Prif Swyddog Gareth Chapman

Ymunodd Gareth Chapman â Chwnstabliaeth Wirfoddol Gwent yn 1977 ac er iddo gymryd chwe blynedd i ffwrdd o'r rôl rhwng 1988 ac 1994 (er mwyn ymgymryd â'i hyfforddiant proffesiynol), mae wedi parhau i wasanaethu cymunedau Gwent drwy gydol y cyfnod hwn.

Mae Gareth wedi bod yn gefnogwr brwd o rôl Cwnstabl Gwirfoddol a'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad y mae unigolion sy'n gweithio yn y rôl hon yn eu cynnig i deulu yr Heddlu erioed. 

Mae Gareth wedi gwasanaethu yng Nghasnewydd Ganolog, T?-du, Alway, Maendy, Cwmbrân a Phencadlys yr Heddlu drwy gydol ei yrfa, a bu'n ddigon ffodus i gael ei ddewis yn un o gwnstabliaid gwirfoddol y gymdogaeth cyntaf dros ardal T?-du ar ddechrau'r 1980au.

Gwnaeth Gareth ymgymryd â rôl Prif Swyddog Gwirfoddol y Gwnstabliaeth Wirfoddol ym mis Mehefin 2017.

Ar hyn o bryd, cyflogir Gareth fel Prif Weithredwr Awdurdod Unedol ac mae wedi bod yn swyddog llywodraeth leol am 40 mlynedd.

Mae gan Gareth ddwy Radd Meistr, un yn y Gyfraith ac un mewn Gweinyddiaeth Busnes, mae'n Rheolwr Siartredig, yn un o Gymdeithion Sefydliad Siartredig y Rheolwyr ac yn un o Gyfreithwyr y Goruchaf Lys Barnweinyddiad. Mae Gareth hefyd yn hyfforddedig i lefel Rheoli Aur ar gyfer Digwyddiadau Mawr.

Penodwyd ef yn Ddirprwy Raglaw ar gyfer Sir De Morgannwg yn 2007 am ei wasanaeth dros waith gwirfoddoli.

Mae Gareth hefyd yn un o Gyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful ac yn Ymddiriedolwr St John Cymru.

Mae Gareth yn treulio ei amser hamdden gyda'i deulu.