Oni bai bod trosedd wedi’i chyflawni neu fod rhywun mewn perygl ar y pryd, nid yw’r heddlu’n debygol o ymyrryd mewn anghydfodau sifil. Fodd bynnag, fe rown ni chi mewn cysylltiad â’r grwpiau a’r sefydliadau all helpu. Cwblhewch y frawddeg isod i gael y cyngor sydd ei angen arnoch i ddatrys eich anghydfod mor gyflym a chyfeillgar â phosibl.

Offeryn cyngor

Rydw i’n cael anghydfod gyda beili ynglŷn â’r gyfraith yn ymwneud â nhw’n casglu dyledion sifil

Mae beilïaid, a elwir hefyd yn ‘asiantau gorfodi’, yn gweithio ar ran y llysoedd i gasglu dyledion. Mae ganddynt y pŵer i fynd â’ch eiddo, ei werthu a rhoi’r arian i’ch credydwr os nad ydych wedi cadw at daliadau.

Nid oes gan ‘gasglwyr dyledion’ yr un pwerau â beilïaid, felly gwnewch yn siŵr bob amser eu bod yn gyfreithlon drwy ofyn i weld eu dull adnabod. Gallai hwn fod yn:

 • gerdyn neu fathodyn adnabod
 • rhif ffôn cyswllt
 • manylion y cwmni y maent yn gweithio iddo
 • manylion y dyledion sy’n ddyledus


Os ydych chi’n amheus ynglŷn â pherson yn gweithredu fel beili ond nid yw’n fodlon dangos dull adnabod pan ofynnir iddo, gallai fod yn cyflawni twyll. Mewn achos o’r fath, cysylltwch â’r cwmni y mae’n dweud ei fod yn gweithio iddo.

Mae rheolau yn nodi beth y gall ac na all beili ei wneud. Er enghraifft:

 • rhaid i feili roi hysbysiad gorfodi o leiaf saith diwrnod cyn ymweld â’ch cartref
 • gall beilïod ond mynd i mewn i’ch cartref drwy’r dulliau arferol ac nid, er enghraifft, drwy’r ffenest
 • ni all beili fynd i mewn i gartref pan mai dim ond plant (dan 16 oed) sy’n bresennol
 • dim ond rhwng 6am a 9pm y gall beili alw fel arfer
 • ni all beili fynd i mewn i gartrefi drwy ddefnyddio grym oni bai ei fod yn delio â dirwyon llys ynadon sydd heb eu talu, neu fod ganddo orchymyn llys
 • ni all landlordiaid ddefnyddio beilïod i gymryd eiddo oherwydd dyled rhent
 • ni all beilïod gymryd eitemau’r cartref a ystyrir yn rhai sy’n diwallu anghenion domestig sylfaenol megis ffwrn/popty, peiriannau golchi, dillad a dillad gwely
 • rhaid i feilïod aros saith diwrnod cyn gwerthu nwyddau a gasglwyd gan ddyledwr
 • mae beili yn gyfrifol am brofi i’r llys bod yn rhaid cyhoeddi gwarant er mwyn mynd i mewn i eiddo y credir sy’n cynnwys nwyddau sy’n perthyn i’r dyledwr


Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd gan feili ganiatâd i ddefnyddio grym rhesymol i gael mynediad. Golyga hyn y gall orfodi drws yn agored neu dorri clo clap. Nid yw’n golygu y gall ddefnyddio grym corfforol i wthio’i ffordd heibio i chi na dringo dros waliau neu drwy ffenestri er mwyn cael mynediad.

A fyddech cystal â nodi, ni ddylech anwybyddu’r dyledion. Ni fyddant yn diflannu. Mae’n well ceisio trafod gyda’r credydwyr.


Efallai y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol:

 

Gwybod eich hawliau am feilïod

Cyfreithiau cryf newydd yn erbyn beilïod sy'n ymddwyn yn ymosodol

Pwerau beilïod pan fyddant yn ymweld â'ch cartref

Cyngor i ddinasyddion ynglŷn â beilïod

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Gwneud cais i ddod yn fethdalwr

Llinell Ddyled GenedlaetholDarperir y wybodaeth hon diolch i Ask the Police.