Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Gwrandawiad Camymddwyn Cyhoeddus – 18-25 Chwefror 2019


Cynhaliwyd Gwrandawiad Camymddwyn ar gyfer Ditectif Gwnstabl Fitzpatrick rhwng 18 Chwefror a 15 Mawrth 2019.

Profwyd yr honiadau canlynol yn wir a phenderfynodd y panel y byddai'r swyddog yn cael ei ddiswyddo heb rybudd.

 

 • Ym mis Gorffennaf 2017, neu tua’r adeg honno, gwnaethoch annerch aelodau E Relief yng ngorsaf heddlu Bedwas a gwnaethoch ddweud y dylai unrhyw un oedd yn gwrthwynebu'r defnydd o air sarhaus penodol roi gwybod i chi, neu eiriau i'r perwyl hynny.

 • Tua mis Gorffennaf 2017 yng ngorsaf heddlu Bedwas, gwnaethoch siarad â Chwnstabl Champion a datgan ei bod wedi defnyddio gair sarhaus.

 • Ar 14 Gorffennaf 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, wrth siarad ar ffôn symudol gwnaethoch siarad ag aelod o'r cyhoedd a defnyddio iaith sarhaus tuag ato.

 • Ar ôl dychwelyd i'r orsaf heddlu yn dilyn y digwyddiad ym mharagraff 3 uchod, gwnaethoch ail adrodd y stori wrth swyddogion ac roeddech yn credu ei fod yn ddoniol gan eich bod yn chwerthin wrth ail adrodd y stori.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddefnyddio gair sarhaus penodol dro ar ôl tro ym mhresenoldeb swyddogion eraill.

 • Yn ystod haf neu hydref 2017, o flaen swyddogion eraill yng ngorsaf heddlu Bedwas, gwnaethoch gyfeirio sylwadau amhriodol a sarhaus tuag at Cwnstabl Coulson.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017, gwnaethoch ofyn cwestiynau digroeso a busneslyd am fywyd rhywiol Cwnstabl Lewis Evans.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017 gwnaethoch wincio'n awgrymog ar Lewis Evans a chyfeirio ato fel "the Hoff".

 • Yn ystod hydref 2017 yng ngorsaf heddlu Bedwas roeddech yn ymwybodol bod gan Cwnstabl Jemma Goodfield ddolur gwddw ac o flaen swyddogion eraill gwnaethoch awgrymiad amhriodol ac anghynnes wrthi.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch rannu manylion eich bywyd rhywiol chi a'ch g?r gyda swyddogion eraill yng ngorsaf heddlu Bedwas pan nad oedd croeso i ymddygiad o'r fath.

 

 

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch dorri gwynt yn agored o flaen swyddogion eraill ac ar adegau gwnaethoch roi esboniad amhriodol ac anghynnes am eich rheswm dros wneud hynny.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 byddech weithiau'n defnyddio gair sarhaus penodol wrth swyddogion.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 ar nifer o achlysuron gwnaethoch fychanu Cwnstabl Mark Powell o flaen swyddogion eraill:

 • Ar 1 Hydref 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw pan oedd Cwnstabl Lewis Evans yn y broses o chwilio unigolyn a oedd wedi cael ei arestio, Mr.Boulton, ar ôl dod o hyd i gyllell arno, gwnaethoch siarad â'r swyddog mewn ffordd nawddoglyd a diraddiol o flaen Mr. Boulton a swyddogion eraill.

 • Ar 8 Hydref 2017 yn ystod arestiad Craig Parry a oedd wedi cael ei roi yng nghefn cerbyd heddlu mewn gefynnau, gwnaethoch ddefnyddio iaith amhriodol a sarhaus wrth Cwnstabl Lewis Evans,

 • Ar 9 Hydref 2017 pan oeddech ym Medwas yn bresennol mewn digwyddiad lle'r oedd merched ysgol wedi mynd i mewn i afon Rhymni,

  • gwnaethoch geryddu PC Lewis Evans a'i gyhuddo o beidio â rhoi gwybodaeth i chi. Gwnaethoch hynny o flaen swyddogion eraill ac aelodau'r cyhoedd.

  • Gwnaethoch siarad mewn ffordd amhroffesiynol ac anghymedrol â Mrs. Raison, Pennaeth Ysgol Annibynnol Mynydd Haf, pan wnaethoch ei cheryddu am gyfeirio at "crack den" a

  • gwnaethoch ddweud wrthi mewn tôn llawn dicter i stopio siarad.

  • Gwnaethoch ddweud wrthi am edrych yn uniongyrchol arnoch chi gan ei chyhuddo o osgoi edrych i fyw eich llygaid.

  • Gwnaethoch ddweud wrthi fod angen iddi wrando arnoch chi a gwneud yr hyn roeddech yn ei ddweud wrthi.

  • Gwnaethoch ddweud wrth un person ifanc ei bod yn “vile”

  • Gwnaethoch roi plentyn arall mewn cawell er eich bod wedi cael gwybod ei bod yn cael pyliau panig mewn mannau caeedig

  • Roeddech yn ymosodol tuag at bawb oedd yn bresennol

  • Gwnaethoch ddweud wrth y pennaeth bod ei hysgol yn niwsans ac mai ei gwaith hi oedd cadw'r plant yn ddiogel a'i bod yn gwneud drama o'r sefyllfa.

 • Ar 27 Tachwedd 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, gwnaethoch fynd gyda Chwnstabl Powell i ymateb i alwad a oedd yn ymwneud â bygythiadau i ladd menyw a:

  • gwnaethoch ddweud wrth Cwnstabl Powell dro ar ôl tro na ddylai siarad o flaen y fenyw a

  • gwnaethoch ddweud wrtho hefyd bod ei iechyd meddwl yn “bonkers” beth bynnag a gwnaethoch ddweud wrtho am fynd i eistedd yn y cerbyd heddlu gan achosi embaras iddo.

 • Yn ystod hydref 2017, neu o gwmpas yr adeg honno, siaradodd Cwnstabl Powell â chi a dweud wrthych eich bod wedi bod yn gwneud sylwadau amhriodol am ei iechyd meddwl wrth gydweithiwr, a gwnaethoch chwerthin am hyn.

 • Ar achlysuron rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017, gwnaethoch gyfeirio at Cwnstabl Powell fel "Colonel Major” a gofyn iddo lanhau eich esgidiau. Mae wedi gwneud hyn i chi'n achlysurol.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddweud wrth Cwnstabl Powell pe byddai unrhyw un yn cysylltu â Safecall amdanoch chi, byddech yn honni eu bod wedi eich cyffwrdd yn amhriodol (“touched [you] up)”.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddweud wrth gwnstabl ar gyfnod prawf eiriau i'r perwyl pe byddai unrhyw beth oedd yn cael ei ddweud yn cyrraedd yr adran Safonau Proffesiynol y byddech yn dweud wrthynt ei fod wedi eich cyffwrdd yn amhriodol.

 • Ar achlysur yn ystod hydref 2017 gwnaethoch siarad â Chwnstabl Lewis Evans o flaen swyddogion eraill a defnyddio iaith amhriodol mewn ffordd nawddoglyd pan oedd yn gweithredu sganiwr.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017 gwnaethoch ddatgan wrth swyddogion yng ngorsaf heddlu Bedwas eich bod eisiau bod yn anffyddlon i'ch g?r a chael perthynas gyda chwnstabl heddlu.

 • Ar 3 Rhagfyr 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, gwnaethoch siarad â Chwnstabl Cavill o flaen swyddogion eraill a gofyn iddo a oedd ganddo gariad neu a fyddai'n hoffi cael perthynas gyda menyw h?n a phan ddywedodd "no" gwnaethoch chi ddweud "I'll be gentle I promise" neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

   

 

 

 

 

Cynhaliwyd Gwrandawiad Camymddwyn ar gyfer cyn Gwnstabl yr Heddlu, Mendy Sambou, ar 11 Mawrth 2019.

 

Cafodd y panel ei arwain gan Gadeirydd annibynnol, a daeth i'r casgliad y byddai Ms Mendy Sambou wedi cael ei diswyddo heb rybudd petai hi wedi parhau fel swyddog yr heddlu.

 

Honiad

 

Rhwng mis Tachwedd 2014 a mis Ebrill 2015 gwnaethoch weithio fel gofalwr yn edrych ar ôl MB. Gwnaethoch ymweld â hi ar 21 achlysur am 30 munud bob tro. Yn ystod eich ymweliadau daethoch i adnabod ei g?r JB, dyddiad geni 31/1/31 (87 oed yn awr) hefyd.

Bu farw MB ym mis Mai 2015. Yn fuan ar ôl ei marwolaeth gwnaethoch ddechrau cysylltiad â JB trwy ymweld ag ef yn ei gartref. O'r adeg honno dechreuodd JB a chi gysylltu'n rheolaidd ar y ffôn; trwy ymweliadau â'i d?; a thrwy fynd allan am brydau bwyd. Parhaodd hyn am nifer o flynyddoedd.

Erbyn diwedd 2016 roedd y gydberthynas wedi symud o fod yn un o gyfeillgarwch i gydberthynas amhriodol.

 

Yn ystod eich cydnabyddiaeth, gwnaeth JB nifer o daliadau i chi mewn arian parod; trosglwyddiadau banc; gwyliau; ac anrhegion. Mae dadansoddiad o'ch cyfrifon banc yn dangos bod tua £34,670.18 o daliadau wedi eu gwneud. Gwnaethoch dderbyn anrhegion a mân daliadau arian parod hefyd. Mae'r prif anrhegion ariannol wedi'u rhestru yn y tabl isod:

 

 

 

Dyddiad

Cyfanswm

Disgrifiad

Bob wythnos ers canol 2015

£50 yr wythnos

Arian petrol

Gorffennaf 2016

£150-£250

Arian tuag at wyliau yn Paris

Gaeaf 2016

£2,000

Arian tuag at ehediad ac arian gwario i fynd ar wyliau i Gambia

Tachwedd 2016-

Mehefin 2017

£24,500

(dychwelwyd £20,000 ym mis Awst 2017, cadwyd y gweddill)

Trosglwyddwyd arian parod i gyfrif fel blaendal ar d?.

Dechrau 2017

£2,700

Gweddill ffioedd gradd Meistr

Ebrill 2017

  £320

Ar gyfer oriawr Michael Kors ar ei phen-blwydd

Haf 2017

£3,000 cost

£1,000 arian gwario

Gwyliau yn Sbaen

Ionawr/Chwefror 2018

£750

Taliad ar gyfer cwrs hyfforddiant heddlu

Ebrill 2018

£9,000

  I brynu BMW – dau daliad, un am £5000

  ac yna un am £4000

Mai 2018

£200

Teiars newydd i'r car

Dim dyddiad

£200-£250

  Ffwrn

Dim dyddiad

  £90

Tanc Pysgod

Dim dyddiad

£350

Peiriant golchi dillad

Dim dyddiad

£100

Cerdyn anrheg i'r Perfume Shop

Dim dyddiad

£50

Cadwyn arian o Sri Lanka

 

Ym mis Mawrth 2018 cawsoch eich cadarnhau'n llwyddiannus fel cwnstabl ar gyfnod prawf yn Heddlu Gwent. Er gwaethaf eich swydd gyda'r heddlu gwnaethoch barhau eich cydberthynas amhriodol gyda JB. Rhoddodd £750 i chi tuag at gwrs hyfforddiant heddlu. Ym mis Ebrill 2018 prynodd JB gar i chi am £9,000. Mewn gwirionedd, parhaodd eich cyswllt amhriodol a'ch cydberthynas ariannol gyda JB tan fis Awst 2018 pan ddaeth y digwyddiadau hyn i'r amlwg.

Pan wnaethoch gysylltu â JB i ddechrau roedd ei wraig wedi marw'n ddiweddar ac roedd yn unig ac felly'n agored i'ch cynigion. Er gwaethaf y ffaith eich bod yn ymwybodol, trwy eich hyfforddiant fel gofalwr ac yn ddiweddarach eich hyfforddiant heddlu, o'r angen i adnabod a pharchu ffiniau; i ddeall pa mor fregus yw pobl; i ddeall pa mor bwysig yw peidio â chymryd mantais o bobl a pheidio â derbyn anrhegion amhriodol; a'r angen i sicrhau nad ydych yn peryglu uniondeb eich swydd, gwnaethoch ddatblygu cydberthynas amhriodol gyda JB. Gwnaethoch dderbyn arian ac anrhegion ganddo a oedd yn dod i gyfanswm o lawer o filoedd o bunnau a gwnaethoch ymgymryd â chydberthynas amhriodol gydag ef.

Pan gawsoch eich cwestiynu am y digwyddiadau hyn gwnaethoch ddweud celwydd am eich cysylltiad â JB i ddechrau, gan fod yn anonest a chreu straeon ffug am ffynonellau eich arian i geisio cuddio maint eich manteision ariannol. Gwnaethoch hyn oherwydd eich bod yn gwybod bod eich gweithredoedd wrth ffurfio a cham-fanteisio ar y gydberthynas gyda JB yn gwbl anghywir.

Roedd eich gweithredoedd wrth ddechrau a datblygu cydberthynas amhriodol gyda JB yn gyfystyr â cham-fanteisio ar ymddiriedaeth a diffyg uniondeb sy'n torri'r safon o Onestrwydd ac Uniondeb. Byddai eich ymddygiad ar y cyfan, pe bai'n hysbys, yn dwyn anfri difrifol ar y gwasanaeth heddlu ac yn tanseilio hyder y cyhoedd ynddo, gan dorri'r safon o Ymddygiad Annheilwng. Mae eich ymddygiad mor ddifrifol nes ei fod yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol.

 

Os hoffech fod yn bresennol yn y gwrandawiad anfonwch e-bost at psd@gwent.pnn.police.uk

 

Cynhaliwyd Gwrandawiad Camymddwyn cyn Gwnstabl Heddlu Joslyn rhwng dydd Mercher 30 Ionawr a dydd Gwener 1 Chwefror 2019.

Ar 22 Mawrth 2019 daeth aelodau’r panel at ei gilydd i ddatgan eu penderfyniad ar y canfyddiadau a'r canlyniad.

Canfu'r panel, dan arweiniad Cadeirydd annibynnol, y byddai Mr Joslyn wedi cael ei ddiswyddo heb rybudd pe byddai'n dal i fod yn gwasanaethu fel swyddog heddlu.