Os ydych yn anfodlon ar y canlyniad neu'r ffordd y cafodd eich achos ei drin, mae'n bosibl y gallwch wneud cais am naill ai:

  • apêl, neu
  • adolygiad

Mae’r cwestiwn a gaiff eich cais ei drin fel apêl ynteu adolygiad yn dibynnu ar y dyddiad y cafodd eich cwyn ei gwneud. Y rheswm am hyn yw bod deddfau newydd wedi dod i rym ers 1 Chwefror 2020 yn disodli'r hen hawl i apelio gyda hawl newydd i gael adolygiad.

Os cafodd eich cwyn ei gwneud cyn 1 Chwefror 2020

Efallai bod gennych hawl i apelio. Cewch wybod am eich hawl i apelio a sut i wneud apêl yn eich llythyr canlyniad, a fydd yn cael ei anfon atoch ar ôl inni ymdrin â'ch cwyn. Rhagor o wybodaeth am wneud apêl. 

Os cafodd eich cwyn ei gwneud ar neu ar ôl 1 Chwefror 2020

Gallwch wneud cais am hawl i gael adolygiad os ydych yn anfodlon ar ganlyniad eich cwyn neu'r ffordd y cafodd ei thrin.

Mae adolygiadau’n cael eu cynnal naill ai gan eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu (CHTh) lleol, neu gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu (IOPC) mewn achosion difrifol. Mae hyn yn golygu y bydd angen inni rannu'r wybodaeth a gasglwyd gennym fel rhan o'r broses datrys cwynion gyda'r corff adolygu.

Cewch wybodaeth am eich hawl i gael adolygiad a pha gorff y mae angen ichi wneud cais iddo yn eich llythyr canlyniadau. Anfonwn y llythyr hwn atoch ar ôl inni ymdrin â'ch cwyn.

Bydd angen ichi wneud cais o fewn 28 diwrnod neu fydd eich cais ddim yn cael ei dderbyn, oni bai bod amgylchiadau eithriadol ynglŷn â’r oedi.

Fe all y bydd adegau pan na fydd gennych hawl i gael adolygiad, er enghraifft, os nad effeithiodd y digwyddiad rydych chi’n cwyno amdano arnoch chi’n uniongyrchol. Bydd hyn yn dibynnu ar amgylchiadau pob cwyn. Bydd hyn yn cael ei egluro i chi yn eich llythyr canlyniad.

Os oes arnoch angen rhagor o gyngor

Os nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud nesaf neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r CHTh perthnasol, yr IOPC neu sefydliad fel Cyngor ar Bopeth yn lleol. Gallwch siarad â chynghorydd cyfreithiol hefyd.