Ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, gyffrous ac amrywiol lle mae pob diwrnod yn wahanol? Os felly, gallai swydd fel Swyddog Heddlu fod yn ddelfrydol i chi!

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig ac ymroddedig a fydd yn ymrwymo i’n gweledigaeth, y bobl orau i ddeall ac ymateb i anghenion y gymuned, gan amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed, dal troseddwyr a chadw’r cyhoedd yn ddiogel gan lynu wrth God Moeseg plismona.

Mae gennym gynllun tair blynedd i wireddu addewid y Llywodraeth i gynyddu nifer y swyddogion heddlu yn y DU a byddwn yn recriwtio’n rheolaidd dros y tair blynedd nesaf.

Ein cyfnod recriwtio nesaf | gwanwyn 2022

Rydym ni wedi ymrwymo i fod â gweithlu sy’n cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, rydym yn annog unigolion o’n cymunedau BAME, anabl ac LHDT i ystyried cyfleoedd yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm gweithredu cadarnhaol.

Pa lwybr y byddwch chi’n ei ddewis?

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu (PCDA) yn brentisiaeth gradd broffesiynol dros dair blynedd. Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill Gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol.

I wneud cais am y PCDA rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyflawni cymhwyster Lefel 3 (2 x Lefel A neu gyfwerth) neu wedi cwblhau'r asesiad ar-lein yn seiliedig ar gymhwysedd yn llwyddiannus. Mae'r heddlu'n talu'r holl ffioedd sy'n ymwneud â'r llwybr mynediad hwn.

Mae'r Rhaglen Fynediad i Raddedigion (DHEP) ar gyfer pobl sydd eisoes â gradd mewn unrhyw bwnc. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd sy'n cynnwys elfennau academaidd ac ymarferol. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. Mae'r llu yn talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Mae Gradd cyn Ymuno mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol ar gyfer pobl sy'n dewis cwblhau eu gradd mewn Sefydliad Addysg Uwch o'u dewis, ar eu cost eu hunain. Bydd ymgeiswyr sy'n cael eu recriwtio trwy'r llwybr hwn yn derbyn hyfforddiant academaidd ac ymarferol hefyd i ddatblygu sgiliau penodol, a byddant yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf asesu cenedlaethol a chymhwysedd gweithredol.

Gweithio gyda Heddlu Gwent

Wrth ymuno â Heddlu Gwent yn gwnstabl heddlu rydych yn dechrau ar daith gyffrous a fydd yn rhoi boddhad a allai eich tywys i unrhyw le.

Nid bod yn y rheng flaen yn unig yw plismona. Ar ôl ichi gwblhau eich cyfnod prawf a dod yn gwnstabl llawn mae amrywiaeth o swyddi gwahanol y gallwch fynd ymlaen i’w cyflawni, pob un â chyflog cystadleuol a manteision ardderchog.

Pa un ai trafod cŵn, diogelu’r cyhoedd neu’r Adran Ymchwilio i Droseddau (CID), bydd ystod o gyfleoedd gyrfa posibl yn eich disgwyl.

I wneud cais am swydd cwnstabl heddlu bydd angen ichi fodloni’r canlynol:

 • Bod yn 17 oed neu hŷn (ar y diwrnod y byddwch yn cyflwyno’ch cais) ac os ydych yn llwyddiannus cewch ddechrau’r swydd pan fyddwch yn cyrraedd 18 oed.
 • Dylai ymgeiswyr fod yn ddinasyddion Prydeinig, neu’n ddinasyddion gwlad sy’n aelod o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, y Gymanwlad neu’n wladolion tramor sy’n preswylio yn y DU ac yn rhydd rhag cyfyngiadau.
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd yn olynol yn union cyn gwneud cais (os nad felly y mae, cysylltwch â rheolwr fetio’r llu yr ydych yn gwneud cais i ymuno ag ef i ganfod a yw’n bosibl hepgor y maen prawf preswylio).
 • Wedi cyflawni safon addysg gyfwerth â Lefel 3 ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabl Heddlu (neu’n gallu dangos tystiolaeth o hyn drwy asesiad) neu fod gennych Radd, ar gyfer y Cynllun Mynediad i Ddeiliaid Gradd.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod presennol neu flaenorol o sefydliad neu grŵp terfysgaeth gwaharddedig.
 • Os oes gennych gofnod troseddol, nid yw hyn yn golygu eich bod yn anghymwys yn awtomatig; mae’n dibynnu ar natur eich euogfarn. Rhaid datgan unrhyw rybuddiad neu euogfarn ar eich ffurflen gais. Drwy beidio â gwneud hyn byddwch yn methu’r broses fetio oherwydd problemau uniondeb.
 • Ni ddylech fod wedi cofrestru’n fethdalwr gyda dyledion heb eu talu, bod â Dyfarniadau Llys Sirol yn eich erbyn sydd heb eu clirio, na bod yn destun Cytundeb Gwirfoddol Unigol (IVA).
 • Nid yw tatŵs sy’n sarhaus, gorliwgar, amlwg neu niferus yn dderbyniol. Cofiwch gynnwys lluniau a mesuriadau unrhyw datŵ gyda’ch cais, yn unol â chanllawiau ymgeisio.
 • Mae’n rhaid ichi fod â thrwydded yrru lawn (trawsyrru â llaw) cyn dechrau gweithio i Heddlu Gwent.
 • Bodloni safonau golwg Llywodraeth y DU sydd ar gael yma.

Y broses ymgeisio

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ar 23 Mawrth 2020 a chanllawiau ychwanegol wedi'u cyflwyno er mwyn cadw'n cymunedau'n ddiogel, mae holl weithgarwch SEARCH a gweithgarwch Day One wedi'u gohirio tan 2021. Wrth i sefyllfa Covid ddatblygu, daeth yn eglur y byddai’n rhaid cael atebion digidol ar gyfer recriwtio i’r heddlu.

Mewn ymateb i hyn, mae'r Coleg Plismona wedi datblygu proses asesu ar-lein sy'n galluogi asesu effeithiol o'r cymwyseddau a'r gwerthoedd angenrheidiol sy'n bwysig i gwnstabliaid heddlu, ac yn bodloni'r safonau presennol ar gyfer asesu recriwtiaid newydd.

Er mwyn sicrhau cysondeb a thegwch i ymgeiswyr, bydd y broses asesu ar-lein yn parhau drwy gydol 2020. Yn rhan o fonitro a gwerthuso parhaus, bydd y Coleg yn parhau i adolygu profiad yr ymgeisydd, asesydd a’r llu gyda’r bwriad i wella'r broses yn ystod y cyfnod hwn.

Cynhelir adolygiad llawn yn ddiweddarach yn y flwyddyn a chaiff lluoedd wybod ymlaen llaw os bydd canolfannau asesu wyneb yn wyneb yn cael eu hailgyflwyno.

Gwnaiff y ganolfan asesu ar-lein alluogi recriwtio cyflym heb gyswllt wyneb yn wyneb tra bydd angen mesurau cadw pellter cymdeithasol. Bydd hefyd yn galluogi asesu ar-lein diogel i fod yn rhan o daith effeithlon ac addas i ddefnyddwyr i ymgeiswyr yn y dyfodol. Mae'r broses yn ymgorffori dull gweithredu dethol a wnaiff lwyddo i nodi'r rhai mwyaf addas ar gyfer swydd fel swyddog heddlu.

 • Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 neu uwch mae’n rhaid i chi lwyddo mewn prawf seicometreg (prawf rhesymu ar lafar a chyfrifo). Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd at Lefel 3.
 • Y cam cyntaf fydd proses ymgeisio ar-lein sy’n cynnwys cwestiynau er mwyn penderfynu os ydych chi’n gymwys i wneud cais. Os byddwch yn pasio’r cam hwn bydd angen ichi gwblhau sawl prawf ar-lein a llenwi ffurflen gais. Bydd y profion hyn yn cynnwys prawf synnwyr sefyllfaol a holiadur dull ymddygiad.
 • Mae canlyniadau’r holl brofion ar gael ar unwaith ar-lein.

Beth yw’r broses asesu ar-lein?

Mae'r broses asesu ar-lein yn cynnwys dull gweithredu tri cham wedi'i lunio ar gyfer asesu a recriwtio cwnstabliaid heddlu'n effeithlon. Y tri cham yw:

 • Cam 1 – Prawf synnwyr sefyllfaol (SJT)
  • Gan eich bod yn ymgeisydd ar gyfer Heddlu Gwent NI FYDD yn rhaid ichi gwblhau Cam 1 gan y byddech wedi pasio’r prawf hwn yn rhan o’r broses ymgeisio.
 • Cam 2 – Cyfweliad ar sail cymhwysedd
  • Gofynnir cyfres o gwestiynau ynghylch sut yr ydych wedi ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol. Dyma eich cyfle i roi rhai enghreifftiau o'r prif gymwyseddau a gwerthoedd sy'n bwysig ar gyfer cwnstabliaid heddlu. (Cewch ddefnyddio enghreifftiau o'ch gwaith a'ch bywyd personol).
 • Cam 3 – Asesiad ysgrifenedig ac ymarfer briffio
  • Mae hwn yn cynnwys dau asesiad. Nodwch y gallwch gwblhau asesiadau 3a a 3b ar wahân.
 • Cam 3a – Asesiad ysgrifenedig
  • Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn chwarae rhan cwnstabl heddlu a bydd yn rhaid i chi gwblhau tasg ysgrifenedig ar frys ar gyfer eich rheolwr llinell. Byddwch yn cael pedair eitem o wybodaeth i'ch cynorthwyo gyda'r dasg hon.
 • Cam 3b – Ymarfer briffio
  • Yn yr ymarfer hwn, byddwch yn chwarae rhan cwnstabl heddlu a bydd gennych gyfrifoldeb dros ymdrin â rhai materion a gyflwynir i chi. Gofynnir i chi roi ymateb i nifer o gwestiynau sy’n gysylltiedig â’r mater hwn. Cewch ddeunyddiau paratoi er mwyn ystyried eich ateb.

Egluro asesu ar-lein

 • Gwyliwch y fideo ar waelod y dudalen hon.

Pa dechnoleg a fyddai ei hangen?

Gallwch ddefnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith neu liniadur, yn ogystal â dyfeisiau symudol i gwblhau eich asesiadau a'ch cyfweliad. Os ydych yn bwriadu defnyddio dyfais symudol, lawrlwythwch 'Cyfweliad Launchpad' o siop apiau eich dyfais.

Mae Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, porwyr yn cael eu cefnogi a'u hargymell, er y gall eraill weithio hefyd.

Bydd angen siaradwyr neu glustffonau arnoch i glywed cyfarwyddiadau, a chamera a meicroffon gwe-gamera neu inbuilt, i recordio sain a fideo.

Mae'r broses gyfweld wedi'i chynllunio i gael darlun mwy cyflawn ohonoch chi fel unigolyn. Mae'n archwilio sut y gallai eich gwerthoedd chi a gwerthoedd Heddlu Gwent gyfateb.

Drwy gynnal y cyfweliad hwn rydym yn sicrhau eich bod yn gwneud y dewis gyrfa cywir ac felly bydd gennych bob cyfle i fod yn gwnstabl llwyddiannus o Heddlu Gwent.

Diben yr ail gyfweliad yw gwirio eich addasrwydd yn unol â'r gwerthoedd a'r ymddygiadau Plismona o fewn y Fframwaith gwerth cymwyseddau i ddod yn swyddog heddlu yn Heddlu Gwent.

Yn ystod y cyfweliad, byddwn yn gwirio eich dealltwriaeth o'r heddlu, eich profiad a'ch sgiliau blaenorol a'ch awydd i ddod yn Swyddog Heddlu a gwasanaethu'r gymuned.

Gofynnir pedwar cwestiwn i chi yn ystod y cyfweliad, ond efallai y cewch eich holi ymhellach i ganfod mwy o wybodaeth.

Efallai y byddwn yn gofyn am enghreifftiau penodol pan fyddwch wedi delio â sefyllfaoedd sy'n canolbwyntio ar eich profiad a'ch sgiliau.

Efallai y byddwn hefyd yn gofyn cwestiynau ymlaen i chi ynghylch sut y byddech yn delio â rhai amgylchiadau.

Efallai y byddwch am strwythuro eich ymateb yn unol â'r Model STAR:

 • SEFYLLFA - Gosod yr olygfa.
 • TASG - Amlinellwch beth oedd y nod i'w gyflawni.
 • CAM GWEITHREDU - Disgrifiwch y camau a gymerwyd gennych.
 • CANLYNIADAU - Beth oedd y CANLYNIAD neu'r angen i ADOLYGU.

Bydd y cyfweliad yn para tua 30 munud.

Cewch gyfle i ofyn cwestiynau ar ddiwedd y cyfweliad.

Ceisiwch ymlacio a bod yn chi eich hun yn ystod y cyfweliad, bod yn onest a dweud wrthym amdanoch eich hun.

Gwisgwch atodion busnes clyfar a chyrraedd ar amser ar gyfer eich slot cyfweliad.

Yn dilyn eich profion yn y ganolfan asesu, mae amryw o gamau mewnol y bydd gofyn i chi eu cwblhau’n llwyddiannus hefyd:

Prawf ffitrwydd

 • Bydd gofyn i chi fodloni’r safonau cenedlaethol ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae hyn yn cynnwys rhedeg yn ôl ac ymlaen i lefel 5/4 (prawf blîp).
 • Os nad ydych yn bodloni’r safon y tro cyntaf, gallwch wneud y prawf eto (hyd at uchafswm o dair gwaith). Bydd hefyd yn ofynnol i chi wneud prawf ffitrwydd cyn eich penodi oddeutu chwe wythnos cyn y dyddiad penodi disgwyliedig ac mae’n rhaid i chi lwyddo gyda’r prawf i fynd i gam nesaf eich cais.

Profion cyffuriau a biometrig

 • Bydd y prawf cyffuriau yn cynnwys ateb holiadur ynglŷn ag unrhyw feddyginiaeth rydych yn ei chymryd, neu wedi bod yn ei chymryd, a rhoi sampl gwallt.
 • Bydd profion biometrig yn cynnwys cymryd olion bysedd a swab DNA (ceg), a gaiff ei wirio yn erbyn cronfa ddata genedlaethol.

Archwilio a geirdaon

 • Mae angen geirdaon i gwmpasu o leiaf 3 blynedd o hanes cyflogaeth barhaus. Os nad ydych wedi bod mewn cyflogaeth ers 3 blynedd byddwn yn ceisio cael geirdaon o fyd addysg a gan bobl sy’n eich adnabod yn bersonol.

Holiadur ac apwyntiad archwiliad iechyd

 • Bydd hyn yn cynnwys profion amrywiol, gan gynnwys clyw, golwg, sain, sbirometreg, adwaith a BMI. Y Swyddfa Gartref sy’n gosod safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae cylchlythyr presennol y Swyddfa Gartref 59/2004 yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30.

Weithiau gall y gwiriadau cyn penodi hyn gymryd rhwng tri a chwe mis. Byddwch yn ymwybodol bod yn rhaid i chi fynychu unrhyw apwyntiadau yn eich amser eich hun, gan gynnwys eich apwyntiad ffitio lifrai.

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r holl wiriadau cyn cyflogi, byddwch yn symud i gam nesaf y broses.

Ar gyfer swyddi mewn lifrai, byddwch yn cael lle gyda’r garfan nesaf sydd ar gael ac yn cael apwyntiad i fesur a ffitio lifrai.

Ar gyfer swyddi staff, byddwch yn derbyn gwybodaeth am ddyddiad dechrau, yn cael llythyr cynnig, y telerau a’r amodau sy’n berthnasol i’r swydd a bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi.

 • Bydd y 26 wythnos o hyfforddiant heddlu yn digwydd mewn ystafell ddosbarth. Darperir y cwrs gan swyddogion heddlu a swyddogion hyfforddi staff yr heddlu mewn sefydliad hyfforddi’r heddlu.
 • Mae hwn yn gwrs dibreswyl sydd wedi ei gynllunio i sicrhau’r cyfleoedd dysgu gorau yn academaidd ac yn ymarferol ac i ddechrau datblygu sgiliau plismona gweithredol.
 • Mae maes llafur yr ystafell ddosbarth yn seiliedig ar y cwricwlwm a ddatblygwyd gan y Coleg Plismona sy’n cynnwys pob maes sy’n ofynnol ar gyfer swydd cwnstabl heddlu. Byddwch yn ymgymryd â phecynnau e-ddysgu amrywiol hefyd, ynghyd â hyfforddiant ffitrwydd, cymorth cyntaf a diogelwch personol.
 • Ar wahanol gamau yn ystod y cwrs, bydd angen i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos eu dealltwriaeth a gwybodaeth trwy brosesau anffurfiol a ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys arholiadau amlddewis, aseiniadau ac asesiadau ymarferol.
 • Disgwylir i gwnstabliaid dan hyfforddiant ddangos yr ymddygiad ac agwedd briodol bob amser yn ystod eu hyfforddiant, yn unol â Chod Moeseg y gwasanaeth heddlu.
 • Ar ôl cwblhau’r cyfnod o ddysgu mewn dosbarth yn llwyddiannus bydd swyddogion yn dechrau cyfnod o ddysgu mewn gorsaf heddlu weithredol gyda thiwtor cymwys. Bydd llwyddo ar y cam dysgu hwn gyda thiwtor yn golygu y bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant yn cael eu gosod ar batrôl annibynnol.
 • Yn ystod yr ail a’r drydedd flwyddyn yn gweithio mewn amgylchedd gweithredol, bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant ar y brentisiaeth yn gweithio i ennill gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol tra bydd cwnstabliaid dan hyfforddiant graddedig yn gweithio i ennill Tystysgrif Raddedig mewn Plismona Proffesiynol.

Buddion gweithio i Heddlu Gwent

Pan fyddwch yn ymuno â Heddlu Gwent yn swyddog heddlu, byddwn yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i chi:

Cyflog

 • Pa un ai llwybr PCDA neu lwybr DHEP fydd eich llwybr chi, bydd eich cyflog cychwynnol yn £21,402 y flwyddyn.
 • Bydd eich cyflog yn codi i £41,130 ar ôl 7 mlynedd.

Gwyliau blynyddol

 • 22 diwrnod, sy’n cynyddu gyda hyd y gwasanaeth i 30 diwrnod.

Gwyliau banc

 • 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus/ banc statudol, i’w cymryd ar y diwrnod penodedig, neu os bydd yn digwydd ar eich diwrnod gwaith yna cewch gymryd gwyliau ar ddiwrnod arall. Bydd gweithwyr rhan-amser yn cael gwyliau banc yn ôl cyfran.

Byddwch yn mwynhau manteision cynllun pensiwn cyfrannol, sy’n Gynllun Cyfartaledd Cyflog Gyrfa (CARE).

Caiff ein hamcanion cydraddoldeb ac amrywiaeth eu gorfodi drwy Fwrdd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sefydledig. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau ein bod bob amser yn trin ein cydweithwyr a’r cyhoedd â thegwch, urddas a pharch.

Darperir ein rhaglen cymorth i weithwyr gan CareFirst ac am ddim i bawb ac mae ar gael 24 awr y dydd drwy gydol y flwyddyn. Mae’r rhaglen yn darparu cymorth cyfrinachol ar gyfer problemau a all effeithio ar berfformiad, iechyd, a lles meddyliol ac emosiynol.

Mae gennym ni Uned Iechyd a Lles Galwedigaethol i’ch helpu i gynnal eich iechyd corfforol a seicolegol wrth weithio. Mae’r gwasanaeth yn gyfrinachol ac yn cynnwys gwasanaeth cwnsela.

Nod y tîm Iechyd Galwedigaethol yw cefnogi presenoldeb ac effeithiolrwydd drwy weithio’n rhagweithiol i leihau risgiau iechyd ac annog pobl i fod yn gyfrifol am eu hiechyd, eu ffitrwydd a’u lles eu hunain. Rydych chi hefyd yn gymwys i gael prawf llygaid am ddim.

Mae llawer o dimau chwaraeon i chi ymuno â nhw, gan gynnwys rhedeg, hoci, pysgota a phêl-droed. Mae cyfleusterau campfa am ddim hefyd mewn nifer o’n safleoedd.

Mae gennym ni bolisi absenoldeb mamolaeth alwedigaethol llawn ar gael i holl weithwyr Heddlu Gwent. Cyfanswm o 52 wythnos o amser mamolaeth: 18 wythnos ar gyflog llawn, 21 wythnos o dâl mamolaeth statudol, a 13 wythnos o ddim cyflog. Mae hyn yn amodol ar hyd gwasanaeth. Mae gennym ni hefyd bolisi absenoldeb ar gyfer mabwysiadu.

Mae amrywiaeth o gymdeithasau, rhwydweithiau a grwpiau sy’n cynorthwyo ein gweithlu ac mae gan Heddlu Gwent ystod o fentrau a chynlluniau i helpu cyd-weithwyr i ddatblygu.

Mae ein rhwydweithiau staff yn cynnig cymorth a chyfeillgarwch i’n swyddogion, y staff a’r gymuned leol. Maen nhw’n gweithio i gynorthwyo a chynghori cydweithwyr yn genedlaethol ac rydym yn falch o’r rhan weithredol sydd ganddyn nhw o ran dylanwadu ar blismona ledled y DU.

Mae’r rhwydweithiau a’r cymdeithasau yn cynnwys:

 • Rhwydwaith Cymorth Anabledd
 • Menywod Gwent ym Maes Plismona (GWiP)
 • Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Gwent (GEMA)
 • Rhwydwaith LHDT
 • Cymdeithas Gristnogol yr Heddlu
 • Grŵp Cymorth Iechyd Meddwl
 • Chwaraeon yr Heddlu Gwent
 • Cymdeithas Uwch-arolygwyr Heddlu Gwent
 • Rhwydwaith Siaradwyr a Dysgwyr Cymraeg
 • Unison a
 • Ffederasiwn yr Heddlu.

Dim ond Swyddogion yr Heddlu all ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, os ydych chi’n penderfynu ymuno â Ffederasiwn yr Heddlu, gallwch ddewis ymuno â chynllun yswiriant bywyd a’r dyfarniadau yn daladwy i’ch priod neu’ch partner, ac i unrhyw ddibynyddion. Yn ogystal â gallu cael yswiriant salwch ac afiechyd hanfodol, gallwch gael yswiriant, ar gost ffafriol, i dalu am unrhyw dreuliau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’ch swydd, a gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfleusterau adsefydlu gorau.

I hybu teithiau iachus i’r gwaith, mae Heddlu Gwent a Cycle Solutions wedi gweithio gyda’i gilydd i ddarparu cyfle i staff a swyddogion gael gostyngiad mawr oddi ar bris beic ac offer diogelwch, gan wasgaru’r gost dros 18 mis.

Gostyngiadau sefydliadol a ffordd o fyw gan gynnwys aelodaeth i gampfeydd (yn ogystal â champfeydd ar y safle), bwytai, prydau parod, teithio, cynhyrchion ariannol, cynllun gofal llygaid a mwy.

Cynigir hyfforddiant parhaus, arweiniad a chefnogaeth er mwyn cynorthwyo datblygiad personol a phroffesiynol i swyddogion heddlu. Os oes awydd camu ymlaen mewn gyrfa, caiff unigolion gymorth i symud drwy’r rhengoedd i gyrraedd swyddi uwch yn y llu.

Ein strwythur rhengoedd:

 • Cwnstabl
 • Rhingyll
 • Arolygydd
 • Prif Arolygydd
 • Uwcharolygydd
 • Prif Uwch Arolygydd
 • Prif Gwnstabl Cynorthwyol
 • Dirprwy Brif Gwnstabl
 • Prif Gwnstabl.

Heb ddod o hyd i’r hyn yr oeddech yn chwilio amdano?

Os oes gennych chi gwestiynau am y broses recriwtio, anfonwch e-bost atom.

Gallwch hefyd ein dilyn ni ar Facebook a Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y broses recriwtio a gweithgareddau'r heddlu yn eich ardal chi.