Mae swyddogion cymorth cymunedol yn ennyn hyder ar strydoedd Gwent ac yn gyswllt hanfodol yn y gymuned.

Maent yn ymdrechu i wneud ein cymunedau’n fwy diogel ac yn gryfach drwy gyflawni un o’r swyddogaethau mwyaf heriol ym maes plismona modern.

Ni all Swyddogion Cymorth Cymunedol arestio pobl ac nid ydynt yn cario cyffion dwylo nac eitemau eraill y mae swyddogion yr heddlu yn eu cario. Maent yn dibynnu ar eu gallu i ddeall a chyfathrebu â phobl yn rhai o’r sefyllfaoedd anoddaf.

Ni ydym yn recriwtio ar gyfer y swydd hon ar hyn o bryd.

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Gweithio i Heddlu Gwent

Rhowch eich hun yn esgidiau Swyddog Cymorth Cymunedol. Meddyliwch sut y byddech yn ymdrin â gwahanol sefyllfaoedd. Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth grŵp o bobl feddw sy’n achosi niwsans ar y stryd? Sut fyddech chi’n siarad â chwpl oedrannus y mae rhywun wedi torri i mewn i’w tŷ yn ddiweddar? Sut fyddech chi’n mynd at grŵp o bobl ifanc ar feiciau modur oddi ar y ffordd?

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yn gweithio’n rhan o dimau plismona bro i helpu i ddatrys materion lleol drwy fod yn bresenoldeb cymunedol, cwrdd â phobl a chynnig cyngor a chymorth i’r rhai sy’n byw ac yn gweithio yn y gymdogaeth.

Mae Swyddogion Cymorth Cymunedol yn ymdrin â mân droseddau ac yn cefnogi plismona rheng flaen. Nid ydynt yn arestio pobl, yn cyfweld, yn ymdrin â charcharorion nac yn ymchwilio i droseddau difrifol.

Fel Swyddog Cymorth Cymunedol gallwch ddisgwyl:

 • Bod ar batrôl yn eich cymuned, gan ddod i adnabod preswylwyr.
 • Cefnogi timau plismona yn y gymdogaeth i ddatrys problemau lleol.
 • Ymweld â chartrefi i gasglu gwybodaeth a chynnig sicrwydd yn dilyn trosedd neu ddigwyddiad.
 • Cysylltu â phobl allweddol yn y gymuned, fel arweinwyr crefyddol lleol ac arweinwyr grwpiau yn yr ardal.
 • Diogelu lleoliadau trosedd.
 • Casglu tystiolaeth teledu cylch cyfyng.
 • Darparu cyngor ar atal troseddu a diogelwch personol.
 • Gweithredu fel tystion proffesiynol, gan fynd i’r llys pan fo angen.
 • Ymgysylltu â phobl ifanc, gan greu cydberthnasau gwerthfawr.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, diwylliant, crefydd, oedran, rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae rhai amodau cymhwysedd y bydd angen i bob ymgeisydd eu bodloni, felly mae angen i chi wirio eich bod yn bodloni ein gofynion cyn cyflwyno cais.

 • Mae angen i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn i wneud cais.
 • Mae angen cymhwyster lefel 2 arnoch o leiaf neu bydd angen i chi basio prawf ar-lein ychwanegol.
 • Dylai ymgeiswyr fod yn Ddinasyddion Prydeinig, neu fod â phasbort gwlad sy’n Aelod Wladwriaeth lawn o’r UE. Cewch hefyd wneud cais os ydych yn ddinesydd y Gymanwlad neu’n ddinesydd tramor sy’n byw yn y DU â chaniatâd amhenodol i aros.
 • Mae’n rhaid eich bod wedi byw yn y DU am dair blynedd barhaus yn y cyfnod yn union cyn ymgeisio.
 • Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig. Mae’n dibynnu ar natur eich euogfarn. Datganwch unrhyw rybudd neu euogfarn a gawsoch ar eich ffurflen gais. Bydd peidio â gwneud hynny yn golygu eich bod yn methu’r broses archwilio oherwydd materion uniondeb.
 • Os ydych yn cael trafferth gyda dyled, efallai y byddwch yn dal yn cael gwneud cais. Mae angen i chi roi tystiolaeth i ni o’ch gallu i reoli eich dyledion yn llwyddiannus. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw Ddyfarniadau Llys Sirol yn weddill neu os ydych yn fethdalwr heb ei ryddhau, rydych yn anghymwys yn awtomatig.

Nid yw tatŵs sy’n sarhaus, yn ddi-chwaeth, yn amlwg neu’n niferus yn dderbyniol. Rhowch luniau a mesuriadau o unrhyw datŵs ynghyd â’ch cais.

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent fel swyddog cymorth cymunedol, byddwn yn sicrhau bod ystod eang o fuddion ar gael i chi:

 • Cyflog - £21,135 - £23,406
  • Yn ogystal â’ch cyflog, bydd gennych hawl i lwfans sifft penodol a byddwch yn gymwys i hawlio lwfans ychwanegol ar y penwythnosau fel y bo’n berthnasol.
 • Gwyliau blynyddol
  • Mae’r lwfans gwyliau blynyddol yn dechrau ar 23 diwrnod ac yn cynyddu i 28 diwrnod, yn dibynnu ar hyd eich gwasanaeth.
 • Gwyliau banc
  • Mae Heddlu Gwent yn caniatáu amser o’r gwaith ar gyfer wyth gŵyl gyhoeddus/banc statudol, a bennwyd ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU, fel a ganlyn:
   • Dydd Calan
   • Dydd Gwener y Groglith
   • Dydd Llun y Pasg
   • Calan Mai
   • Gŵyl banc y gwanwyn
   • Gŵyl banc mis Awst
   • Dydd Nadolig                    
   • Diwrnod San Steffan
  • Mae gan swyddogion cymorth cymunedol hawl i gymryd y gwyliau hyn yn ogystal â’u gwyliau blynyddol, a byddant yn cymryd y gwyliau ar y diwrnod dynodedig neu, os ydynt wedi eu clustnodi i weithio ar ŵyl y banc, gallant gymryd gwyliau ar ddiwrnod penodol arall wedi ei awdurdodi. Mae gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc ar sail pro rata.

Gall cyflogeion ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, sy’n gynllun pensiwn  cyfrannol.

Ewch i Gynllun Pensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) am ragor o wybodaeth.

Y broses ymgeisio

 • Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein gan gynnwys rhai cwestiynau penodol o ran cymhwysedd. Os byddwch yn llwyddo yn y cam hwn bydd gofyn i chi gwblhau sawl prawf ar-lein a ffurflen gais. Bydd y profion hyn yn cynnwys prawf ar-lein ynglŷn â chloriannu sefyllfaoedd a holiadur natur ymddygiad.
 • Os nad oes gennych radd TGAU neu uwch mewn Mathemateg neu Saesneg, rhaid i chi hefyd basio prawf seicometrig yn llwyddiannus (prawf cyfrifo a rhesymu geiriol). Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd i Lefel 2.
 • Darperir holl ganlyniadau’r profion ar unwaith ar-lein.

 • Os byddwch yn llwyddiannus yn ystod y cam ymgeisio, cewch eich gwahodd i gyfweliad yn unol â’r cymwyseddau a hysbysebwyd sy’n berthnasol i’r swyddogaeth (y manylwyd arnynt yn y swydd-ddisgrifiad). Yn ogystal, gall hyn gynnwys rhai cwestiynau a gynlluniwyd i gael gwybod am eich sgiliau a’ch priodoleddau.
 • Gall hyn gynnwys elfen asesu neu beidio. Darperir manylion penodol yn yr ymgyrch recriwtio.

Yn dilyn eich profion yn y ganolfan asesu, mae amryw o gamau mewnol y bydd gofyn i chi eu cwblhau’n llwyddiannus hefyd:

Prawf ffitrwydd

 • Bydd gofyn i chi fodloni’r safonau cenedlaethol ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae hyn yn cynnwys rhedeg yn ôl ac ymlaen i lefel 5/4 (prawf blîp).
 • Os nad ydych yn bodloni’r safon y tro cyntaf, gallwch wneud y prawf eto (hyd at uchafswm o dair gwaith). Bydd hefyd yn ofynnol i chi wneud prawf ffitrwydd cyn eich penodi oddeutu chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig ac mae’n rhaid i chi lwyddo gyda’r prawf i fynd i gam nesaf eich cais.

Profion cyffuriau a biometrig

 • Bydd y prawf cyffuriau yn cynnwys ateb holiadur ynglŷn ag unrhyw feddyginiaeth rydych yn ei chymryd, neu wedi bod yn ei chymryd, a rhoi sampl gwallt.
 • Bydd profion biometrig yn cynnwys cymryd olion bysedd a swab DNA (ceg), a gaiff ei wirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.

Archwilio a geirdaon

 • Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

Holiadur ac apwyntiad archwiliad iechyd

 • Bydd hyn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys clyw, golwg, sain, sbirometreg, adwaith a BMI. Y Swyddfa Gartref sy’n gosod safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae cylchlythyr presennol y Swyddfa Gartref 59/2004 yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30.

Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ffitio lifrai.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r holl wiriadau cyn cyflogi, byddwch yn symud i gam nesaf y broses.

Ar gyfer swyddi mewn lifrai, byddwch yn cael lle gyda’r garfan nesaf sydd ar gael ac yn cael apwyntiad i fesur a ffitio lifrai.

Ar gyfer swyddi staff, byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddyddiad dechrau, yn cael llythyr cynnig, y telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r swydd a bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi.

Gwybodaeth ychwanegol

Caiff ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gorfodi drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod bob amser yn trin ein cydweithwyr a’r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Mae gennym ni bolisi absenoldeb mamolaeth alwedigaethol llawn ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Cyfanswm o 52 wythnos o amser mamolaeth: 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos o dâl mamolaeth statudol, a 13 wythnos o ddim cyflog. Mae hyn yn amodol ar hyd gwasanaeth. Mae gennym ni hefyd bolisi absenoldeb ar gyfer mabwysiadu.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

I hybu teithiau iachus i’r gwaith, mae Heddlu Gwent a Cycle Solutions wedi gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cyfle i staff a swyddogion gael gostyngiad mawr oddi ar bris beic ac offer diogelwch, gan wasgaru’r gost dros 18 mis.

Gostyngiadau sefydliadol a ffordd o fyw gan gynnwys aelodaeth i gampfeydd (yn ogystal â champfeydd ar y safle), bwytai, prydau parod, teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a mwy.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.