Mae Heddlu Gwent yn ymateb i gannoedd o ddigwyddiadau bod dydd ar draws y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu wrth i ni geisio cyflawni ein blaenoriaethau o atal troseddu a rhoi cymorth i ddioddefwyr trwy'r holl gymunedau hyn.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau'n cael eu datrys heb fod angen defnyddio unrhyw rym; fodd bynnag, mae achlysuron pan mae angen i swyddog ddefnyddio grym i amddiffyn y cyhoedd neu i amddiffyn ei hun. Mae swyddogion heddlu'n wynebu sefyllfaoedd anodd bob dydd. Maen nhw'n rhedeg tuag at berygl pan fydd pobl eraill yn rhedeg oddi wrtho, yn meddwl ac yn gweithredu'n gyflym er mwyn cadw pobl mor ddiogel ag y gallant.

Mae gan swyddogion awdurdod ac maen nhw'n cael eu hyfforddi i ddefnyddio grym yn gymesur, yn gyfreithiol a dim ond pan fydd hynny'n angenrheidiol. Bydd cyhoeddi'r data hyn yn hwyluso gwell ymddiriedaeth a hyder gan y cyhoedd a mwy o dryloywder o ran sut a pham y defnyddir grym. Yn y dyfodol, bydd y data hyn yn ein galluogi ni i gymharu pa mor effeithiol yw gwahanol dechnegau, a gwneud penderfyniadau am hyfforddiant, tactegau ac offer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 

Rhaid i'r swyddog unigol gwblhau ffurflen defnyddio grym pan fydd y defnydd canlynol o rym yn digwydd (gan gynnwys yn y ddalfa). Gallai hyn arwain at gyflwyno nifer o ffurflenni mewn perthynas ag un digwyddiad:

 • rhoi gefynnau ar ddwylo rhywun (gyda chydsyniad neu heb gydsyniad)
 • sgiliau heb arfau (gan gynnwys gwasgbwyntiau, ergydion, cyfyngiadau a llorio pobl)
 • defnyddio cŵn
 • tynnu neu ddefnyddio baton
 • tynnu neu ddefnyddio chwistrell lidiog
 • rhoi ataliadau ar y breichiau/coesau/corff
 • mwgwd atal poeri
 • tarian
 • taser
 • tynnu neu ddefnyddio AEP
 • arfau tanio
 • unrhyw weithredoedd eraill y bernir iddynt fod yn rymus.

Dyma'r tro cyntaf i'r data hyn gael eu casglu a'u cyhoeddi gan luoedd heddlu, ac oherwydd y cymhlethdodau wrth benderfynu beth yn union sy'n cyfrif fel defnyddio grym, mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu wedi rhybuddio y gall cymariaethau rhwng lluoedd fod yn annibynadwy a chamarweiniol. Mae cofnodi'r data hyn yn cynrychioli newid sylweddol i Heddlu Gwent a disgwylir y bydd nifer y digwyddiadau lle y defnyddir grym yn llawer mwy na'r ffigyrau cychwynnol. Rydym yn ymdrechu i wella ansawdd a chysondeb ein data ynghylch defnyddio grym yn ystod cam cyntaf y prosiect cenedlaethol hwn.

Use of force performance information

When force has been used against a person, our officers are required to record it.

This makes sure that we're held to account, that any trends are identified and any training, equipment or officer safety issues can be understood. All of this makes sure that our use of force is fit for purpose.

This information includes any form of restraint, handcuffing, use of a Taser or irritant spray.