Bydd y ffurflen yn cymryd tua 5 i 10 munud i'w llenwi, felly gofalwch eich bod yn ddiogel i gymryd yr amser hwnnw i'w llenwi.

Defnyddiwch y botwm 'Allanfa Gyfllym’ os oes angen. Bydd yn cau'r wefan hon ac yn agor peiriant chwilio Google; fydd eich ffurflen ddim yn cael ei chadw ac ni fydd yn cael ei hanfon aton ni.

Bydd eich adroddiad yn mynd i'n canolfan gysylltu 24/7 a bydd yn cael ei hadolygu o fewn ychydig oriau fan bellaf.

Bydd swyddog sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn cysylltu â chi o fewn 24 awr fan bellaf, neu ar yr adeg ac yn y ffordd rydych chi wedi gofyn inni wneud (byddwn yn gofyn am hyn ar y ffurflen).

Wnawn ni ddim anfon derbynneb ebost atoch, gan y gallai hynny fod yn fygythiad i'ch diogelwch.

Os ydych chi'n poeni y gallai rhywun weld eich hanes gwe, dyma wybodaeth am sut i guddio’r ymweliad hwn

Sylwch: mae'r gwasanaeth hwn ar gael er mwyn riportio ymddygiad sy’n rheoli, yn bwlio, yn bygwth neu’n dreisgar rhwng partneriaid, cyn-bartneriaid, aelodau o'r teulu neu ofalwyr.

Os yw’r hyn rydych am ei riportio wrthym ni yn ymwneud â phobl sydd ddim yn perthyn i’w gilydd yn y modd hwnnw, defnyddiwch ein gwasanaeth riportio troseddau ar-lein

 

Offeryn cyngor

Riportio camdriniaeth ddomestig

Sut i riportio

Gallwch riportio camdriniaeth ddomestig inni yn y ffyrdd canlynol:

  • os yw'n argyfwng a'ch bod yn meddwl bod rhywun mewn perygl, ffoniwch 999 nawr
  • ar-lein drwy ddefnyddio'r ddolen i’r ffurflen isod
  • drwy ffonio 101

Yr hyn y byddwn ni’n gofyn ichi ei roi inni

  • eich manylion cysylltu (gan gynnwys sut yr hoffech chi inni gysylltu â chi)
  • manylion y person rydych chi'n pryderu amdano
  • manylion yr hyn sydd wedi digwydd a pham rydych chi'n pryderu
  • am y camdriniwr (dywedwch gymaint ag y gwyddoch)

Beth fydd yn digwydd i'ch adroddiad ar-lein

Bydd eich adroddiad yn mynd i'n canolfan gysylltu 24/7 a chaiff ei adolygu o fewn ychydig oriau fan bellaf.

Bydd swyddog yn cysylltu â chi o fewn 24 awr fan bellaf, neu ar yr adeg ac yn y ffordd rydych chi wedi gofyn inni wneud.

Faint o amser mae'n ei gymryd i lenwi'r ffurflen hon

Amser cwblhau ar gyfartaledd: 10 i 15 munud


Pan fyddwch chi'n barod, cliciwch 'Dechrau’ i ddechrau. 

 

Dechrau