Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r safonau hygyrchedd technegol allweddol rydyn ni’n eu defnyddio yn cynnwys: 

Profion Hygyrchedd

Rydym yn profi hygyrchedd o safbwynt cydymffurfiaeth a defnyddioldeb drwy ddefnyddio cymysgedd o ddulliau:

 • profion hygyrchedd awtomataidd 
 • profion hygyrchedd â llaw
 • profion technoleg gynorthwyol 

Mae gwaith gwerthuso arbenigol a phrofion gan ddefnyddwyr hefyd yn cael eu cyflawni fel rhan o’r gweithgareddau archwilio hygyrchedd.

Profion hygyrchedd awtomataidd

Rydym yn defnyddio offer hygyrchedd awtomataidd megis Axe-core a Wave. Datblygwyr a phrofwyr sy’n gyfrifol am brofi gydag offer hygyrchedd awtomataidd yn lleol ac ar amgylcheddau prawf. Mae hyn yn gwneud yn siŵr o’r canlynol:

 • Bod yr holl godau a chynnwys yn llwyddo mewn profion hygyrchedd awtomataidd
 • Tynnir sylw at ac eir i’r afael â gwallau parhaus mewn JIRA a’u hychwanegu at flychau amser datblygu
 • Cynhelir profion awtomataidd ym mhob cyflwr ymateb h.y. symudol/llechen/bwrdd gwaith.

Integreiddir Axe-core i’r broses awtomatiaeth prawf a chynhelir profion hygyrchedd awtomataidd yn ystod pob blwch amser datblygu gan yr Arweinydd Awtomeiddio Profion.

Mae Siteimprove yn cael ei ddefnyddio i fonitro gwefan pob heddlu unigol. Yn ogystal ag ansawdd y cod, y gwaith optimeiddio peiriannau chwilio a’r perfformiad ac ati., mae'n monitro statws hygyrchedd.

Mae’r offer hygyrchedd yn cynnwys:

Axe https://www.deque.com/axe/

Wave https://wave.webaim.org/

tenon https://tenon.io/

SiteImprove https://siteimprove.com/en-gb/accessibility/

Lighthouse https://developers.google.com/web/tools/lighthouse

Gwiriwr cyferbyniad https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Dilysu https://validator.w3.org/

Nid yw profion awtomataidd yn unig yn ddigonol i hawlio cydymffurfedd WCAG 2.1 AA. Fe’u defnyddir bob amser ar y cyd â thechnegau profi â llaw.

 

Rhestr Wirio Hygyrchedd â Llaw

Mae angen profi â llaw ar y cyd â thechnegau awtomataidd er mwyn hawlio cydymffurfedd WCAG 2.1 AA.

Cynhelir adolygiad arbenigol gan Ymgynghorydd Hygyrchedd fel rhan o’r broses archwilio cydymffurfedd ac adolygiad blwch amser ar gyfer unrhyw dempledi neu nodweddion newydd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • adolygu dyluniadau er mwyn gwneud yn siŵr nad ydynt yn peri unrhyw broblemau posibl o ran hygyrchedd
 • cynnal adolygiadau o god HTML/CSS/JS newydd ar gamau allweddol yn ystod datblygiad
 • defnyddio technolegau cynorthwyol i brofi hygyrchedd cyn eu defnyddio ar y wefan fyw

Yn ogystal â hyn, cynhelir profion hygyrchedd â llaw anarbenigol gan y rhan fwyaf o aelodau’r tîm fel rhan o’r cam sicrwydd ansawdd safonol cyn defnyddio.

Mae'r adnoddau canlynol yn darparu rhestrau gwirio a all gael eu defnyddio i brofi materion hygyrchedd: 

Defnyddiwch offer ac estyniadau yn y porwr i helpu i brofi hygyrchedd e.e.:

 • Nodweddion hygyrchedd Firefox
 • Archwiliwr hygyrchedd Firefox
 • Cyfeiriadau hygyrchedd offer datblygu Chrome
 • Dewisiadau mynediad Internet Explorer
 • Cymorth hygyrchedd Apple

Technolegau ac Addasiadau Cynorthwyol

Yn ogystal â chydymffurfio â safonau hygyrchedd technegol a phrofion awtomataidd, mae'r cynnwys ar y wefan hon yn cael ei brofi â thechnoleg gynorthwyol ac addasiadau arddangos/dyfeisiau. Bydd cydrannau’r wefan bob amser yn cael eu profi gyda’r canlynol:

 • Addasiadau ar ddyfeisiau – gosodiadau system ac opsiynau porwr sy’n caniatáu i’r defnyddwyr addasu eu harddangosiad er mwyn newid e.e. cyferbyniad lliw, disgleirdeb, a gwrth-droi lliwiau.
 • Darllenwyr sgrin – yn darllen y cynnwys ac yn caniatáu i’r defnyddwyr lywio mewn ffyrdd pwrpasol e.e. yn ôl penawdau, dolenni neu ddewislenni mewn ffurflenni.
 • Chwyddo’r sgrin – mae'n caniatáu i’r defnyddwyr reoli maint y testun a/neu’r graffeg
 • Darllenwyr testun – yn cael eu defnyddio gan bobl sydd â gwahanol fathau o anableddau dysgu sy'n effeithio ar eu gallu i ddarllen testun. 
 • Meddalwedd mewnbynnu lleferydd – drwy reolaeth â’r llais, gall y defnyddwyr roi gorchmynion i gyflawni gweithredoedd llygoden a theipio geiriau a thestun. 
 • Dyfeisiau mewnbynnu amgen – efallai na fydd rhai defnyddwyr yn gallu defnyddio llygoden neu allweddell ond fe allan nhw ddefnyddio gwahanol fathau o ddyfeisiau, fel: 
 • Pwyntydd pen – wedi'i osod yn uniongyrchol ar ben y defnyddiwr i’w ddefnyddio i wthio'r bysellau ar y bysellfwrdd
 • Tracio symudiadau neu dracio llygaid - gall hyn gynnwys dyfeisiau sy'n gwylio llygaid y defnyddiwr i ddehongli lle mae'r defnyddiwr am osod pwyntydd y llygoden a'i symud ar ran y defnyddiwr. 
 • Dyfeisiau mewnbynnu un switsh - gellir defnyddio'r mathau hyn o ddyfais gyda dyfeisiau mewnbynnu eraill neu ar eu pen eu hunain. Maen nhw’n cael eu defnyddio gyda bysellfyrddau ar y sgrin fel arfer. 

Mae’r gwefannau o leiaf yn dilyn argymhellion Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth ynghylch profi technolegau cynorthwyol. Mae’r technolegau cynorthwyol a’r addasiadau arddangos cyffredin ar hyn o bryd yn cynnwys: 

 • Darllenwyr sgrin (JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack) 
 • Adnabod lleferydd (Dragon naturally speaking) 
 • Chwyddo’r sgrin (ZoomText)
 • Bysellfwrdd ffisegol neu ar y sgrin
 • Systemau gwrth-droi lliwiau 
 • Cyferbyniad uchel system/porwr 
 • Chwyddo’r system/porwr 
 • Addasu maint ffont y system/porwr 
 • Dalenni arddull CSS pwrpasol 

Mae rhagor o wybodaeth am addasu’r arddangosiad ar gael ar y wefan AbilityNet - My Computer, My Way.