Stopio a Chwilio - Gwybodaeth

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (yr Arolygiaeth)

Mae pedwerydd asesiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi o Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu (PEEL) yn amlinellu sut rydym ni'n cadw pobl yn ddiogel a lleihau trosedd. Roedd stopio a chwilio yn rhan o'r arolwg cyfreithlondeb a gallwch weld yr adroddiad llawn ar wefan yr Arolygiaeth.

Roedd Heddlu Gwent yn destun Arolwg PEEL yn 2017 a chafodd stopio a chwilio ei adolygu fel rhan o'r arolwg hwnnw. Roedd yr arolwg yn cynnwys gweithdai gyda staff gweithredol a chyfweliadau amrywiol ac adolygiadau o'n prosesau presennol. 

Gorffennwyd a chyhoeddwyd yr adroddiadau ym mis Rhagfyr 2017. Er bod Gwent wedi derbyn gradd "Da” yn gyffredinol, cafodd stopio a chwilio ei nodi i fod yn faes yr oedd angen ei wella. Roedd argymhellion yn cynnwys rhoi system craffu allanol annibynnol ar waith a defnyddio camera a wisgir ar y corff wrth adolygu'r defnydd o bwerau stopio a chwilio yn ogystal â dadansoddiad mwy cynhwysfawr o ddata stopio a chwilio. Mae'r rhain wedi cael eu rhoi ar waith a'u cynnwys mewn cynllun gwella cynhwysfawr.

Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio (BUSS)

Mae BUSS yn fenter a gyflwynwyd gan y Swyddfa Gartref yn 2014. Prif nodau'r cynllun yw cyflawni mwy o dryloywder, cynnwys y gymuned wrth ddefnyddio pwerau stopio a chwilio a chefnogi dull gweithredu sy'n cael ei arwain yn fwy gan gudd-wybodaeth, ac sy'n arwain at well canlyniadau, er enghraifft, cynnydd yn y gymhareb stopio a chwilio i ganlyniad cadarnhaol.

Mae pob un o'r 43 o Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr wedi cofrestru ar ei gyfer yn wirfoddol.

Nodweddion BUSS

  • Cofnodi a chyhoeddi canlyniadau
  • Rhoi cyfleoedd i'r cyhoedd arsylwi ar achosion o stopio a chwilio
  • Gweithredu sbardun cymunedol ar gyfer cwynion
  • Diwygiad i lefelau awdurdodi ar gyfer achosion o chwilio o dan adran 60 Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994
  • Monitro'r defnydd o bwerau stopio a chwilio

Mae Heddlu Gwent wedi cydymffurfio'n llawn â'r cynllun ers ei gyflwyno.

Defnydd Teg ac Effeithiol o Stopio a Chwilio

Mae'r Coleg Plismona wedi datblygu diffiniad o stopio a chwilio teg ac effeithiol ar y cyd ag ymarferwyr yr heddlu, uwch swyddogion yr Heddlu ac arweinydd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ar gyfer stopio a chwilio.

Bydd achos o stopio a chwilio yn fwy tebygol o fod yn deg ac effeithiol pan fydd y canlynol yn berthnasol:

  • Mae cyfiawnhad dros chwilio, mae'n gyfreithlon ac mae'n gallu gwrthsefyll proses graffu gyhoeddus
  • Mae gan y Swyddog amheuaeth wirioneddol a gwrthrychol resymol y bydd yn dod o hyd i eitem a waherddir i'w defnyddio mewn trosedd
  • Mae'r person yn deall pam y mae'n cael ei chwilio ac yn teimlo ei fod wedi cael ei drin â pharch
  • Mae angen chwilio a dyma'r dull mwyaf cymesur y gall Swyddog yr Heddlu ei ddefnyddio i gadarnhau a oes gan y person eitem o'r fath

Mae pedair elfen graidd yn ategu'r diffiniad:

1.    Rhaid i'r penderfyniad i stopio a / neu chwilio person fod yn deg

2.    Rhaid i'r chwilio fod yn gyfreithlon o ran sail ac yn y ffordd y caiff ei gymhwyso

3.    Rhaid i'r rhyngweithio â'r cyhoedd yn ystod yr achos o stopio a chwilio fod yn broffesiynol

4.    Rhaid i ddefnydd yr heddlu o bwerau stopio a chwilio fod yn dryloyw ac atebol