Datgeliadau Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r adnodd ar-lein hwn yn gofnod o ymatebion i geisiadau a dderbyniwyd dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Gwybodaeth Amgylcheddol 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Bydd sicrhau bod yr ymatebion hyn ar gael i'r gymuned ehangach yn helpu pobl i ddeall gwaith Heddlu Gwent yn well ynghyd â deall pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chadw gan Heddlu Gwent. Mae'r cofnod ymateb hwn wedi'i rannu'n gofnodion unigol ac maent yn cael eu cofnodi o fewn y flwyddyn y gofynnwyd am yr ymateb. Caiff ymatebion eu cyhoeddi pan fyddant wedi’u cwblhau.

Cydymffurfiaeth Rhyddid Gwybodaeth Cyfredol - 97%

Chwilio yn Ôl Categori

Dewiswch un categori neu fwy a chliciwch chwilio i fynd at y cofnod datgelu.NEU

Chwilio yn Ôl Teitl

Mewnbynnwch derm a chliciwch chwilio i fynd at y cofnod datgelu.

Chwilio yn ôl Rhif Cyfeirnod

Mewnbynnwch rif cyfeirnod a chliciwch chwilio i fynd at y cofnod datgelu.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am ymateb Rhyddid Gwybodaeth penodol, anfonwch e-bost at: [email protected] gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod yn y teitl ymateb.

Gofyn am Wybodaeth Bersonol

Ni fyddai angen datgelu eich gwybodaeth bersonol yn rhinwedd Adran 40 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Mae Deddf Diogelu Data 1998 eisoes yn rhoi'r hawl i chi gael mynediad i wybodaeth bersonol amdanoch eich hun. Os hoffech wneud cais o'r fath, cliciwch yma.

Defnyddio'r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn ymatebion sydd wedi cael eu cyhoeddi.

Mae'r ymatebion sydd wedi’u cyhoeddi ar y wefan hon yn cael eu gwarchod gan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988. Er mwyn ailddefnyddio, er enghraifft cyhoeddiad masnachol, byddai angen caniatâd deiliad yr hawlfraint. Dylid cyfeirio caniatâd i atgynhyrchu unrhyw ran o'r wybodaeth sydd wedi’i hatodi at: [email protected]

Cofiwch hefyd y gallai’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn unrhyw ymateb, er ei bod yn gywir ar y pryd, fod yn hen yn awr ac felly ni fydd yn adlewyrchiad cywir bellach.

Cymharu gwybodaeth ystadegol gyda Heddluoedd eraill.

Gofynnir yn gyson i Heddluoedd yn y DU ddarparu ystadegau i gorfforaethau llywodraethol ac mae'r meini prawf cofnodi yn cael eu gosod yn genedlaethol. Fodd bynnag, nid yw'r systemau sy’n cael eu defnyddio i gofnodi'r ffigurau hyn yn generig, ac nid yw’r gweithdrefnau ’n cael eu defnyddio yn lleol i gasglu'r data am droseddau. Dylid nodi, am y rhesymau hyn, na ddylid defnyddio ymateb y Llu i'ch cwestiynau at ddibenion cymharu ag unrhyw ymateb arall y gallech ei dderbyn.