Mae'r IAG yn cyfarfod bob chwarter. Gall hefyd fod adegau lle bydd aelodau o'r gr?p yn dod ynghyd i roi cyngor ar fater penodol, neu fynychu cyfarfodydd sy'n gysylltiedig â digwyddiad critigol. Er mai dim ond 4 gwaith y flwyddyn y cynhelir cyfarfodydd ffurfiol, mae disgwyl i aelodau IAG fod yn weithredol rhwng y cyfarfodydd hyn, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau y mae'r Heddlu yn eu hystyried yn addas, ymweld â'u Timau Cymdogaeth lleol neu fynychu  digwyddiadau o ddiddordeb.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i fod yn aelod IAG. Eich profiadau fel aelod o'r gymuned yw'r nodweddion pwysicaf y gallwch eu cyflwyno i'r gr?p, er ein bod yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â sgil neu brofiad o weithio mewn maes penodol.

Na, nid swydd yw hon, ac un o'r pethau pwysicaf am aelod IAG yw ei fod yn cadw ei annibyniaeth. Fodd bynnag, rydym yn gwerthfawrogi rôl ein haelodau IAG, felly, byddwn yn ceisio talu treuliau rhesymol bob amser.

Os gofynnir am hyfforddiant, bydd Heddlu Gwent yn darparu'r hyfforddiant hwn i aelodau, os yw'n briodol ac yn berthnasol i rôl a swyddogaeth yr IAG.  

Mae'r IAG yn gweithio i Gylch Gorchwyl sydd wedi'i ddatblygu yn unol â safonau cenedlaethol. Bydd pobl aelod IAG yn destun proses fetio diogelwch a bydd angen llofnodi cytundebau cyfrinachedd perthnasol. Os ydych wedi cael eich arestio neu wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â'r Heddlu yn flaenorol, bydd angen i chi ddatgan hyn ar eich ffurflen gwiriad diogelwch a gaiff ei hanfon at ein Hadran Safonau Proffesiynol, ond ni fydd o reidrwydd yn rhwystr i'ch proses ymgeisio.

Na fyddant. Bydd Heddlu Gwent yn ystyried unrhyw gyngor a roddir gan yr IAG yn ofalus a bydd yn gyfrifol am unrhyw gamau y gallant eu cymryd (neu'n dewis peidio â'u cymryd) o ganlyniad i hynny. Efallai y bydd rhai adegau lle nad ydym yn gweithredu cyngor yr IAG. Nid yw hyn yn golygu nad ydym yn gwerthfawrogi mewnbwn yr aelodau, na chwaith yn golygu na chafodd ei ystyried. Caiff yr aelodau eu hysbysu bob amser yngl?n â pham y gwnaethom weithredu/peidio â gweithredu ar gyngor yr IAG.