Diogelwch Data

Daeth Deddf Diogelu Data 1998 i rym ar 1 Mawrth 2000 ac mae'n gweithio mewn dwy ffordd. Mae'n rhoi hawliau penodol i unigolion gan gynnwys yr hawl i gael gafael ar wybodaeth a ddelir amdanoch gan sefydliadau. Mae hefyd yn dweud bod yn rhaid i'r rheini sy'n cofnodi ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol fod yn agored o ran sut y caiff y wybodaeth ei defnyddio ac mae'n rhaid dilyn wyth egwyddor 'ymdrin â gwybodaeth yn dda'.

 Mae'r Ddeddf yn dweud bod yn rhaid gwneud y canlynol:

  • Prosesu data yn deg ac yn gyfreithlon
  • Prosesu data at ddibenion cyfyngedig
  • Sicrhau bod data'n ddigonol, yn berthnasol a ddim yn ormodol
  • Sicrhau bod data'n gywir ac wedi'u diweddaru
  • Peidio â chadw data am gyfnod hwy nag sy'n angenrheidiol
  • Prosesu data yn unol â hawliau gwrthrych y data
  • Sicrhau bod data'n ddiogel
  • Peidio â throsglwyddo data i wledydd y tu hwnt i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb ddiogelwch digonol

Darpariaeth Gwrthrych am Wybodaeth

Mae Gwrthrych am Wybodaeth yn ddarpariaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, sy'n rhoi unigolion yr hawl i gael gafael ar wybodaeth bersonol a ddelir amdanynt.

Mae cais 'Gwrthrych am Wybodaeth' yn costio £10. Mae tâl penodedig i bob cais.

Bydd Heddlu Gwent ond yn derbyn ceisiadau am wybodaeth leol. Os bydd angen copi arnoch o'ch cofnod heddlu a ddelir ar Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu (PNC), gan gynnwys unrhyw gollfarnau, ewch i Wefan Cofnodion Troseddol ACRO i gael manylion ar sut i gael y cofnod hwn.

Os bydd Heddlu Gwent yn derbyn ceisiadau y dylent fod wedi mynd i Swyddfa Cofnodion Troseddol ACRO ni chaiff y rhain eu prosesu a chaiff yr holl ddogfennaeth ei dychwelyd atoch drwy'r post. Nid yw Heddlu Gwent yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli post wrth ei gludo.

Sut i wneud cais am wybodaeth a ddelir gan Heddlu Gwent

Os hoffech wneud cais am wybodaeth bersonol sy'n ymwneud â chi a all fod wedi'i chadw ar systemau gwybodaeth a chofnodion papur Heddlu Gwent, er enghraifft, mewn achosion lle rydych wedi bod yn ddioddefwr, yn dyst, yn droseddwr, neu wedi rhoi gwybod i Heddlu Gwent am ddigwyddiad, bydd angen i chi lenwi'r Ffurflen Gwrthrych am Wybodaeth.

Nodwch pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a rhowch ddigon o fanylion er mwyn dod o hyd i'r wybodaeth hon.

Mae'n rhaid darparu dwy ddogfen adnabod gyda'ch cais sydd rhyngddynt yn ddigonol i brofi eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad presennol a llofnod ynghyd â'r ffi o £10. Mae sieciau yn daladwy i 'Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent'. Os ydych am dalu trwy gerdyn debyd, yna cysylltwch â'r Uned Datgelu Gwybodaeth ar 01495 745442.

Mae enghreifftiau o ddogfennau adnabod derbyniol yn cynnwys copïau o basbort, trwydded yrru, tystysgrifau geni/priodas, biliau cyfleustodau.

Rhaid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau i:

 Uned Datgelu Gwybodaeth, Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ.