Aelodau ifanc o’r gymuned yw cadetiaid. Maen nhw rhwng 13 ac 18 oed ac maen nhw’n ymwneud ag amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau. Yn ogystal â dysgu am weithdrefnau’r heddlu a’r gyfraith, mae cadetiaid yn chwarae rhan hollbwysig yn y gymuned hefyd, yn ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn rhoi cyngor iddynt ynghylch sut i atal trosedd.

Byddwn yn derbyn ceisiadau gan bobl ifanc sy’n dechrau ym mlwyddyn 9 ysgol uwchradd yn y mis Medi yn dilyn yr ymgyrch rectiwtio.

Ni ydym yn recriwtio ar gyfer y swydd hon ar hyn o bryd.

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Dod yn Gadét yr Heddlu

Mae rôl Cadét yn hynod o amrywiol a byddwch yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau wrth gael hwyl a helpu eich cymuned leol. Mae cadetiaid yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored cyffrous fel rafftio dŵr gwyn, gwyliau penwythnos a gwersylloedd haf yn ogystal â helpu mewn digwyddiadau cymunedol a phatrolio ar droed mewn digwyddiadau lleol.

Mae rhaid i ddarpar gadetiaid fod yn 13 oed ar adeg eu penodi a heb fod yn hŷn na 18 oed, ac yn awyddus iawn i gymryd rhan yn eu cymunedau yn ogystal â datblygu eu gwybodaeth a'u profiad drwy weithgareddau tîm a hyfforddiant.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais cadét a holiadur meddygol.

Yn rhan o’r broses recriwtio bydd yn rhaid i bob ymgeisydd gael eu gwirio gan yr heddlu i sicrhau nad oes euogfarnau na chysylltiadau troseddol a allai eu hatal rhag dod yn gadét.

Gofynnir i gadetiaid nodi pa uned y byddent yn dymuno ymuno â hi ar y ffurflen gais. Ar ôl pasio’r cam gwirio, cewch eich ychwanegu at restr aros ar gyfer eich yr uned honno. Pan fyddwn wedi derbyn y nifer angenrheidiol o ymgeiswyr ar gyfer carfan, fe fyddwn ni’n cysylltu â chi’n uniongyrchol i roi gwybodaeth i chi am ymuno.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Gadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu yng Ngwent, cysylltwch â [email protected].

Dilynwch ni ar Twitter, @GPNXTGEN, i gael mwy o wybodaeth am y gwaith mae ein cadetiaid a’n swyddogion Heddlu Bach yn ei wneud yng nghymunedau Gwent.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.