Os ydych chi wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd mae’n naturiol i deimlo wedi eich llorio ychydig. Ond mae cymorth ar gael i’ch codi ar eich traed a’ch tywys drwy broses yr ymchwiliad.

Yma fe welwch y canllawiau yr ydym yn eu dilyn er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn cynnig y gofal gorau posibl, a lle gallwch fynd am ragor o gefnogaeth.

Beth i’w ddisgwyl fel dioddefwr neu dyst

Mae asiantaethau cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr yn glynu wrth y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau. Cyfres o ganllawiau yw’r rhain i wneud yn siŵr bod dioddefwyr troseddau yn cael y cyngor a’r gefnogaeth orau o’r funud y byddant yn adrodd am drosedd hyd nes y dedfrydir troseddwr.

Gall dioddefwyr ddisgwyl y canlynol:

  • cael eu trin mewn modd parchus, sensitif a phroffesiynol heb unrhyw fath o wahaniaethu
  • cael y gefnogaeth briodol er mwyn ymdopi ac adfer
  • cael eu diogelu rhag dod yn ddioddefwr eto
  • dangos iddynt sut i gyrchu gwybodaeth a chefnogaeth yn y dyfodol

Mae manylion y dioddefwr yn aros yn gyfrinachol. Ni fydd ei gyfeiriad/chyfeiriad na manylion personol eraill ar gael byth i rai a amheuir neu droseddwyr.

Diogelir tystion trosedd mewn modd tebyg gyda chasgliad o safonau a elwir yn Siarter Tystion.

I ganfod mwy am sut y caiff tystion a dioddefwyr trosedd eu trin a’r gwasanaethau eraill sydd ar gael iddynt, ewch i wefan llywodraeth y DU.

Mynd i’r llys

Fel tyst neu ddioddefwr trosedd, efallai y gofynnir i chi roi tystiolaeth mewn llys.

Gallwn wneud yn siŵr eich bod yn cael digon o gymorth a chyngor cyn y diwrnod ac ar y dydd.

Byddwn yn eich cyflwyno i weithiwr cymorth.

Y person hwn fydd eich un pwynt cyswllt drwy gydol y cyfnod. Bydd yn gwneud y canlynol:

  • ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych
  • rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch
  • gwneud yn siŵr eich bod wedi’ch paratoi’n dda

Gall drefnu ymweliad â’r llys cyn y diwrnod fel y gallwch ymgyfarwyddo a threfn yr ystafell.

Ar y diwrnod efallai y gall wneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd drwy fynedfa wahanol i’r troseddwr ac yn aros mewn ardal ar wahân yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos.

Os ydych yn teimlo’n agored i niwed neu wedi eich brawychu gan y troseddwr, neu os oes plentyn neu berson ifanc yn rhoi tystiolaeth, efallai y gall y llys ddarparu ystod o fesurau arbennig, megis:

  • rhoi tystiolaeth tu ôl i sgrin neu drwy gyswllt fideo o ystafell arall
  • gweithwyr proffesiynol hyfforddedig, a elwir yn gyfryngwyr, sydd yno i egluro pethau
  • ar gyfer rhai lleoliadau efallai y bydd hi’n bosibl aros mewn ardal wahanol a dod i mewn i’r llys drwy ddrws gwahanol er mwyn osgoi gweld y troseddwr neu bobl sy’n mynychu’r llys ar ei ran/rhan

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â mynd i’r llys fel dioddefwr neu dyst, ewch i wefan Gwasanaeth Erlyn y Goron. Gellir cael rhagor o wybodaeth i dystion hefyd ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Cefnogaeth leol

Canolfan amlasiantaeth i ddioddefwyr yw Cyswllt Gwent sy’n dwyn ynghyd ystod o sefydliadau er mwyn rhoi cefnogaeth i’r rheini yr effeithir arnynt gan drosedd yng Ngwent.

Cymorth i Ddioddefwyr

Elusen genedlaethol yw Cymorth i Ddioddefwyr ac mae’n ymroi i helpu unrhyw un y mae trosedd wedi effeithio arno i ymdopi â'i brofiad a gwella ar ei ôl. Mae'n cynnig gwasanaethau nid yn unig i ddioddefwyr a thystion, ond hefyd i'w ffrindiau a'u teulu.

Os nad oes ganddyn nhw swyddfa yn eich ardal chi, gallant eich cyfeirio at help lleol.

Maen nhw hefyd yn rhedeg My Support Space, sef lle di-dâl, diogel a chyfrinachol lle gallwch ddewis sut yr hoffech chi gael eich cefnogi. Cofrestrwch ar gyfer My Support Space - mae'n gyflym ac yn hawdd.