Isod cewch wybod sut i wneud cais am y wybodaeth a ddelir gan yr heddlu amdanoch chi.

Gallwch hefyd wneud cais am fanylion eich hanes troseddol, boed hynny ar gyfer gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), cais am fisa neu achos mewn llys teulu. Os na allwn ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, byddwn yn eich cyfeirio at rywle all wneud hynny.

 

Offeryn cyngor

Gwneud cais am wybodaeth amdanaf fi, ac eithrio fy hanes euogfarnau troseddol, ar gyfer fy niddordeb fy hun

Diolch. Mae angen i chi gyflwyno cais gwrthrych am wybodaeth/hawl mynediad, sef y ffordd swyddogol i ofyn am wybodaeth bersonol, megis adroddiadau am droseddau, a ddelir gennym amdanoch yn ein cronfa ddata.

Mae sawl ffordd i wneud cais gwrthrych am wybodaeth; dros y ffôn, drwy e-bost, drwy lythyr, ar y wefan hon gan ddefnyddio ffurflen y gellir ei lawrlwytho neu’n bersonol.

Sut bynnag yr ydych yn gwneud eich cais, rhaid iddo gynnwys:

  • eich enw llawn
  • eich dyddiad geni
  • eich cyfeiriad
  • disgrifiad clir o’r wybodaeth benodol yr ydych am i ni ei hanfon atoch

Bydd angen i ni hefyd gadarnhau pwy ydych chi. Byddwn yn gofyn i chi ddarparu sganiau, lluniau neu lungopïau o ddogfennau swyddogol a fydd gyda’i gilydd yn cadarnhau eich enw llawn, dyddiad geni a’ch cyfeiriad presennol.

Sut i wneud cais: 

Cam 1: Lawrlwythwch ein ffurflen cais gwrthrych am wybodaeth a darllenwch y nodiadau canllaw.

Cam 2: Argraffwch a llenwch y ffurflen a’i phostio i ni (mae’r cyfeiriad ar y ffurflen) ynghyd â sganiau neu lungopïau o’r dogfennau adnabod perthnasol (mae’r manylion ar y ffurflen).

Os byddwch angen cymorth gyda’ch cais, mae manylion y rhai y dylid cysylltu â nhw ar y ffurflen.

Yn unol â Deddf Diogelu Data 2018, ar ôl ichi gyflwyno’ch cais, byddwn yn ymateb o fewn 30 diwrnod.

A fyddech cystal â ni ei bod yn groes i’r gyfraith i gyflogwr, neu ddarpar gyflogwr, ofyn i chi wneud cais gwrthrych am wybodaeth fel rhan o broses fetio.