Ein Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cafodd Mr Jeff Cuthbert BSc, MCIP ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent ddydd Sul 8 Mai 2016.

Mae'n gyfrifol am gynrychioli pobl Gwent a sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir gan yr Heddlu yn effeithlon ac yn effeithiol. Gwneir hyn drwy ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawni plismona lleol; llunio Cynllun yr Heddlu a Troseddu a'i ddiweddaru; pennu cyllideb a phraesept yr Heddlu ac ymgysylltu â'r cyhoedd a chymunedau yn rheolaidd. Ef hefyd sy'n gyfrifol am benodi'r Prif Gwnstabl.

Wedi'i eni yn Glasgow, symudodd Mr Cuthbert i Gaerdydd pan oedd yn ifanc ac astudiodd beirianneg cloddio yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd. Ar ôl gyrfa lwyddiannus fel peiriannydd, aeth ymlaen i weithio ym maes addysg, gan weithio i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) a gwasanaethu ar fyrddau Prifysgol Caerdydd a'r Coleg, Ystrad Mynach.

Cafodd ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyntaf yn 2003, a gwasanaethodd fel Dirprwy Weinidog dros Sgiliau (2011-2013) ac yna fel Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi (2013-2014), lle y cyflwynodd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Cyn hynny bu Mr Cuthbert yn cadeirio'r Pwyllgor ar Safonau Ymddygiad yn y Cynulliad, a bu'n aelod o'r Pwyllgor Menter a Busnes a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.