Mae Gwent yn ardal o wrthgyferbyniadau; dinas brysur, trefi hanesyddol a chymunedau bach gwledig. Mae gennym boblogaeth lleiafrifoedd ethnig sy'n tyfu, yn enwedig yng Nghasnewydd, sy'n un o bedair ardal wasgaru'r Asiantaeth Ffiniau ar gyfer Ceiswyr Lloches yng Nghymru.

Mae rhai o'n cymunedau ymysg y mwyaf difreintiedig yn y DU, a rhai ymysg y mwyaf cefnog. Mae gennym gyfran uwch na'r cyfartaledd o bobl anabl yn byw yng Ngwent, a nifer gynyddol o siaradwyr Cymraeg. Mae'r amrywiaeth hon yn creu heriau unigryw i swyddogion a staff yr heddlu sy'n byw ac yn gweithio yma, ac mae gan bob un ohonom ymrwymiad cryf i werthfawrogi gwahaniaeth ac annog cynhwysiant - yn ein sefydliad a thrwy'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu.

Mae gan Heddlu Gwent Grŵp Cynghori Annibynnol gweithgar. Mae aelodau’r Grŵp Cynghori Annibynnol yn annibynnol ar Heddlu Gwent ond sy’n gweithio mewn partneriaeth â ni fel ein ‘ffrindiau beirniadol’ i gynghori ar faterion lleol a chenedlaethol.

Sefydlwyd y grwpiau cynghori annibynnol gan bob Heddlu yng Nghymru a Lloegr mewn ymateb i ganfyddiadau Ymchwiliad Stephen Lawrence a gyhoeddwyd ym 1999. Mae gwybodaeth am y Grŵp Cynghori Annibynnol a sut i ddod yn aelod i’w gweld yma.

Gall aelodau’r gymuned ddod yn aelodau o’r Grŵp Cydlyniant Cymunedol hefyd, sy’n ategu gwaith y Grŵp Cynghori Annibynnol trwy graffu ar y polisïau a’r prosesau a ddefnyddir gan Heddlu Gwent. Mae gwybodaeth am y Grŵp Cydlyniant Cymunedol a sut i ddod yn aelod i’w gweld yma.

Ym mis Hydref 2010, cyflwynodd y Ddeddf Cydraddoldeb Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol y Sector Cyhoeddus, sy'n galw ar Heddlu Gwent, wrth gyflawni ein swyddogaethau mewnol ac allanol, i roi'r sylw priodol i'r angen i:

 • Dileu achosion o wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu a fictimeiddio ac ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf
 • Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn ei rhannu
 • Meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn ei rhannu

Mae ein Dyletswydd Cydraddoldeb yn berthnasol i bersonél yr Heddlu ac aelodau o'n cymunedau sy'n rhannu 'Nodweddion Gwarchodedig'. Mae 9 Nodwedd Warchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb:

 • oedran
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • priodas a phartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd, mamolaeth
 • hil
 • crefydd/gred
 • rhyw
 • chyfeiriadedd rhywiol.

Fel rhan o'n Dyletswydd Cydraddoldeb, mae Heddlu Gwent:

 • Wedi cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 4 mlynedd sy'n cynnwys amcanion allweddol ynghylch meysydd fel cyflogaeth, troseddau casineb, stopio a chwilio a cham-drin domestig
 • Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n nodi pa mor dda rydym ni'n ei wneud a'r cynnydd rydym wedi ei wneud yn erbyn ein Hamcanion Cydraddoldeb
 • Cyhoeddi Gwybodaeth Cydraddoldeb flynyddol mewn perthynas â nodweddion gwarchodedig ein cyflogeion a nodweddion gwarchodedig pobl y mae ein polisïau a'n harferion yn effeithio arnynt
 • Parhau i asesu effaith ein polisiau a'n harferion arfaethedig yn erbyn ein Dyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol drwy ddefnyddio ein proses Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. Caiff Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb eu cyhoeddi ochr yn ochr â pholisïau ar dudalen Polisïau a Gweithdrefnau ein gwefan

Lawrlwythiadau