Os yw rhywun mewn perygl neu mewn perygl

Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yn dioddef camdriniaeth gallwch roi gwybod i ni am hyn, naill ai drwy ffonio 101 neu ar-lein. Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os oes perygl i ddiogelwch rhywun ar y pryd, ffoniwch 999. Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Mae’r cynllun datgelu troseddwyr rhyw â phlant, a elwir weithiau’n ‘Gyfraith Sarah’, yn caniatáu i rieni, gofalwyr neu warcheidwaid ofyn yn ffurfiol wrth yr heddlu am wybodaeth ynglŷn â pherson sydd â chysylltiad â’u plentyn, neu blentyn sy’n agos iddynt, os ydynt yn poeni y gallai’r person beri risg.

Isod fe welwch sut i wneud cais o dan y cynllun datgelu troseddwyr rhyw â phlant. 

Er mwyn gwneud cais am wybodaeth, naill ai:

  • ffoniwch 101, neu
  • ewch i’ch gorsaf heddlu leol

Rydym yn cynnal asesiadau risg ar bob cam.

Rhoddir ystyriaeth ofalus i bob cais mewn ymgynghoriad ag asiantaethau partner fel y gwneir datgeliad i’r rheini sydd yn y sefyllfa orau i amddiffyn a diogelu’r plentyn. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, ewch i Parents Protect.

 

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf heddlu leol

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer