Uwch Reolwyr

Pennaeth Gwasanaethau Pobl - Neil Lewis

Ymunodd Neil â Heddlu Gwent ym mis Gorffennaf 2015 ar ôl bod yn Rheolwr Adnoddau Dynol gyda Chyngor Dinas Casnewydd. Mae Neil wedi gweithio ym maes Adnoddau Dynol ers dros 15 mlynedd ar ôl graddio gyda BA (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Morgannwg a chwblhau MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol. Mae Neil ar hyn o bryd yn llunio Strategaeth Lles Heddlu Gwent.

Mae Neil yn gyfrifol am: Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Iechyd Galwedigaethol ac Iechyd a Diogelwch.

E-bost cyswllt: neil.lewis@gwent.pnn.police.uk

Pennaeth Ystadau - Kieran McHugh

Ymunodd Kieran â Heddlu Gwent yn 2001 ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad ôl-raddedig mewn Rheoli Ystadau yn y sectorau bancio, hamdden, y sector preifat a sector y llywodraeth.

Mae Kieran yn cynrychioli Heddlu Gwent ar Fwrdd Ystadau Gwasanaeth Brys ar y Cyd De Cymru a Gr?p Ystadau Cenedlaethol yr Heddlu (NPEG). Mae'n gyfrifol am y Strategaeth Ystadau, Rheoli Ystadau, Cyfleusterau a Lifrai a'r Storfa Cyfarpar.

Mae gan Kieran ddiddordeb brwd mewn chwaraeon ac yn ymgymryd â gwaith elusennol gyda Ymddiriedolaeth Ty Hosana a Phererindod Plant a'r elusen Night Shelter.

E-bost cyswllt: kieran.mchugh@gwent.pnn.police.uk

 

 

Pennaeth Rheoli Data a Chyfiawnder Troseddol - David Broadway

Ymunodd Dave â Heddlu Gwent yn 1995 fel rhan o'r adran gyllid ac mae hefyd wedi llenwi rôl Rheolwr Busnes a Rheolwr Cydweithredu Technegol Gwasanaethau Adnoddau a Rennir, cyn symud i'r maes Cyfiawnder Troseddol yn 2011.

Mae Dave wedi bod yn Bennaeth y Ddalfa, Gweinyddiaeth Cyfiawnder a Rheoli Data dros dro ers mis Mawrth 2016 ac ar hyn o bryd mae'n arwain adolygiad o faes busnes Gweinyddiaeth Cyfiawnder.

E-bost cyswllt: david.broadway@gwent.pnn.police.uk