn defnyddio'r pwerau hyn yn ddilys.

Er mwyn bod yn fwy tryloyw, rydym wedi newid y ffordd rydym yn cyflwyno'r data yn ddiweddar a byddwn yn cyhoeddi data bob tri mis yn awr, yn hytrach na bob blwyddyn.  Mae'r newidiadau hyn wedi cael eu gwneud er mwyn gwneud ein data Stopio a Chwilio'n gliriach ac yn haws i'r cyhoedd eu deall.

Mae nifer o fforymau, mewnol ac allanol, yn craffu ar ddata Stopio a Chwilio ac mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi yn craffu ar y data hefyd. Gellir dod o hyd i fwy o fanylion am y craffu allanol a wneir gan Banel Craffu ar Ddilysrwydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar y ddolen hon.