Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd i wneud cais am drwydded wirodydd yn UDA

Diolch. Er mwyn cysylltu â ni ar unrhyw adeg i drefnu apwyntiad, llenwch ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Cliciwch ‘dechrau’ isod i gychwyn.


Cyfartaledd amser cwblhau: 2 funud


Mae angen i chi fynd i:

Heddlu Gwent
Gorsaf Heddlu Ganolog Casnewydd
3 Heol Caerdydd
Casnewydd
NP20 2EH

Gweld ar fap


Amseroedd agor

Mae apwyntiadau ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), o 9am hyd 4pm.

Mae angen apwyntiad.


Beth fydd ei angen arnaf?

Dewch â’r canlynol gyda chi:

 • pasbort dilys, neu
 • trwydded yrru cerdyn-llun lawn
 • prawf cyfeiriad (ee cyfriflen banc, bil y dreth gyngor, bil cyfleustodau diweddar (o fewn tri mis) – ond dim bil ffôn symudol)

 
Os yw eich pasbort gan y Swyddfa Gartref, gallwn dderbyn llungopi o dudalen manylion adnabod eich pasbort ynghyd â llythyr wedi’i stampio’n swyddogol. Gallwch hefyd ofyn i’ch pasbort gael ei ryddhau o ofal y Swyddfa Gartref am 24 awr.

Rydym fel arfer yn darparu’r ffurflenni olion bysedd sydd eu hangen arnoch, fodd bynnag efallai bydd rhai gwledydd yn gofyn am eu ffurflenni penodol eu hunain. Gan eich bod angen cliriad yn UDA, efallai y bydd angen i chi gael y ffurflenni hyn cyn eich ymweliad a’u rhoi i’r Swyddfa Olion Bysedd.


Faint mae hyn yn ei gostio?

Un set o olion bysedd: £81.10
Pob set ychwanegol: £40.50

Sylwer: mae rhai ffioedd olion bysedd yn ddarostyngedig i TAW, oni bai am rai eithriadau CThEM. Y gwledydd sydd wedi’u heithrio yw:

 • Canada
 • Ffiji
 • Japan
 • Nigeria
 • St Vincent a’r Grenadines
 • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
 • Zimbabwe
 • Zambia

Talwch gyda’r swm cywir o arian parod ar adeg yr apwyntiad (nid ydym yn rhoi newid). Nid ydym yn derbyn cardiau debyd na chredyd.

 

Dechrau