Ein Strwythur

Er mwyn gwella'r gwasanaeth a ddarperir gennym, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n strwythur.  

O fis Ebrill 2015, trefnwyd gwasanaeth Plismona yn y Gymdogaeth yn ddwy Ardal Blismona Leol (LPA) gydag un yn y Dwyrain, ar gyfer Casnewydd a Sir Fynwy ac un yn y Gorllewin ar gyfer Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Ardal Blismona Leol y Dwyrain

Mae Ardal Blismona Leol y Dwyrain yn cynnwys Casnewydd a Sir Fynwy. Caiff yr ardal ei rheoli gan Uwch Dîm Rheoli (UDRh) y Dwyrain a chaiff ei harwain gan: 

Cadlywydd yr Ardal Blismona Leol - Y Prif Uwch-arolygydd Ian Roberts

Gyda chymorth:

Yr Umch-arolygydd Mike Richards

Y Prif Arolygydd Robert Jenkins  (Gweithrediadau Cymdogaeth)

Y Prif Arolygydd Dan Taylor (Cymorth Cymdogaeth)

Y Ditectif Brif Arolygydd Martin Price (Adran Ymchwiliadau Troseddol)

Ardal Blismona Leol y Gorllewin

Mae Ardal Blismona Leol y Gorllewin yn cynnwys Torfaen, Caerffili a Blaenau Gwent. Caiff yr ardal ei rheoli gan Uwch Dîm Rheoli (UDRh) y Gorllewin a chaiff ei harwain gan: 

Cadlywydd yr Ardal Blismona Leol - Y Prif Uwch-arolygydd Steve Corcoran

Gyda chymorth:

Yr Uwcharolygydd Carl Williams

Y Prif Arolygydd Ryan Francis (Gweithrediadau Cymdogaeth)

Y Prif Arolygydd Amanda Thomas (Cymorth Cymdogaeth)

Y Ditectif Brif Arolygydd Sam Payne (Adran Ymchwiliadau Troseddol)

Lefelau Staffio Heddlu Gwent

Mae'r ffigurau isod yn cynrychioli lefelau staffio awdurdodedig Heddlu Gwent mewn meysydd amrywiol.

 

Lefelau Staffio Awdurdodedig (cyfwerth ag amser cyflawn)
Swyddogion yr Heddlu1,203
Staff yr Heddlu528.4
Swyddogion Cymorth Cymunedol131
Cwnstabliaid Cynorthwyol92 (Swyddi Nad Ydynt Wedi'u Cyllidebu)


Roedd y wybodaeth hon yn ddilys ym mis Mawrth 2017. 

Gweithrediadau Cymdogaeth

Mae'r Prif Arolygwyr sy'n gyfrifol am Weithrediadau Cymdogaeth yn arwain timau o Arolygwyr Cymdogaeth sy'n gweithio yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Mae gan bob un o'r Arolygwyr hyn dimau sy'n cynnwys y canlynol:

 • Rhingyll Cymdogaeth
 • Swyddogion Cymdogaeth (Rheolwr Ward)
 • Swyddogion Cymorth Cymunedol
 • Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgol
 • Swyddog Lleihau Troseddau ac Anrhefn
 • Rhingyll Ymateb yn y Gymdogaeth
 • Swyddogion Ymateb yn y Gymdogaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y tîm yn eich ardal chi, gan gynnwys manylion cyswllt eich Swyddog Cymdogaeth a'ch Swyddogion Cymorth Cymunedol, drwy fynd i adran Eich Ardal.

Byddwch hefyd yn gweld Swyddogion Ymateb yn y Gymdogaeth yn eich ardal. Mae'r swyddogion hyn yn gyfrifol am ymateb i Ddigwyddiadau Brys, Digwyddiadau Nad Ydynt Yn Rhai Brys a Digwyddiadau a Drefnwyd.

Cymorth Cymdogaeth

Mae'r Prif Arolygwyr sy'n gyfrifol am Gymorth Cymdogaeth yn arwain grwpiau o Arolygwyr sy'n delio â'r gwaith o ymateb i droseddau a digwyddiadau o ddydd i ddydd. Maent yn gwneud yn siwr bod y swyddogion cywir wrth law pan fydd eu hangen arnoch, gan roi'r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Un o'r grwpiau o swyddogion y maent yn eu rheoli yw Swyddogion Cymorth Ardal (sef Gweithrediadau Lifrau gynt) ac mae'n bosibl y gwelwch y swyddogion hyn yn cerdded o gwmpas eich cymdogaeth.

Mae un tîm wedi'i leoli yn Ardal Blismona Leol y Dwyrain (yng Nghasnewydd) ac mae'r tîm arall wedi'i leoli yn Ardal Blismona Leol y Gorllewin (yn Ystrad Mynach), gan ddarparu'r arbenigeddau canlynol:

 • Plismona Ffyrdd
 • Uned Cymorth yr Heddlu
 • Taser
 • Dull Datblygedig o Gael Mynediad
 • Chwilio

Yn ogystal â'r arbenigeddau hyn, bydd y ddau dîm hyn yn darparu cymorth cyflym i Swyddogion Ymateb yn y Gymdogaeth, yn targedu unigolion sy'n achosi'r niwed mwyaf yn ein cymunedau ac yn mynd i'r afael â materion ledled ardal yr heddlu a rhai lleol.

Mae ein C?n Heddlu a'n swyddogion trin c?n hefyd wedi'u lleoli yn Ardaloedd Plismona Lleol y Dwyrain a'r Gorllewin erbyn hyn, a fydd yn golygu ymateb cyflymach gyda llawer mwy o wybodaeth leol.

 

Ymchwilio i Droseddau

Mae'r Ditectif Brif Arolygwyr ymhob Ardal Blismona Leol yn goruchwylio gwaith y Ditectif Arolygwyr sy'n rheoli'r ymchwiliadau i droseddau yn yr ardal.

Mae llawer o swyddogion yr adran ymchwiliadau troseddol (CID), a arferai weithio yn adrannau canolog y pencadlys, bellach yn rhan o bob Ardal Blismona Leol, gan gynyddu nifer y swyddogion sy'n mynd i'r afael â throseddau. Ceir tîm adweithiol, sy'n delio ag ymchwiliadau i droseddau, a thîm rhagweithiol, sy'n gyfrifol am dargedu ein troseddwyr mwyaf cyson a dod â nhw gerbron llys.

Ymchwilir i droseddau fel trais rhywiol a thrais difrifol gan arbenigwyr sy'n gweithio yn lleol bellach, a fydd yn parhau i ddarparu gwasanaethau uwch i ddioddefwyr, ond gyda gwell amseroedd ymateb a gwell ddealltwriaeth. Hefyd, rhoddir hyfforddiant i swyddogion nad ydynt wedi arbenigo mewn ymchwilio i'r math hwn o drosedd yn flaenorol, gan olygu y bydd mwy o swyddogion ar gael i gefnogi dioddefwyr.

Mae swyddogion lleol hefyd yn mynd i'r afael â sawl agwedd ar waith diogelu'r cyhoedd, gan gynnwys achosion sy'n ymwneud â phlant ac oedolion sy'n agored i niwed ac ymchwiliadau i gam-drin domestig risg uchel.