Mae eich adborth yn helpu i’n siapio. Felly, os ydych am ddweud diolch neu gwyno hoffem glywed gennych.

Gallwch gysylltu gyda ni drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein syml a chyflym isod.

Offeryn cyngor

Hoffwn gael iawndal am rhywbeth y mae’r heddlu wedi’i wneud

Diolch. Ysgrifennwch at:

Gwasanaethau Cyfreithiol
Pencadlys Heddlu Gwent
Heol Tyrpeg
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ


Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr hawlio yn cynnwys y wybodaeth ganlynol: -

  • eich enw llawn a’ch manylion cyswllt (yn cynnwys cyfeiriad post, rhif ffôn a’ch cyfeiriad e-bost os yn briodol)
  • eich rhif achos heddlu neu riportio (os yn briodol) a chymaint o wybodaeth ag y gallwch ei darparu am y digwyddiad yr ydych yn gwneud hawliad amdano (dyddiad, lleoliad ac ati)
  • enw a rhif adnabod (a elwir weithiau’n rhif gwarant neu rif coler) unrhyw swyddog, aelod staff neu wirfoddolwr oedd yn gysylltiedig
  • eich rhesymau dros hawlio iawndal a’r swm (hyd yn oed os mai dim ond amcangyfrif ydyw) yr ydych yn ei hawlio

Llywodraethir rhai hawliadau sifil gan reolau’r llys, a gellir cael copi ohonynt yma: justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules.

Byddwn yn ymchwilio unrhyw hawliad dilys a gallwn ddatrys y rhan fwyaf o hawliadau heb orfod cychwyn camau cyfreithiol yn y llys.

Mae’r llys yn disgwyl i’r ddau barti geisio datrys anghydfodau heb gychwyn achos yn y llys. Os ydych yn penderfynu cychwyn achos yn y llys, a fyddech cystal â nodi mai’r enw cywir ar gyfer y diffinydd mewn achos yn erbyn Heddlu Gwent yw 'Prif Gwnstabl Heddlu Gwent'.

Mae adran Gwasanaethau Cyfreithiol Heddlu Gwent wedi’i awdurdodi i dderbyn gwasanaeth ar ran y Prif Gwnstabl o bob achos sifil, yn cynnwys adolygiad barnwrol, hawliadau sifil a cheisiadau.