Ein Hanes

Ar 1 Ebrill 1967, unwyd Heddlu Bwrdeistref Casnewydd a Chwnstabliaeth Sir Fynwy i ffurfio Heddlu Gwent o ganlyniad i benderfyniad y llywodraeth i leihau nifer yr Heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

I ddechrau, roedd chwech isadran weithredol ond gan ddilyn tueddiadau cenedlaethol, ad-drefnodd yr Heddlu i strwythur newydd yn 1968, a oedd yn cynnwys tair isadran diriogaethol a'r Pencadlys.  

Yn ystod 1996, o ganlyniad i ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru, yn dilyn newidiadau i ffiniau Awdurdodau Lleol, daeth Heddlu Gwent yn gyfrifol am ardal Cwm Rhymni, a oedd yn rhan o Heddlu De Cymru cyn hynny.

Rydym bellach yn cwmpasu ardal ag arwynebedd o 600 milltir sgwâr, sy'n cynnwys pum ardal Awdurdod Lleol, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae ardal Blismona Gwent yn gyfuniad o ardaloedd gwledig a threfol. Mae lefelau sylweddol o draffig ar y rhwydwaith ffyrdd, gan gynnwys cyswllt yr M4 i'r de, a Heddlu Gwent sydd bellach yn gyfrifol am blismona Ail Bont Hafren.

Ym mis Ebrill 2015, cafodd yr Heddlu ei rannu yn ddwy Ardal Blismona Leol ar gyfer y Dwyrain a'r Gorllewin. Mae deg cymdogaeth benodol ar draws yr Ardaloedd Plismona Lleol, dan arweiniad Arolygwyr. Mae gan bob ardal gymdogaeth dîm o swyddogion sy'n cynnwys; Rheolwyr Ward, Swyddogion Cymorth Cymdogaeth, Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion, Swyddogion Lleihau Trosedd ac Anrhefn a Swyddogion Cymorth Cymunedol.

O fis Ebrill 2017 mae gan yr Heddlu:

  • Bron i 1,200 o Swyddogion yr Heddlu
  • Tua 600 o Staff yr Heddlu
  • Tua 130 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu
  • Bron i 100 o Gwnstabliaid Cynorthwyol
  • Tîm o fwy na 415 o wirfoddolwyr ymroddedig, gan gynnwys Cadetiaid

Yn ogystal â'n timau Plismona rheng flaen mae gennym nifer o swyddogion â rolau arbenigol, gan gynnwys Lleoliadau Troseddau, Trwyddedu Arfau Tanio, Ymchwilwyr, Dadansoddwyr a llawer mwy. Mae gennym hefyd lawer o adrannau busnes, fel Adnoddau Dynol, Cyllid, TG a Gwasanaethau Cyfreithiol.

Fel rhan o'n timau Plismona rheng flaen, mae gennym Adran G?n fedrus iawn, sy'n cynnig cymorth c?n arbenigol i'r Heddlu i ganfod ac atal troseddau ac i achub bywydau. Mae 16 o g?n yn yr Adran G?n ar hyn o bryd, llawer ohonynt wedi'u hyfforddi i ddod o hyd i bobl a throseddwyr ac i chwilio mannau agored ac adeiladau. Mae gennym hefyd g?n chwilio arbenigol sydd wedi cael eu hyfforddi i ddarganfod drylliau, ffrwydron, arian a chyffuriau.

Mae gan ein Huned Cymorth Ardal swyddogion sydd wedi cael eu hyfforddi sy'n gweithio 24/7 i ddiogelu'r gymuned ac i rwystro troseddau ar ein ffyrdd. Mae'r tîm yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i ddod o hyd i droseddwyr sy'n teithio ar draws ardal yr Heddlu a'u harestio.

Mae Gennym Uned Drylliau ar y Cyd, gyda Swyddogion Gwent yn gweithio ochr yn ochr â heddluoedd cyfagos, Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu De Cymru. Mae'r dull o weithredu ar y cyd yn caniatáu i'r Swyddogion arbenigol hyn rannu eu harbenigedd.

Rydym hefyd yn cydweithredu gyda'n cydweithwyr yn Heddlu De Cymru i ddarparu Uned Ymchwilio Gwyddonol ar y Cyd. Mae ein Hymchwilwyr Lleoliadau Troseddau yn cynnal ymchwiliadau fforensig manwl i gasglu tystiolaeth. Mae'r gwyddonwyr yn gweithio mewn labordai i gynorthwyo swyddogion ymchwilio ac i helpu i ddal a dyfarnu troseddwyr yn euog.

Cawn ein cefnogi gan Wasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu, gan ddefnyddio hofrennydd, lle y bo'n angenrheidiol, i'n cynorthwyo i fynd i'r afael â throseddau a diogelu'r cyhoedd.  Mae'r gwasanaeth hwn yn aml yn ein cynorthwyo i chwilio am bobl sydd ar goll, ein cynorthwyo wrth fynd ar ôl ceir ac i ddod o hyd i unigolion dan amheuaeth. Maent hefyd yn rhoi cymorth i ni wrth blismona digwyddiadau mawr, fel Cwpan Ryder ac Uwchgynhadledd NATO. Credwn fod rhannu adnoddau, cynyddu cydweithrediad a gweithio'n arloesol gyda'n gilydd yn hanfodol er mwyn gwella ein gallu i fynd i'r afael â throseddau sy'n dod i'r amlwg.

Un o'n prif egwyddorion yw gweithio gyda'r gymuned, ac fel rhan o'r gymuned, i sicrhau ein bod, gyda'n gilydd, yn cadw Gwent yn  ddiogel.