Gwrandawiadau Achosion o Gamymddwyn yn Gyhoeddus

O dan eu Rheoliadau Camymddwyn ffurfiol, mae'n rhaid i Swyddogion yr Heddlu sy'n cael eu cyhuddo o gamymddwyn difrifol ymddangos o flaen panel camymddwyn a gaiff ei gadeirio gan Gadeirydd wedi cymhwyso'n gyfreithiol sydd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac sy'n cynnwys Swyddog yr Heddlu sydd o leiaf yn Uwcharolygydd yn ogystal ag aelod lleyg annibynnol, hefyd wedi'i benodi gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddau. 

Caiff y gwrandawiadau eu cynnal yn gyhoeddus ac yng Ngwent, mae hyn fel arfer yn bosibl wrth i'r gwrandawiad gael ei gynnal mewn adeilad Heddlu gyda'r achos yn cael ei ffrydio drwy gyswllt byw i ystafell ym Mhencadlys yr Heddlu lle gall y wasg a'r cyhoedd fod yn bresennol.

Weithiau, os bydd cynrychioliadau'n cael eu gwneud gan unrhyw un o'r grwpiau buddiant a all gynnwys y Swyddog(ion), tystion neu ddioddefwyr, achwynwyr, yr Heddlu ei hun neu Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu os ydynt wedi bod yn rhan ohono, yna gall Cadeirydd y panel benderfynu gwahardd y cyhoedd a'r cyfryngau rhag dilyn rhan o'r achos neu'r achos cyfan. Gall cynrychioliadau gael eu gwneud am resymau personol neu am resymau gweithredol oherwydd sensitifrwydd yr achos neu'r amgylchiadau ac oherwydd y gall tactegau plismona neu weithrediadau cael eu cyfaddawdu. Y man cychwyn yw gwrandawiad cyhoeddus bob tro. Mae'n rhaid i fanylion y gwrandawiad gael eu cyhoeddi gan yr Heddlu o leiaf 5 diwrnod gwaith cyn iddo digwydd, hyd yn oed os caiff ei gynnal yn breifat. Mae'n rhaid i'r Heddlu hefyd gyhoeddi'r canlyniad am o leiaf 28 diwrnod yn olynol ar ôl i'r gwrandawiad orffen. Does dim rhaid iddo gyhoeddi enw'r Swyddog(ion).

Yng Ngwent, mae angen i'r aelodau o'r cyhoedd a'r wasg sy'n dymuno bod yn bresennol roi gwybod i'r Heddlu am eu hawydd i wneud hynny, fel bod digon o le yn gallu cael ei neilltuo a bod unrhyw fesurau diogelwch yn gallu cael eu gosod.

Yng Ngwrandawiad Camymddwyn cyn Gwnstabl Heddlu James Vaughan, a gynhaliwyd rhwng 29ain a 30ain Ionawr 2019, canfu’r panel nas profwyd yr honiadau. 

 Mae canlyniad y gwrandawiad, dan arweiniad cadeirydd wedi cymhwyso yn y gyfraith, ynghlwm.

Cynhaliwyd Gwrandawiad Camymddwyn cyn Gwnstabl Heddlu Joslyn rhwng dydd Mercher 30ain Ionawr a dydd Gwener 1af Chwefror 2019.

Mae'r gwrandawiad wedi cael ei ohirio yn awr er mwyn i'r panel wneud penderfyniad ar eu canfyddiadau, a bydd yn ail gynnull yn y man.

Mae’r gwrandawiad a oedd i fod i ddechrau am 9.30am ar y 12fed Chwefror  2019, ar gyfer Rhingyll Heddlu WILTSHIRE, wedi cael ei ohirio gan y Cadeirydd wedi Cymhwyso yn y Gyfraith, Susan Davies.

 Bydd y gwrandawiad yn cael ei ail drefnu yn y man.

Gwrandawiad Camymddwyn Cyhoeddus – 18-25 Chwefror 2019

 

Bydd Gwrandawiad Camymddwyn Ditectif Gwnstabl Fitzpatrick yn cael ei gynnal rhwng dydd Llun 18 a dydd Llun 25 Chwefror 2019.

 

Bydd y gwrandawiad yn dechrau am 9.30am ar 18 Chwefror 2019 yn Nh? Vantage Point, Ffordd T?-Coch, Cwmbrân NP44 7HF.

 

Bydd Ditectif Gwnstabl Fitzpatrick yn bresennol mewn Gwrandawiad Camymddwyn i ateb yr honiadau canlynol:

 

Yn yr haf yn 2017 cawsoch eich anfon i weithio yng ngorsaf heddlu Bedwas fel Rhingyll Dros Dro lle'r oeddech yn swyddog goruchwyliol E Relief. Gwnaethoch aros yno nes Rhagfyr 2017. Yn ystod y cyfnod uchod ym Medwas gwnaethoch ymddwyn a siarad yn amhroffesiynol tuag at gydweithwyr a gwnaethoch ymddwyn mewn ffordd a oedd yn bwlio swyddogion dan eich gorchymyn yn groes i ddarpariaethau'r polisi Urddas yn y Gwaith.  Gwnaethoch hyn o flaen y cyhoedd weithiau a gwnaethoch ymddwyn fel hyn tuag at y cyhoedd weithiau. Isod ceir amlinelliad o enghreifftiau o'ch ymddygiad, yr honnir sy'n gyfystyr â thoriad o'r Safonau Ymddygiad Proffesiynol canlynol:

 • Awdurdod, Parch a Chwrteisi
 • Gorchmynion a Chyfarwyddiadau
 • Ymddygiad Annheilwng

 

Mae'r gweithredoedd canlynol yn gyfystyr â'r ymddygiad a dorrodd y Safonau Ymddygiad Proffesiynol.

 

 • Ym mis Gorffennaf 2017, neu tua’r adeg honno, gwnaethoch annerch aelodau E Relief yng ngorsaf heddlu Bedwas a gwnaethoch ddweud y dylai unrhyw un oedd yn gwrthwynebu'r defnydd o air sarhaus penodol roi gwybod i chi, neu eiriau i'r perwyl hynny.

 • Tua mis Gorffennaf 2017 yng ngorsaf heddlu Bedwas, gwnaethoch siarad â Chwnstabl Champion a datgan ei bod wedi defnyddio gair sarhaus.

 • Ar 14 Gorffennaf 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, wrth siarad ar ffôn symudol gwnaethoch siarad ag aelod o'r cyhoedd a defnyddio iaith sarhaus tuag ato.

 • Ar ôl dychwelyd i'r orsaf heddlu yn dilyn y digwyddiad ym mharagraff 3 uchod, gwnaethoch ail adrodd y stori wrth swyddogion ac roeddech yn credu ei fod yn ddoniol gan eich bod yn chwerthin wrth ail adrodd y stori.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddefnyddio gair sarhaus penodol dro ar ôl tro ym mhresenoldeb swyddogion eraill.

 • Yn ystod haf neu hydref 2017, o flaen swyddogion eraill yng ngorsaf heddlu Bedwas, gwnaethoch gyfeirio sylwadau amhriodol a sarhaus tuag at Cwnstabl Coulson.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017, gwnaethoch ofyn cwestiynau digroeso a busneslyd am fywyd rhywiol Cwnstabl Lewis Evans.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017 gwnaethoch wincio'n awgrymog ar Lewis Evans a chyfeirio ato fel "the Hoff".

 • Yn ystod hydref 2017 yng ngorsaf heddlu Bedwas roeddech yn ymwybodol bod gan Cwnstabl Jemma Goodfield ddolur gwddw ac o flaen swyddogion eraill gwnaethoch awgrymiad amhriodol ac anghynnes wrthi.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch rannu manylion eich bywyd rhywiol chi a'ch g?r gyda swyddogion eraill yng ngorsaf heddlu Bedwas pan nad oedd croeso i ymddygiad o'r fath.

 

 

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch dorri gwynt yn agored o flaen swyddogion eraill ac ar adegau gwnaethoch roi esboniad amhriodol ac anghynnes am eich rheswm dros wneud hynny.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 byddech weithiau'n defnyddio gair sarhaus penodol wrth swyddogion.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 ar nifer o achlysuron gwnaethoch fychanu Cwnstabl Mark Powell o flaen swyddogion eraill:

 • Ar 1 Hydref 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw pan oedd Cwnstabl Lewis Evans yn y broses o chwilio unigolyn a oedd wedi cael ei arestio, Mr.Boulton, ar ôl dod o hyd i gyllell arno, gwnaethoch siarad â'r swyddog mewn ffordd nawddoglyd a diraddiol o flaen Mr. Boulton a swyddogion eraill.

 • Ar 8 Hydref 2017 yn ystod arestiad Craig Parry a oedd wedi cael ei roi yng nghefn cerbyd heddlu mewn gefynnau, gwnaethoch ddefnyddio iaith amhriodol a sarhaus wrth Cwnstabl Lewis Evans,

 • Ar 9 Hydref 2017 pan oeddech ym Medwas yn bresennol mewn digwyddiad lle'r oedd merched ysgol wedi mynd i mewn i afon Rhymni,

  • gwnaethoch geryddu PC Lewis Evans a'i gyhuddo o beidio â rhoi gwybodaeth i chi. Gwnaethoch hynny o flaen swyddogion eraill ac aelodau'r cyhoedd.

  • Gwnaethoch siarad mewn ffordd amhroffesiynol ac anghymedrol â Mrs. Raison, Pennaeth Ysgol Annibynnol Mynydd Haf, pan wnaethoch ei cheryddu am gyfeirio at "crack den" a

  • gwnaethoch ddweud wrthi mewn tôn llawn dicter i stopio siarad.

  • Gwnaethoch ddweud wrthi am edrych yn uniongyrchol arnoch chi gan ei chyhuddo o osgoi edrych i fyw eich llygaid.

  • Gwnaethoch ddweud wrthi fod angen iddi wrando arnoch chi a gwneud yr hyn roeddech yn ei ddweud wrthi.

  • Gwnaethoch ddweud wrth un person ifanc ei bod yn “vile”

  • Gwnaethoch roi plentyn arall mewn cawell er eich bod wedi cael gwybod ei bod yn cael pyliau panig mewn mannau caeedig

  • Roeddech yn ymosodol tuag at bawb oedd yn bresennol

  • Gwnaethoch ddweud wrth y pennaeth bod ei hysgol yn niwsans ac mai ei gwaith hi oedd cadw'r plant yn ddiogel a'i bod yn gwneud drama o'r sefyllfa.

 • Ar 27 Tachwedd 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, gwnaethoch fynd gyda Chwnstabl Powell i ymateb i alwad a oedd yn ymwneud â bygythiadau i ladd menyw a:

  • gwnaethoch ddweud wrth Cwnstabl Powell dro ar ôl tro na ddylai siarad o flaen y fenyw a

  • gwnaethoch ddweud wrtho hefyd bod ei iechyd meddwl yn “bonkers” beth bynnag a gwnaethoch ddweud wrtho am fynd i eistedd yn y cerbyd heddlu gan achosi embaras iddo.

 • Yn ystod hydref 2017, neu o gwmpas yr adeg honno, siaradodd Cwnstabl Powell â chi a dweud wrthych eich bod wedi bod yn gwneud sylwadau amhriodol am ei iechyd meddwl wrth gydweithiwr, a gwnaethoch chwerthin am hyn.

 • Ar achlysuron rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017, gwnaethoch gyfeirio at Cwnstabl Powell fel "Colonel Major” a gofyn iddo lanhau eich esgidiau. Mae wedi gwneud hyn i chi'n achlysurol.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddweud wrth Cwnstabl Powell pe byddai unrhyw un yn cysylltu â Safecall amdanoch chi, byddech yn honni eu bod wedi eich cyffwrdd yn amhriodol (“touched [you] up)”.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2017 gwnaethoch ddweud wrth gwnstabl ar gyfnod prawf eiriau i'r perwyl pe byddai unrhyw beth oedd yn cael ei ddweud yn cyrraedd yr adran Safonau Proffesiynol y byddech yn dweud wrthynt ei fod wedi eich cyffwrdd yn amhriodol.

 • Ar achlysur yn ystod hydref 2017 gwnaethoch siarad â Chwnstabl Lewis Evans o flaen swyddogion eraill a defnyddio iaith amhriodol mewn ffordd nawddoglyd pan oedd yn gweithredu sganiwr.

 • Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2017 gwnaethoch ddatgan wrth swyddogion yng ngorsaf heddlu Bedwas eich bod eisiau bod yn anffyddlon i'ch g?r a chael perthynas gyda chwnstabl heddlu.

 • Ar 3 Rhagfyr 2017, neu o gwmpas y dyddiad hwnnw, gwnaethoch siarad â Chwnstabl Cavill o flaen swyddogion eraill a gofyn iddo a oedd ganddo gariad neu a fyddai'n hoffi cael perthynas gyda menyw h?n a phan ddywedodd "no" gwnaethoch chi ddweud "I'll be gentle I promise" neu eiriau i'r perwyl hwnnw.

   

 

Honnir bod yr ymddygiad hwn mor ddifrifol nes ei fod yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol.

 

Os hoffech fod yn bresennol yn y gwrandawiad anfonwch e-bost at [email protected]