Prif Gwnstabl Pam Kelly

Ymunodd y Prif Gwnstabl, Pam Kelly â Heddlu Gwent o Heddlu Dyfed Powys yn 2017 fel Dirprwy Brif Gwnstabl.

Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i 25 mlynedd o wasanaeth yn yr Adran Ymchwilio Troseddol, gan ymdrin â materion plismona cudd, gwarchod y cyhoedd a safonau proffesiynol.

Dechreuodd gyrfa Pam yn y gwasanaeth heddlu fel gwirfoddolwr yn yr Heddlu Gwirfoddol cyn dod yn swyddog arferol yn Heddlu Dyfed Powys ym 1994.

Mae gan Pam gefndir gweithredol cadarn ar ôl treulio tua 10 mlynedd fel Uwch Swyddog Ymchwilio, yn arwain achosion llofruddiaeth, dynladdiad, treisio a throseddau difrifol a chyfundrefnol, ar draws Cymru a thu hwnt.

Mae Pam yn frwd dros ddiogelu pobl fregus ac yn ystod y 1990au treuliodd amser ar secondiad gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi, gyda'r dasg o arolygu gweithdrefnau amddiffyn plant heddluoedd yng Nghymru a Lloegr yn dilyn marwolaeth drasig Victoria Climbie. Chwaraeodd Pam rôl allweddol yn yr Arolygiaeth yn gwella safonau amddiffyn plant ledled y DU.

Pam oedd awdur plismona cyntaf gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a chwaraeodd ran allweddol yn rhoi'r Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd ar waith o ran rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr peryglus ar draws y DU.

Yn 2011, chwaraeodd Pam ran allweddol fel Uwch Reolwr Adnabod, yn adfer dinasyddion Prydeinig a fu farw ar ôl y swnami yn Japan, yn ogystal â damweiniau awyren yn Afghanistan a Tripoli. Mae Pam wedi hyfforddi fel Comander Arfau Tanio, Comander Trefn Gyhoeddus a Thrafodwr Gwystlon hefyd.

Trwy gydol ei gyrfa mae Pam wedi gweithio fel Uwch-arolygydd mewn rôl Comander Cymdogaeth a Phrif Uwch-arolygydd mewn rôl Comander Plismona Tiriogaethol ar draws pedair sir Dyfed Powys, cyn dod yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol yn Nyfed Powys am ychydig dros ddwy flynedd.

Penodwyd Pam yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent ym mis Gorffennaf 2017 ac ers Gorffennaf 1 2019, mae wedi bod yn cyflawni rôl Prif Gwnstabl Dros Dro.

Mae Pam wedi derbyn addysg at lefel ôl-raddedig, gan ennill anrhydedd BA yn y dyniaethau (Astudiaethau Crefyddol/Hanes/Saesneg) a Thystysgrif Addysg Raddedig - enillodd gymhwyster athro ysgol uwchradd. Mae hefyd yn Gymrawd Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin am ei gwasanaeth i gymunedau.

Mae portffolios plismona cenedlaethol Pam yn cynnwys: Arwain ar Seiberdroseddau yng Nghymru.

Daw Pam o ardal Cefn Cribwr a Chorneli yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Treuliau a Chyflog

Cyflog Blynyddol    
Lwfans Tai    
Lwfansau Eraill    

Gwybodaeth Bellach