Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth yr ydych chi’n credu allai fod yn torri’r mesurau ‘Aros gartref’, cysylltwch â ni am hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)

 


 

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith barhaol ar gymdogaethau a chymunedau gan ei fod yn aml yn arwain at gynnydd mewn troseddu, yn arbennig trais a difrod troseddol. Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol o unrhyw fath, riportiwch hynny gan ddefnyddio ein hofferyn ar-lein syml a chyflym.

Offeryn cyngor

Riportio tân gwyllt sy’n peri perygl uniongyrchol i’r cyhoedd

Os ydych wedi gweld tân gwyllt yn cael eu defnyddio mewn modd peryglus, e.e. yn agos i ffordd, mewn man poblog, gan rywun dan 18 oed, a’ch bod yn teimlo y gallent achosi niwed i aelodau’r cyhoedd, ffoniwch 999 nawr. 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lle mae’r digwyddiad yn digwydd
  • beth sydd wedi digwydd
  • disgrifiad ac ymddygiad y person neu’r bobl sy’n defnyddio’r tân gwyllt
  • manylion cyswllt unrhyw dystion i’r digwyddiad