Stopio a Chwilio - Gwybodaeth

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (yr Arolygiaeth)

Mae ail asesiad yr Arolygiaeth o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL) yn nodi sut rydym yn cadw pobl yn ddiogel ac yn lleihau troseddau. Roedd stopio a chwilio yn rhan o'r arolygiad cyfreithlondeb a gallwch weld yr adroddiad llawn ar wefan yr Arolygiaeth.

Bu Heddlu Gwent yn destun Arolygiad PEEL yr Arolygiaeth yn 2015 ac adolygwyd y weithdrefn stopio a chwilio fel rhan o'r Arolygiad hwnnw. Roedd yr arolygiad yn cynnwys gweithdai gyda staff gweithredol,  cyfweliadau amrywiol ac adolygiadau o'n prosesau cyfredol.

Cafodd yr adroddiadau eu cwblhau a'u cyhoeddi ym mis Chwefror 2016 a chafodd Gwent radd "Da" yn gyffredinol. Un o'r meysydd i'w gwella oedd y dylai'r Heddlu sicrhau bod cofnodion stopio a chwilio yn cynnwys rhesymau digonol dros gyfiawnhau'r defnydd cyfreithlon o'r p?er, a bod swyddogion yn deall ar ba sail y gellir stopio a chwilio. Ymdriniwyd â hyn ac mae rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i bob aelod o staff gweithredol a goruchwylwyr wedi cael ei rhoi ar waith.

Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio (BUSS)

Mae BUSS yn fenter a gyflwynwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2014. Prif nodau'r cynllun yw cyflawni mwy o dryloywder, cynnwys y gymuned wrth ddefnyddio pwerau stopio a chwilio a chefnogi dull gweithredu sy'n cael ei arwain yn fwy gan gudd-wybodaeth, ac sy'n arwain at well canlyniadau, er enghraifft, cynnydd yn y gymhareb stopio a chwilio i ganlyniad cadarnhaol.

Mae pob un o'r 43 o Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr wedi cofrestru ar ei gyfer yn wirfoddol.

Nodweddion BUSS

  • Cofnodi a chyhoeddi canlyniadau
  • Rhoi cyfleoedd i'r cyhoedd arsylwi ar achosion o stopio a chwilio
  • Gweithredu sbardun cymunedol ar gyfer cwynion
  • Diwygiad i lefelau awdurdodi ar gyfer achosion o chwilio o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994
  • Monitro'r defnydd o bwerau stopio a chwilio

Mae Heddlu Gwent wedi cydymffurfio'n llawn â'r cynllun ers ei gyflwyno.

Defnydd Teg ac Effeithiol o Stopio a Chwilio

Mae'r Coleg Plismona wedi datblygu diffiniad o stopio a chwilio teg ac effeithiol ar y cyd ag ymarferwyr yr heddlu, uwch swyddogion yr Heddlu ac arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer stopio a chwilio.

Bydd achos o stopio a chwilio yn fwy tebygol o fod yn deg ac effeithiol pan fydd y canlynol yn berthnasol:

  • Mae cyfiawnhad dros chwilio, mae'n gyfreithlon ac mae'n gallu gwrthsefyll proses graffu gyhoeddus
  • Mae gan y Swyddog amheuaeth wirioneddol a gwrthrychol resymol y bydd yn dod o hyd i eitem a waherddir i'w defnyddio mewn trosedd
  • Mae'r person yn deall pam y mae'n cael ei chwilio ac yn teimlo ei fod wedi cael ei drin â pharch
  • Mae angen chwilio a dyma'r dull mwyaf cymesur y gall Swyddog yr Heddlu ei ddefnyddio i gadarnhau a oes gan y person eitem o'r fath

Mae pedair elfen graidd yn ategu'r diffiniad:

1.    Rhaid i'r penderfyniad i stopio a / neu chwilio person fod yn deg

2.    Rhaid i'r chwilio fod yn gyfreithlon o ran sail ac yn y ffordd y caiff ei gymhwyso

3.    Rhaid i'r rhyngweithio â'r cyhoedd yn ystod yr achos o stopio a chwilio fod yn broffesiynol

4.    Rhaid i ddefnydd yr heddlu o bwerau stopio a chwilio fod yn dryloyw ac atebol