Oes gennych chi ddiddordeb mewn dychwelyd i neu symud i fyw yng Ngwent?

Mae Gwent yn rhanbarth amrywiol, sy’n cynnwys canol dinas bywiog, cefn gwlad prydferth a threfi llawn bywyd y cyfan o fewn munudau i’w gilydd.

Ers Ebrill 2015, mae ein plismona cymdogaeth wedi’i rannu yn ddwy ardal blismona leol, un yn y dwyrain, yn cynnwys Casnewydd a Sir Fynwy ac un yn y gorllewin, yn cynnwys Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Cyfleoedd ar gyfer Trosglwyddeion


Ditectif gwnstabl (cyfleoedd ar gyfer trosglwyddeion)

Mae Heddlu Gwent yn bwriadu recriwtio ditectif gwnstabliaid o bob cefndir, sydd ar hyn o bryd yn gweithio i heddluoedd eraill Y Swyddfa Gartref, sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf.

Rydym yn dymuno recriwtio ditectif gwnstabliaid cymwys a phrofiadol sydd â sgiliau a phrofiad o reoli ystod o ymchwiliadau cymhleth, a/neu brofiad o gasglu tystiolaeth ddigidol, ymdrin â throseddau a gafodd eu galluogi gan brosesau seiber, a’r rheini sydd â dealltwriaeth o amrywiaeth o elfennau sy’n gwneud pobl yn agored i niwed a’r ffyrdd addas o ymateb. Yn ogystal â llawer o fuddion staff, rydym yn darparu ystod eang o gyfleoedd gyrfa, swyddi arbenigol, yn ogystal â chyfleoedd datblygu a dyrchafu.

Os ydych chi’n credu bod gennych chi’r sgiliau a’r angerdd yr ydym yn chwilio amdanynt, yn gallu dangos ymrwymiad i gyflawni lefelau uchel o bresenoldeb a pherfformiad yna gwnewch gais nawr. Cewch gyfle i weithio mewn cymysgedd o gymunedau gwledig a dinesig, a byddwch yn profi ystod eang o wahanol heriau yn ddyddiol. Yn ogystal â llenwi’r ffurflen gais, bydd angen i ymgeiswyr gael eu gwirio a bydd angen darparu geirda, pasio cyfweliad, prawf ffitrwydd, prawf cyffuriau a chael archwiliad iechyd.

Mae Heddlu Gwent yn ardal sy’n amrywiol yn ddiwylliannol, ac i sicrhau bod ein gwasanaeth yn gwbl gynrychioladol o’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu, rydym ni’n croesawu ceisiadau o bob cefndir a grwpiau ethnig.

Gallwch gael gafael ar y ffurflen gais, neu fanylion pellach, gan gynnwys manylion y dyddiad cau, drwy’r canlynol:

Anfon e-bost at y Tîm Recriwtio Canolog


Police constable and sergeants (transferee opportunities)

We are looking to recruit Police Constables who have successfully passed their probationary period and Sergeants who are substantive in rank.


If you think you have the skills and passion we are looking for, are able to show commitment to achieving high levels of attendance and performance then apply now. You will have the opportunity of working in a mixture of rural and urban communities, and will experience a wide range of different challenges on a daily basis. In addition to the application form, applicants will be required to undergo vetting and provide references, pass an interview, fitness test, drugs test and a health check.

Gwent Police is a culturally diverse area and, to ensure that our service is fully representative of the communities we serve, we welcome applications from all backgrounds and ethnic groups.

You can access the application form, or further details, including closing date information, via the following:

Email the Central Recruitment Team


Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.