Effaith Stopio a Chwilio

Mae'n bwysig mesur yr effaith a gaiff stopio a chwilio ar gymunedau ac unigolion gan ein bod yn cydnabod bod stopio a chwilio yn b?er ymwthiol.

Bwriadwn wneud hyn drwy ymgysylltu'n effeithiol â'r gymuned a thrwy sicrhau atebolrwydd effeithiol.

Mae ein defnydd o Stopio a Chwilio yn eitem ar agenda cyfarfod sy'n  cynnwys cynrychiolaeth o Grwpiau Cynghori Annibynnol yr Heddlu, cynrychiolaeth o Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (OPCC), y tîm ymgysylltu â'r gymuned a swyddogion cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Er mwyn sicrhau atebolrwydd, cyhoeddir data cynhwysfawr ar yr achosion misol o stopio a chwilio.

Sbardun Cwynion Cymunedol

Cred Heddlu Gwent y dylai pwerau stopio a chwilio gael eu defnyddio gyda chefnogaeth a dealltwriaeth pob cymuned ac y caiff y gefnogaeth hon ei datblygu drwy sicrhau bod pob aelod o'r cyhoedd yn cael ei drin ag urddas a pharch bob amser, ac yn enwedig pan gaiff ei stopio a'i chwilio.

Mae'r Cynllun Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio yn ei gwneud yn ofynnol i'r Heddluoedd sicrhau bod sbardun cwynion cymunedol ar waith, yn enwedig os oes nifer fawr o gwynion yn ymwneud â stopio a chwilio. Pan gyrhaeddir y sbardun, mae'n ofynnol i Heddluoedd egluro eu defnydd o bwerau stopio a chwilio i grwpiau cymunedol.

Yn hanesyddol, nid yw Heddlu Gwent yn cael llawer o gwynion o ran stopio a chwilio, felly rydym wedi penderfynu trin pob cwyn fel sbardun cymunedol. Felly, caiff pob cwyn a dderbynnir ei hadolygu gan ein Hadran Safonau Proffesiynol a'i thrafod gan Weithgor Stopio a Chwilio Strategol gan gynnwys pwyntiau cyswllt unigol plismona lleol (SPOCs) ynghyd ag Aelodau o'r Gr?p Cynghori Annibynnol (IAGs) a fforymau cymunedol os bydd angen er mwyn caniatáu i'r cyhoedd graffu ar hyn a rhoi adborth.

Yn ystod y flwyddyn hyd yma (rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2017), dim ond un g?yn a gafodd Heddlu Gwent mewn perthynas â stopio a chwilio.

Côd Moeseg

Mae'r Côd Moeseg yn God Ymarfer ar gyfer Egwyddorion a Safonau Ymddygiad Proffesiynol ar gyfer y Proffesiwn Plismona yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r safonau ymddygiad proffesiynol a ddisgwylir gan bob aelod o'n gweithlu i'w gweld yn y Côd Moeseg.

Daw ymddygiad moesegol o werthoedd, credoau, agweddau a gwybodaeth sy'n llywio dyfarniadau pob Swyddog yr Heddlu.

Ceir naw egwyddor blismona a luniwyd ar sail egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ychwanegir 'Tegwch' a 'Pharch'. Ein naw egwyddor blismona yw:

  • Atebolrwydd
  • Uniondeb
  • Bod yn agored
  • Tegwch
  • Arweinyddiaeth
  • Parch
  • Gonestrwydd
  • Gwrthrychedd
  • Anhunanoldeb

Dylai'r egwyddorion hyn ategu pob penderfyniad a gweithred hefyd ym maes plismona. Dylid eu defnyddio mewn gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd sy'n cynnwys stopio a chwilio.