Safonau’r Gymraeg

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent yn rhannu ymrwymiad i weithio tuag at ddarparu gwasanaeth dwyieithog i'r cyhoedd. Mae hyn yn ategu gweledigaeth Comisiynydd y Gymraeg i'r iaith Gymraeg fod yn ganolog i fywyd bob dydd yng Nghymru, ac i greu cymdeithas lle y gellir defnyddio'r Gymraeg mewn nifer gynyddol o gyd-destunau.

Mae Mesur y Gymraeg a ddaeth i rym yn 2011 yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg ochr yn ochr â'r Saesneg. Mae'r gyfraith hon yn creu rôl Comisiynydd y Gymraeg ac yn cyflwyno nifer o Safonau'r Gymraeg. Gellir dod o hyd i fanylion y Safonau y mae gan Heddlu Gwent ddyletswydd i gydymffurfio â nhw yma: Hysbysiad Cydymffurfio Heddlu Gwent

Mewn ymateb i'r hysbysiad hwn, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Prif Gwnstabl wedi gosod y nod strategol canlynol:

"Gweithio mewn partneriaeth tuag at wasanaeth plismona sy'n trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal, ac sy'n cefnogi ein staff a'n cymunedau sy'n dymuno cyfathrebu ac ymgysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg"

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i gyflawni'r pedwar prif amcan canlynol:

  1. Ymgysylltu'n effeithiol â siaradwyr Cymraeg yn ein cymunedau er mwyn llywio'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu
  2. Hybu ein gwasanaethau Cymraeg i'r cyhoedd er mwyn sicrhau y cânt eu defnyddio
  3. Cynyddu'r gyfran o siaradwyr Cymraeg rydym yn ei chyflogi yn y ddau sefydliad
  4. Creu diwylliant yn y gweithle sy'n cydnabod gwerth cyflenwi gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am sut rydym yn bwriadu cydymffurfio â'n safonau o ran darparu gwasanaethau, llunio polisïau a safonau gweithredol, yn ogystal â cyflawni ein pedwar prif amcan yn ein Strategaeth Gymraeg.

Gwneud Cwyn

Os hoffech wneud cwyn gan eich bod yn teimlo nad ydyn ni wedi cydymffurfio â Safonau Gymraeg sy’n berthnasol i Heddlu Gwent, cliciwchyma. Ymdrinnir â chwynion gan ein Huned Safonau Proffesiynol.