Y Prif Gwnstabl sy'n gyfrifol am blismona gweithredol o hyd ac am gyfarwyddo a rheoli swyddogion a staff Heddlu Gwent.

Mae gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu nifer o ddyletswyddau a chyfrifoldebau penodol:

 • Bod yn atebol i bobl Gwent
 • Pennu blaenoriaethau plismona strategol 
 • Dwyn yr Heddlu i gyfrif drwy'r Prif Gwnstabl 
 • Ymgysylltu â'r cyhoedd a'i gynnwys

 • Sicrhau bod yr Heddlu yn ymateb yn effeithiol i bryderon y cyhoedd a bygythiadau i ddiogelwch y cyhoedd 
 • Hyrwyddo a hwyluso gwaith cydgysylltiedig ym maes cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol
 • Cynyddu hyder y cyhoedd yn y ffordd y caiff troseddau eu lleihau a'r ffordd y caiff y system blismona ei gweithredu

 • Sicrhau y caiff blaenoriaethau'r cyhoedd eu cyflawni, yr ymgynghorir â dioddefwyr ac nad anwybyddir y bobl fwyaf agored i niwed 
 • Cydymffurfio â'r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb

 • Ar y cyd â phartneriaid eraill, sicrhau bod cyfraniad plismona effeithiol at drefniadau cenedlaethol i ddiogelu'r cyhoedd rhag bygythiadau trawsffiniol eraill yn unol â'r Gofyniad Plismona Strategol

 • Yn gyfrifol am bennu'r gyllideb, gan gynnwys  elfen praesept yr heddlu o'r dreth gyngor, a dyrannu grantiau plismona oddi wrth lywodraeth ganolog