Ein Blaenoriaethau

Blaenoriaethau'r Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent

Caiff Blaenoriaethau'r Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent eu llywio gan y materion rydych wedi dweud wrth Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n bwysig i chi. Y rhain yw sail Cynllun y Comisiynydd ar gyfer yr Heddlu a Throseddu yng Ngwent.

1. Atal Troseddu

Cymryd camau i atal troseddu drwy weithio gyda sefydliadau partner a chymunedau er mwyn mynd i'r afael â throseddau sy'n achosi'r bygythiad, y risg a'r niwed mwyaf ac yn enwedig y troseddau hynny a gyflawnir yn erbyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed.

2. Cefnogi Dioddefwyr   

Rhoi cymorth ardderchog i bob un sy'n dioddef trosedd gan ganolbwyntio'n benodol ar atal rhagor o niwed difrifol.

3. Cydlyniant Cymunedol

Sicrhau bod yr Heddlu, partneriaid a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgysylltu â chymunedau er mwyn eu hannog, eu helpu a'u cefnogi i weithio gyda'i gilydd i gadw eu hunain yn ddiogel.

4. Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Sicrhau bod yr Heddlu yn gweithio'n agos gyda sefydliadau partner i fynd i'r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn effeithiol.

5. Darparu Gwasanaethau'n Effeithiol

Sicrhau bod Heddlu Gwent a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sefydliadau perfformiad uchel sy'n gwerthfawrogi ein staff ac yn buddsoddi ynddynt er mwyn sicrhau gwerth am arian wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion ein holl gymunedau.

Mae ein perfformiad yn erbyn blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael ei gyflawni yn unol â'r cynllun gweithredu a osodir gan y Prif Gwnstabl.