Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Ein gwrandawiad camymddwyn cyhoeddus

Gwrandawiad Achos Arbennig Cyhoeddus – 18fed Hydref 2018

Pencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ 

Bydd y gwrandawiad yn dechrau am 2pm ar 18fed Hydref 2018.  Bydd y cyhoedd/cyfryngau'n cael defnyddio ystafell ym Mhencadlys Heddlu Gwent.

Bydd Cwnstabl Heddlu FREEMAN yn bresennol mewn Gwrandawiad Achos Arbennig i ateb honiadau bod ei ymddygiad wedi arwain at Dorri'r Safonau Proffesiynol mewn perthynas ag Awdurdod, Parch a Chwrteisi, Defnyddio Grym ac Ymddygiad Annheilwng. Mae'r honiadau penodol fel a ganlyn:

  1. Ar 11eg Tachwedd 2017 gwnaethoch fwrw James Richards gyda'ch pen, ei bwnio a'i fwrw gyda'ch pen-glin.
  2. Ar 18fed Medi 2018 yn Llys y Goron Casnewydd gwnaethoch bledio'n euog i drosedd Affräe, yn groes i Adran 3 Deddf Trefn Gyhoeddus 1986.
  3. Cawsoch eich euogfarnu o'r drosedd hon gan Ei Anrhydedd Barnwr Bidder QC a'ch dirwyo £500 i'w dalu o fewn saith diwrnod.

Cadeirydd:

Prif Gwnstabl Julian Williams

Eraill yn Bresennol:

Swyddog Cyflwyno ar ran Heddlu Gwent: DC 1245 Hayward

Bu Cwnstabl Heddlu HUSSAIN yn bresennol mewn Gwrandawiad Camymddwyn i ateb honiadau bod ei ymddygiad wedi arwain at Dorri'r Safonau Proffesiynol mewn perthynas ag Awdurdod, Parch a Chwrteisi, Amrywiaeth a Chynhwysiant ac Ymddygiad Annheilwng. Roedd yr honiadau penodol fel a ganlyn:

 

(A)    Awdurdod, Parch a Chwrteisi oherwydd:

(i)     roeddech yn amharchus ac anghwrtais tuag at staff yng ngwesty Celtic Manor. Roedd eich ymddygiad yn cynnwys defnyddio iaith anweddus wrth ac ym mhresenoldeb nifer o aelodau staff Celtic Manor, bod yn ddadleugar a gwrthod gadael yr adeilad pan ofynnwyd i chi'n rhesymol i wneud hynny;

(ii)    roeddech yn amharchus ac anghwrtais tuag at Mr JA tra'r oeddech yn cael eich gyrru yn ei dacsi. Roedd eich ymddygiad yn cynnwys defnyddio iaith anweddus wrth siarad â Mr JA;

(iii)   roeddech yn fygythiol tuag at Mr BM, Mr TM a Mr JA. Roedd eich ymddygiad yn cynnwys siarad yn ymosodol â Mr BM, Mr TM a Mr JM, gofyn i Mr TM os oedd eisiau ymladd ac agor eich breichiau led y pen tuag ato, tynnu Mr JA wrth goler ei grys, procio Mr JA yn ei gefn a bygwth "gwneud" Mr JA;

(iv)   roeddech yn sarhaus tuag at Mr JA a Mr AS. Roedd eich ymddygiad yn cynnwys galw Mr JA yn derm enllibus o ran hil, codi eich bys canol at Mr JA mewn arwydd anweddus am gyfnod estynedig o amser, a galw Mr AS yn dermau enllibus a difrïol.

 

(B)     Cydraddoldeb ac Amrywiaeth oherwydd eich bod wedi galw Mr Jafar Ali yn derm enllibus o ran hil sawl gwaith tra'r oeddech yn cael eich gyrru yn ei dacsi.

 

 (C)  Ymddygiad Annheilwng oherwydd bod eich ymddygiad, gan gynnwys y canlynol:

(i) roeddech yn ormodol o feddw mewn man cyhoeddus;

(ii) roedd staff wedi gofyn i chi adael yr adeilad ar sawl achlysur;

(iii) roeddech yn gwrthod gadael yr adeilad;

(iv) gwnaethoch ofyn i staff Celtic Manor ffonio'r heddlu;

(v) roeddech yn dadlau gyda staff Celtic Manor a bod yn sarhaus a bygythiol tuag atynt gan gynnwys defnyddio iaith anweddus;

(vi) roeddech yn sarhaus a bygythiol tuag at Mr JA gan gynnwys defnyddio iaith anweddus, enllib hiliol ac arwydd llaw anweddus; ac

(vii) ni wnaethoch dalu'r arian a oedd yn ddyledus i Mr JA am y daith yn y tacsi;

yn dwyn anfri ar y gwasanaeth heddlu ac yn tanseilio hyder y cyhoedd yn y gwasanaeth heddlu

 

Canfu'r panel bod yr honiadau wedi eu profi yn ôl pwysau tebygolrwydd. Gan fod y swyddog eisoes wedi ymddiswyddo o Heddlu Gwent cyn yr achos, y canlyniad oedd y byddai'r swyddog wedi cael ei ddiswyddo pe byddai'n dal yn gwasanaethu gyda'r gwasanaeth heddlu.

Bydd Gwrandawiad Camymddwyn ar gyfer PC 71 Joslyn yn digwydd rhwng dydd Llun 5ed a dydd Gwener 23ain Tachwedd 2018.

Bydd y gwrandawiad yn dechrau am 10.30am ar 5ed Tachwedd 2018. Bydd y cyhoedd/cyfryngau'n cael defnyddio ystafell ym Mhencadlys Heddlu Gwent, Croesyceiliog, Cwmbrân NP44 2XJ