Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Nid oes unrhyw Wrandawiadau Camymddwyn Cyhoeddus yn digwydd ar hyn o bryd.

 

Canlyniad Gwrandawiad Camymddwyn Cyhoeddus - 3-7 Chwefror 2020

Cynhaliwyd Gwrandawiad Camymddwyn ar gyfer Cwnstabl Heddlu Harris rhwng 3 Chwefror 2020 a 7 Chwefror 2020.

 Canfu'r Panel fod yr honiadau canlynol wedi cael eu profi;

  1. Gwnaethoch weiddi'n fygythiol ac yn fynych ar Mr W, a oedd yn gyrru cerbyd arall, gan ddefnyddio geiriau sarhaus. Honiad 1
  2. Gwnaethoch achosi i'ch cerbyd daro cefn cerbyd Mr W mewn dicter ac er mwyn ei fygwth fwy nac unwaith a thrwy hynny achosi difrod. Honiad 4
  3. Daethoch allan o'ch cerbyd er mwyn herio Mr W a gweiddi arno'n barhaus ac yn fygythiol gan ddefnyddio geiriau sarhaus. Honiad 5

Canfu'r Panel na chafodd yr honiadau canlynol eu profi:

  1. Gwnaethoch afael yn nrych ochr car Mr W a cheisio tynnu'r drych ochr oddi ar y cerbyd. Yna gwnaethoch ddechrau bwrw'r drych ochr gyda chledr eich llaw er mwyn ei ddifrodi. Honiad 2
  2. Gwnaethoch ganu corn eich car yn fynych er mwyn bygwth Mr W.Honiad 3

Derbyniodd Cwnstabl Harris Rybudd Ysgrifenedig Terfynol.

Canlyniad Gwrandawiad Achos Arbennig Cyhoeddus - 4 Mawrth 2020

Canlyniad Gwrandawiad Achos Arbennig Cyhoeddus - 4 Mawrth 2020

Gorsaf Heddlu Caerdydd Canolog, Rhodfa'r Brenin Edwrd VII, CF10 3NN.

Anfonwyd Cwnstabl Heddlu PREECE i Wrandawiad Achos Arbennig i ateb honiadau bod ei ymddygiad yn Torri Safonau Ymddygiad Proffesiynol mewn perthynas â Gonestrwydd ac Uniondeb, ac Ymddygiad Annheilwng. Mae'r honiadau penodol fel a ganlyn:

1. Ddydd Llun 30 Medi 2019 yn Llys y Goron Casnewydd, ar ôl pledio'n euog i'r drosedd o wyrdroi cwrs cyfiawnder ar ddydd Mawrth 3 Medi 2019, cawsoch eich barnu'n euog gan Ei Anrhydedd y Barnwr Daniel Williams a'ch dedfrydu i bedair wythnos ar hugain yn y carchar.

Canfu Prif Gwnstabl Jukes fod yr honiadau uchod wedi cael eu profi. Gan fod y swyddog eisoes wedi ymddiswyddo o Heddlu Gwent cyn yr achos, y canlyniad oedd y byddai'r swyddog wedi cael ei ddiswyddo pe byddai'n dal i wasanaethau gyda'r gwasanaeth heddlu.

Canlyniad Gwrandawiad Achos Arbennig Cyhoeddus - 5 Mawrth 2020

 

Canlyniad Gwrandawiad Achos Arbennig Cyhoeddus - 5 Mawrth 2020

Pencadlys Heddlu Gwent, Cwmbrân, NP44 2XJ

Bu Cwnstabl Heddlu Clark yn bresennol mewn Gwrandawiad Achos Arbennig i ateb honiadau bod ei ymddygiad yn Torri Safonau Ymddygiad Proffesiynol mewn perthynas â Dyletswyddau a Chyfrifoldebau ac Ymddygiad Annheilwng. Dyma'r honiadau penodol:

Honiad 1 - mastyrbio mewn cerbyd heddlu.

Honiad 2 - tynnu llun o'i bidyn tra'i fod ar ddyletswydd.

Canfu Prif Gwnstabl Kelly fod yr honiadau uchod wedi cael eu profi a diswyddwyd y swyddog heb rybudd.