Cwrdd â'n Swyddogion a Staff

Mae cael gweithlu cynrychioladol yn ganolog i feithrin hyder mewn plismona ymhlith y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae gwaith gan Heddlu Gwent i'w wneud o hyd er mwyn adlewyrchu hyn, ac rydym yn ceisio bod yn ddewis gyflogwr i bawb. Rydym yn annog ceisiadau o bob sector o'r gymuned er mwyn adlewyrchu amrywiaeth y bobl rydym yn eu gwasanaethu.

Gyda mwy na 1,200 o swyddogion yn gwasanaethu, 526 o aelodau o staff yr Heddlu a 131 o Swyddogion Cymorth Cymunedol, mae gennym gyfleoedd i bawb. Darllenwch fwy i gael gwybod beth yw barn pobl am weithio i Heddlu Gwent

Cyfarfod ag Oliver Loder, Gweithredwr yn yr Ystafell Gyfathrebu

Ers faint o amser rydych chi wedi gweithio i Heddlu Gwent a beth mae eich rôl yn ei gynnwys?

"Rwyf wedi bod yn gweithio i Heddlu Gwent ers dros 12 mlynedd. Fel cyswllt cyntaf y cyhoedd, mae fy rôl yn cynnwys cynnig cyngor, nodi manylion a chofnodi troseddau, cydgysylltu ag asiantaethau eraill a thawelu meddwl y cyhoedd."

Pa fath o bethau ydych chi'n delio â nhw o ddydd i ddydd?

"Rwy'n delio â galwadau gan aelodau o'r cyhoedd sy'n chwilio am gyngor a chymorth ar amrywiaeth o bynciau, o anghydfodau sifil i droseddau difrifol. Rwy'n cofnodi troseddau ar adeg y cyswllt cyntaf, creu cofnodion i'w dyrannu i swyddogion ac ateb ymholiadau o'n Tudalen Facebook."  

Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd?  

"Mae'r rôl hon yn cynnig boddhad swydd enfawr, mae'n braf teimlo eich bod wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rwy'n hoffi'r ffaith nad swydd 9 tan 5 arferol yw hon."

Cwrdd â Kathryn Wall, Swyddog Cydlyniant

Beth yw eich rôl?

Swyddog cydlyniant

Beth mae hyn yn ei gynnwys?

Cwrdd â llawer o bobl.  Rwy'n helpu i godi ymwybyddiaeth o faterion fel Troseddau Casineb ac yn annog pobl i roi gwybod ac ymgysylltu â'r heddlu, drwy gwrdd â phobl o fewn eu cymunedau, drwy ymweld â grwpiau, ysgolion, clybiau ieuenctid, gwyliau cymunedol a lleoedd tebyg.  Rwyf hefyd yn helpu i annog pobl o Gefndiroedd Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i ymgeisio am rolau neu wirfoddoli o fewn heddlu Gwent er mwyn helpu i greu gweithlu mwy amrywiol. 

Beth yw eich hoff ran o'r swydd hyd yn hyn?

Cwrdd â phobl, rwyf wrth fy modd yn siarad â phobl a meithrin perthynas ag aelodau o'n cymunedau. 

Ydych chi'n credu y byddwch efallai yn wynebu rhwystrau oherwydd eich cenedligrwydd neu ethnigrwydd? Beth oedd y rheswm am hyn?

Dim felly, ar ôl darllen gwefan heddlu Gwent a'r cyfryngau cymdeithasol roeddwn yn gallu dweud ei fod yn sefydliad cyfeillgar iawn sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth o fewn y gweithlu, sef un o'r rhesymau pam roeddwn am ymgeisio am fy swydd. 

Pam rydych chi'n credu bod hi'n bwysig i'r Heddlu gael gweithlu amrywiol?

Mae Gwent yn ardal amrywiol iawn, ac felly mae cael heddlu sy'n adlewyrchu hyn yn ein galluogi i gael gwell dealltwriaeth o'r cymunedau a wasanaethir gennym, a fydd yn ein galluogi i roi gwell gwasanaeth iddynt.

Oes gennych unrhyw anogaeth i bobl sy'n ystryried gyrfa ym maes plismona? 

Mae'r sefydliad yn hynod o gefnogol, os bydd angen help arnoch gyda rhywbeth neu angen gwybodaeth am rywbeth, rhywun neu rywle o fewn yr heddlu, bydd gennym yr atebion i chi a byddwn yn eich cefnogi. Mae heddlu Gwent hefyd yn annog cydbwysedd bywyd a gwaith da a gyda theulu ifanc mae hyn yn ddefnyddiol iawn. 

Cyfarfod â PC North a Chi Heddlu, Noah

Ers faint o amser rydych chi wedi bod yn swyddog heddlu?

"Rwyf wedi bod yn swyddog yr heddlu ers 16 mlynedd" 

Beth yw eich rôl?

"Rwy'n swyddog trin c?n a gallaf weithio ym mhob rhan o ardal yr Heddlu.  Mae gen i ddau gi gweithredol sef, Noah, Bleiddgi (yn y llun), sy'n gi at ddibenion cyffredinol ac Eddie, sy'n gyfuniad o Labrador a Llamgi" 

Beth mae hynny'n ei gynnwys?  

"Mae rôl swyddog trin c?n yn amrywiol iawn. Gallaf fi a'm ci gael y dasg o weithio ochr yn ochr â thimau arfau tanio mewn un digwyddiad ac yna'n chwilio am berson coll mewn digwyddiad arall. Rwyf hefyd yn cael fy nefnyddio i ddal troseddwyr sydd wedi dianc rhag lleoliad trosedd. Rwyf hefyd yn trin ci cyffuriau, sy'n golygu bod yn rhaid i mi gynorthwyo swyddogion wrth iddynt gyflwyno gwarantau a chynnal prosesau stopio a chwilio ar gerbydau yr amheuir eu bod yn cludo cyffuriau."  

"Yn ogystal â dyletswyddau'r rheng flaen, rwy'n gyfrifol am iechyd a lles fy ng?n. Mae angen hyfforddiant cyson arnynt er mwyn cynnal y lefel sgil sydd ei hangen arnynt i gael eu defnyddio'n weithredol. Mae'r rôl yn un gorfforol iawn ac mae angen llawer iawn o ymrwymiad. Fodd bynnag, mae'n werth chweil." 

Beth yw eich hoff ran o'r swydd?  

"Rydym yn hyfforddi'n galed iawn gyda'r c?n er mwyn sicrhau eu bod yn barod i ymateb i ddigwyddiadau gweithredol. Felly, rwy'n cael boddhad enfawr o weld yr hyfforddiant hwnnw yn cael ei roi ar waith mewn sefyllfa go iawn, ac yn arwain at ganlyniad cadarnhaol."     

Cyfarfod â DC Emma Coopey

Ers faint o amser rydych chi wedi bod yn swyddog heddlu?  

"Rwyf wedi bod yn swyddog yr heddlu am ychydig dros 13 mlynedd. Gwnes i dreulio 3 blynedd o'm gwasanaeth fel  swyddog ymateb mewn lifrai ac yna 10 mlynedd fel ditectif."  

Beth yw eich rôl?  

"Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio fel ditectif yn Uned Diogelu'r Cyhoedd yng Nghanol Casnewydd. Yn yr adran hon, rydym yn ymchwilio i droseddau difrifol yn erbyn aelodau o'r gymuned sydd fwyaf agored i niwed. Mae'r ymchwiliad hwn yn gysylltiedig â chamfanteisio'n rhywiol ar blant, trais domestig, troseddau teuluol yn erbyn plant, oedolion sy'n agored i niwed a thrais yn seiliedig ar anrhydedd."  

Beth mae hynny'n ei gynnwys?  

Mae'r rôl yn amrywio. Mae'n anodd yn emosiynol ond gall fod yn fuddiol iawn hefyd. Drwy weithio gydag aml-asiantaethau, roeddwn yn gallu rheoli risgiau, diogelu dioddefwyr a theilwra'r ymchwiliad i anghenion penodol dioddefwyr a thystion. Rwy'n cynllunio ac yn cynnal cyfweliadau â dioddefwyr a thystion sy'n agored i niwed yn rheolaidd, a hefyd yn arestio ac yn cyfweld ag unigolion a amheuir. Mae'r ymchwiliadau rydym yn dod ar eu traws yn golygu meddwl yn ddadansoddol, ystyried deunyddiau fforensig, defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol ac archwilio cyfrifiaduron a ffonau symudol a gaiff eu defnyddio gan droseddwyr i gyflawni trosedd. Mae angen i chi allu gwrando'n astud, ac er y gall rhai ymchwiliadau gael effaith arnoch, rhaid i chi allu fod yn broffesiynol a sicrhau eich bod yn darparu'r gwasanaeth gorau."  

Beth yw eich hoff ran o'r swydd?  

"Y peth gorau am fy swydd yw gwybod eich bod wedi helpu i atal dioddefwr rhag dioddef rhagor o gam-drin. Mae pob diwrnod yn wahanol ac rydych yn wynebu heriau newydd, ond does dim byd yn rhoi mwy o foddhad na gwybod eich bod wedi helpu i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.