50 Mlynedd o Heddlu Gwent

Cymerwch gam yn ôl mewn amser gyda ni...

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi dathlu ein hanner canmlwyddiant fis Ebrill hwn!

Yn ystod wythnos gyntaf y mis, fe wnaethom hel atgofion er mwyn dathlu 50 mlynedd o Heddlu Gwent.

Ar 1 Ebrill 1967, o ganlyniad i benderfyniad gan y llywodraeth i leihau nifer yr heddluoedd yng Nghymru a Lloegr, unwyd Heddlu Bwrdeistref Casnewydd a Chwnstabliaeth Sir Fynwy i greu Heddlu Gwent.

Yn ystod y misoedd diwethaf, daeth swyddogion cyfredol a swyddogion sydd wedi ymddeol ynghyd i rannu eu hatgofion a'u profiadau mewn perthynas â bywyd yn yr heddlu dros y degawdau.

Mae'n anodd dychmygu i ble'r aeth yr amser ond mae'r heddlu wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. Mae datblygiadau technolegol wedi trawsnewid y ffordd rydym yn gweithio heddiw ac yn ein helpu i ddatrys troseddau yn gyflymach, ond mae ein brwdfrydedd a'n hymrwymiad i sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel wedi parhau.

Hoffem eich gwahodd i ddilyn ein hymgyrch #50mlyneddoHG ac i ddathlu'r garreg filltir hon gyda ni a gweld cymaint y mae'r heddlu wedi datblygu dros amser.

Yn ystod yr wythnos o ddathliadau, fe wnaethom osod cyhoeddiadau cyfryngau cymdeithasol ar ein tudalennau Facebook a Twitter, yn ogystal â lluniau yn amrywio o hen geir heddlu i hen gyfarpar diddorol.

Nid yw plismona yn ymwneud ag ymrwymiad y swyddogion a'r staff yn unig, ond hefyd am yr help a'r gefnogaeth gan y gymuned leol a hoffem ddweud diolch yn fawr i chi i gyd.

Felly, beth am gymryd cam yn ôl mewn amser gyda ni, cymerwch gipolwg... #50mlyneddoHG