Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith barhaol ar gymdogaethau a chymunedau gan ei fod yn aml yn arwain at gynnydd mewn troseddu, yn arbennig trais a difrod troseddol. Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol o unrhyw fath, riportiwch hynny gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml a chyflym.

Offeryn cyngor

Riportio galwadau ffôn neu ymweliadau digroeso â’ch cartref

Diolch.

Gall derbyn galwadau neu ymweliadau digroeso beri straen ac weithiau gall fod yn fygythiol, ond mae rhai camau y gallwch eu cymryd i aros yn ddiogel a datrys y sefyllfa.

Os ydych yn cael galwadau ffôn nad ydych am eu derbyn, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â’ch cwmni ffôn. Dylai allu awgrymu nifer o ffyrdd i sgrinio a rhwystro galwadau sy’n cael eu derbyn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am dderbyn galwadau neu ymweliadau digymell.

Os aflonyddir arnoch ar-lein, darllenwch ein cyngor er mwyn lleihau targedu ac atal pobl rhag cael mynediad at eich gwybodaeth.

Os oes rhywun yn aflonyddu arnoch oherwydd pwy ydych chi neu pwy maen nhw’n feddwl ydych chi, caiff hon ei hystyried yn drosedd gasineb, a rhaid ei riportio. Darllenwch ein cyngor ar droseddau a digwyddiadau casineb, a sut i'w riportio.

Os ydych wedi cymryd y camau uchod ac nad yw’r galwadau na’r ymweliadau wedi stopio, riportiwch hyn wrthym ni. 

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Mewn rhai achosion byddwn yn hysbysu eich tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y bydd am gysylltu â chi i drafod y mater ymhellach.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • beth ddigwyddodd
  • disgrifiad o’r bobl oedd yn gysylltiedig
  • sawl gwaith y digwyddodd hyn
  • sut mae hyn wedi effeithio arnoch chi

 

Dechrau