Data ac Ystadegau Stopio a Chwilio

Fel rhan o'n hymrwymiad i'r Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio, rydym yn cyhoeddi data blynyddol sy'n darparu manylion, ymhlith gwybodaeth arall, faint o achosion stopio a chwilio a gynhaliwyd o fewn pob Ardal Blismona Leol (LPA) a nifer y canlyniadau cadarnhaol yn ymwneud â'r achosion hynny. Mae'r data isod yn ymwneud â'r cyfnod 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018.

Stopio a Chwilio - Dadansoddiad yn ôl Ethnigrwydd

Ethnigrwydd Hunanddiffiniedig Cyfanswm yr Heddlu Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Dwyrain Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Gorllewin
A2 - Asiaidd Pacistanaidd 19 16 Nill
A3 - Asiaidd Bangladeshaidd 2 2 Nill
A9 - Unrhyw Gefndir Asiaidd arall 7 7 Nill
B1 - Du Caribiaidd 1 1 Nill
B2 - Du Affricanaidd 4 3 Nill
B9 - Unrhyw gefndir Du arall 5 3 Nill
M1 - Gwyn/Du Caribïaidd 18 9 2
M2 - Gwyn/Du Affricanaidd 4 2 Nill
M9 - Unrhyw gefndir Cymysg arall 8 3 Nill
O1 - Tseiniaidd 1 1 Nill
O9 - Unrhyw gefndir Ethnig arall 2 Nill 2
W1 - Gwyn Prydeinig 624 222 263
W2 - Gwyn Gwyddelig 1 1 Nill
W9 - Unrhyw gefndir gwyn arall 4 2 2
N3 - Swyddog wedi'i Alw i Ffwrdd 49 18 15
Heb ei ddatgelu 163 88 64

Stopio a Chwilio - Dadansoddiad yn ôl Pwrpas

Pwrpas Cyfanswm yr Heddlu Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol yr Heddlu Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Dwyrain Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol Ardal Blismona Leol y Dwyrain Cyfanswm Ardal Blismona Leol y Gorllewin Cyfanswm Canlyniad Cadarnhaol Ardal Blismona Leol y Gorllewin
Difrod Troseddol 2 Nill 2 Nill Nill Nill
Cyffuriau 632 170 250 47 207 70
Drylliau 19 5 6 Nill 5 1
Rhodio â Chyfarpar 126 9 53 4 63 4
Arf Tramgwyddus 100 20 32 6 37 10
Arall 20 5 15 4 3 Nill
Eiddo wedi ei Ddwyn 43 12 10 Nill 23 9
Tor-rheol Traffig 3 3 1 1 2 2
Heb ei gofnodi 18 1 10 Nill 8 1

Mae canlyniad cadarnhaol yn golygu bod y person a gafodd ei stopio a'i chwilio naill ai wedi cael ei arestio, cael ei wysio, derbyn rhybudd, cael rhybudd ffurfiol ar gyfer canabis, cymryd rhan mewn cynllun datrysiad cymunedol neu wedi derbyn hysbysiad cosb am anhrefn.

Noder: O ganlyniad i broblem ansawdd data gyda'n systemau cyfrifiadur mewnol pan gyflwynom data Symudol am y tro cyntaf yn ystod rhan cynnar y flwyddyn ariannol 2016/2017, nid yw cyfanswm y ffigurau ar gyfer cyfarfyddiadau stopio a chwilio yn cyfateb i'r rhif pan yn edrych ar y cyfanswm ar gyfer yr ardaloedd daearyddol priodol. Mae hyn wedi'i gywiro ers Gorffennaf 2016. Ni wnaeth y broblem, mewn unrhyw ffordd, effieithio ar fonitro ac archwiliad y cyfarfyddiadau stopio a chwilio na'r dychweliadau data at y Swyddfa Gartref.